پایان نامه کاربری زمین شهری و حمل ونقل هوایی

دانلود پایان نامه

ب– حمل ونقل هوایی:
ج- حمل ونقل آبی:
د- حمل ونقل از طریق لوله (مهندسی ترابری دانشکده راهور کد 1077، 1388: 3 6).
2-1-2-1 نظام ارتباطات و حمل ونقل شهری
ایجاد ارتباط میان اجزاء و عملکردهای گوناگون شهری را نظام ارتباطات می گویند، که خود دارای دو وجه عملکردی و کالبدی است. نظم ارتباطی از نظر عملکردی، حمل ونقل خوانده می‌شود فعالیت حمل و نقل، تردد شهری یا آمد و رفت پیاده و سواره در اصطلاح ترافیک نامیده می‌شود. فضای ترافیک جریان حمل ونقل در شهرها، همان شبکه ارتباطی یا خیابانها و کوچه هاست که خود، سازمان و سلسله مراتبی خاص دارد. شبکه ارتباطی در شهرهای گوناگون و در دوره‌های متفاوت برحسب نوع وسائط حمل ونقل غیرموتوری هستند و برای تردد پیاده شکل گرفته اند، پاسخگوی حرکت سواره، تراکم و سرعت وسائط نقلیه امروزی یا به بیان دیگر ترافیک شهری زمان حال نیستند. شبکه موجود دسترسی در شهرهای کنونی نیز که برای حرکت اتومبیل ساخته شده اند به علت گره گاه‌های متعدد (تقاطع)، میدانها و اتصالات نادرست، از روانی تردد بی بهره‌اند. برخی شهرسازان، برای حل این مشکلات ارتباطی در بافتهای کهن و در قسمتهای جدید، بدون توجه به مفاهیم و اصول نظام ارتباطات در شهرها، خیابان‌های عریض و تقاطع‌های غیرهمسطح به شکل بزرگراه‌ها وآزاد راه‌های بیابانی ایجاد می‌کنند. تجربه شهرسازی در کشورهای صنعتی جهان نشان می‌دهد که مشکل ارتباطات شهری نه تنها بدینوسیله حل نشده بلکه در طول زمان مشکل بزرگتری را پدید آورده است که در زیر به مهمترین آنها اشاره می‌شود :
هزینه هَنگُفت احداث خیابان‌های عریض و هزینه‌های نگهداری بعدی.
از بین بردن هویت تاریخی شهرها و جدا سازی محله ها.
اتلاف زمین شهری در سیستم کاربری زمین شهری.
مقاطع عرضی وسیع به جذب بیشتر ترافیک می‌انجامد و توزیع مجدد این جریان‌های ترافیکی در محلهای تقاطع، انشعابها و میدانها با اصطکاک بیشتری همراه است که منجر به تراکم و راهبندان می‌شود.
تقاطع‌های غیرهمسطح در صورتی که در کلیه تقاطع‌های مسیر تداوم نداشته باشند، نقشی در روانی ترافیک در کل شبکه نخواهند داشت (سعیدنیا،1381: 11).
