پایان نامه عملکرد اقتصادی و تجزیه واریانس

دانلود پایان نامه

e 900/5
g 456/14
bc 2733/0
e 525/0
در هر ستون اعدادی که دارای حروف مشترک هستند از لحاظ آماری در یک سطح قرار می‌گیرند.
4-2- عملکرد اقتصادی (کیلوگرم در هکتار)
نتایج تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد اثر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد اقتصادی در سطح احتمال 1 درصد معنی‌دار گردید و همچنین اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر عملکرد اقتصادی در سطح احتمال 1 درصد معنی‌دار گردید و برهمکنش سطوح مختلف نیتروژن و تنش خشکی در سطح احتمال 1 درصد معنی‌دار گردید (جدول 4-1).
نتایج مقایسه میانگین داده‌ها نشان داد که اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر عملکرد اقتصادی اثر معنی‌داری داشته، به‌طوری که بیشترین میزان عملکرد اقتصادی در تیمار S0 (عدم تنش خشکی) به میزان 2/248 کیلوگرم در هکتار و کمترین میزان عملکرد اقتصادی در تیمار S3 (کاربرد تنش خشکی در سطح 4- بار ) به میزان 8/140 کیلوگرم در هکتار به دست آمد.
(جدول 4-2).
سطوح مختلف نیتروژن بر میزان عملکرد اقتصادی تأثیر معنی‌داری داشت، به‌طوری که بیشترین مقدار عملکرد اقتصادی در تیمار N2 (مصرف 100 کیلوگرم در هکتار اوره) به میزان 3/232 کیلوگرم در هکتار و کمترین میزان عملکرد اقتصادی در تیمار N0 (عدم مصرف اوره) به میزان 5/177 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. (جدول 4-3).
نتایج برهمکنش سطوح مختلف نیز نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین تیمارها وجود داشت. به طوری که بیشترین میزان عملکرد اقتصادی در تیمار N2 S0 (عدم کاربرد تنش خشکی ترکیب با مصرف 100 کیلوگرم در هکتار اوره ) به میزان 7/293 کیلوگرم در هکتار و کمترین میزان عملکرد اقتصادی در تیمار N0 S3 ( کاربرد تنش خشکی در سطح 4، ترکیب با عدم مصرف اوره) به میزان 3/108 کیلوگرم در هکتار به دست آمد (جدول 4-4).
S0 S1 S2 S3
S0 S1 S2 S3
نمودار 4-1- اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر عملکرد اقتصادی
N0 N1 N2
N0 N1 N2
نمودار 4-2- اثر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد اقتصادی
S0N0 S0N1 S0N2 S1N0 S1N2 S1N2 S2N0 S2N1 S2N2 S3N0 S3N2 S3N2 N1 N2
S0N0 S0N1 S0N2 S1N0 S1N2 S1N2 S2N0 S2N1 S2N2 S3N0 S3N2 S3N2 N1 N2
نمودار 4-3- برهمکنش سطوح مختلف نیتروژن و تنش خشکی بر عملکرد اقتصادی
4-3- عملکرد بیولوژیک (کیلوگرم در هکتار)
نتایج تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد اثر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد بیولوژیک در سطح احتمال 1 درصد معنی‌دار گردید و همچنین اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر عملکرد بیولوژیک در سطح احتمال 1 درصد معنی‌دار گردید و برهمکنش سطوح مختلف نیتروژن و تنش خشکی در سطح احتمال 1 درصد معنی‌دار گردید. (جدول 4-1)
نتایج مقایسه میانگین داده‌ها نشان داد که اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر عملکرد بیولوژیک اثر معنی‌داری داشت، به‌طوری که بیشترین میزان عملکرد بیولوژیک در تیمار S0 (عدم تنش خشکی) به میزان 548 کیلوگرم در هکتار و کمترین میزان عملکرد بیولوژیک در تیمار S3 (کاربرد تنش خشکی در سطح 4- بار ) به میزان 6/335 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. (جدول 4-2).
سطوح مختلف نیتروژن بر میزان عملکرد بیولوژیک تأثیر معنی‌داری داشت، به‌طوری که بیشترین مقدار عملکرد بیولوژیک در تیمار N2 (مصرف 100 کیلوگرم در هکتار اوره) به میزان 537 کیلوگرم در هکتار و کمترین میزان عملکرد بیولوژیک در تیمار N0 (عدم مصرف اوره) به میزان 3/380 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. (جدول 4-3).
نتایج برهمکنش سطوح مختلف نیز نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین تیمارها وجود داشت، به طوری که بیشترین میزان عملکرد بیولوژیک در تیمار N2 S0 (عدم کاربرد تنش خشکی ترکیب با مصرف 100 کیلوگرم در هکتار اوره ) به میزان 5/650 کیلوگرم در هکتار و کمترین میزان عملکرد بیولوژیک در تیمار N0 S3 ( کاربرد تنش خشکی در سطح 4، ترکیب با عدم مصرف اوره) به میزان 3/288 کیلوگرم در هکتار به دست آمد (جدول 4-4).