2-1-2-2 طرحهای جاده‌های شهری
جاده‌های شهری را باید بر اساس دو پارامتر اساسی ایمنی و ظرفیت طوری طرح کرد و ساخت که وسایل نقلیه بتواند با سرعت پیش بینی شده طرح به راحتی و با ایمنی در آن رفت و آمد کنند. به این منظور و برای فراهم آوردن یک سیستم هماهنگ و کارا لازم است کل تشکیلات و امکانات موجود را با در نظر گرفتن مواردی نظیر آینده، نوع وسایل کنترل، وضعیت پارکینگ و سیستم پارکینگ و سیستم ترابری عمومی مورد توجه قرار داد. برای بالا بردن ایمنی در جاده‌ها و تقاطع‌ها افزایش ظرفیت مسیر‌ها و شبکه ترابری شهری روشهای مختلفی وجود دارد. در کنار مدیریت صحیح توجه به این واقعیت که پیوسته بر تعداد وسایل نقلیه افزوده می‌شود و نیازها افزایش می‌یابد ایجاد امکانات جدید و تغییر امکانات موجود را ضروری می‌کند. این امکانات و تأسیسات از جمله خیابانها، تقاطع‌ها، پارکینگ‌ها و سیستم ترابری عمومی باید براساس ضوابط و مشخصات معین و منطقی طرح و ساخته شوند. (ترافیک کلان شهرها دانشکده راهور کد 1076، 1388، ص74 )
2-1-2-3 انواع جاده‌های شهری
خیابانها و جاده‌های شهری را از دو نظر طبقه بندی می‌کنند: از نظر نوع بهره برداری و از نظر نوع طرح هندسی. بدیهی است که بین نوع بهره برداری و طرح هندسی رابطه نزدیکی وجود دارد که بر حسب نوع بهره برداری عبارت است از :
جاده‌های توزیع کننده اصلی 2- جاده‌های توزیع کننده ناحیه‌ای 3- جاده‌های توزیع کننده محلی
4- جاده‌های اتصالی (دسترسی) (ترافیک کلان شهرها دانشکده راهور کد 1076، 1388: 81 و 83 ).
2-1-2-4 ظرفیت جاده‌ها در شهر
سرعت وسیله نقلیه در شهر غالباً کمتر از خارج شهر است و امکان سبقت گرفتن آنها محدودتر است. از این رو ظرفیت عملی جاده‌های شهری غالباً از ظرفیت عملی جاده‌های نظیرشان در خارج از شهر کمتر است. طرح جاده‌های شهری را بر مبنای ظرفیت لازم در ساعات اوج می ریزند در حالیکه در طرح جاده‌های خارج از شهر متوسط حجم ترافیک روزانه مورد نظر قرار می‌گیرد. آنچه استفاده از ظرفیت جاده‌ها را در شهر‌ها محدود می‌کند تقاطع هاست و به همین دلیل سعی می‌کنند جاده‌های شهری را طوری طرح کنند که ظرفیت از میزان عملی قدری زیادتر باشد تا در تردد و تراکم ترافیک به محیط زیست اطراف آنها زیاد لطمه وارد نکند. در همین رابطه جاده‌های شهری و بخصوص آنهایی که از مناطق مسکونی می‌گذرند طوری طرح می‌شوند که برای رانندگانی که بخواهند بعنوان یک جاده عبوری از آنها استفاده کنند مناسب نباشد (ترافیک کلان شهرها دانشکده راهور کد 1076، 1388: 75 ).
2-1-2-5 تقاطع‌ها
تقاطع‌ها در شبکه ترافیکی شهری نقش و اهمیت ویژه‌ای دارند. این اهمیت دلایل گوناگونی از جمله نقش عمده تقاطع‌ها در ایمنی و ظرفیت شبکه دارد. تقاطع‌های یک ترافیک بخش عمده‌ای از تصادف‌های آن شبکه را که بیشترشان منجر به جراحت یا مرگ می‌شوند به خود اختصاص می‌دهد. نکته مهم دیگر آن است که ظرفیت هر پیوند و بطور کلی ظرفیت شبکه ترافیک یک شهر به ظرفیت و قابلیت کشش تقاطع‌های آن پیوند یا شبکه بستگی دارد بطوریکه ظرفیت تقاطع ها، ظرفیت جاده‌های شهری را مشخص می‌کند (آیین نامه طراحی راههای شهری و تقاطعها، 1375: 18).
2-1-2-5-1 فاصله بین تقاطع‌ها
حداقل فاصله‌ای که بین تقاطع‌ها برای انجام گردش‌ها پیش بینی و رعایت حداقل طول تغییر خط و نظایر آنها باید رعایت گردد اهمیت بسیار دارد. بطور کلی می‌توان حدود حداقل فواصل زیر را بین تقاطع‌ها در جاده‌های مختلف در نظر گرفت.
اتوبان‌های شهری = 550 متر
جاده‌های توزیع کننده = 270 متر