پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی بر آن

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی بر آن 

تکه ای از متن پایان نامه :

بند اول: تقسیم ­بندی دعوا بر حسب ماهیّتِ حقِ مورد اجراء:

بر حسب ماهیّت موضوع دعوا، یعنی اینکه اِخباربه حق، بر حسب چه نوعی از حق صورت گرفته می باشد، می­توان دعوا را به دعوای عینی، شخصی و مختلط بخش نمود.

الف – دعوای عینی: دعوا در صورتی عینی شمرده می­گردد که ماهیّتِ حقِ موردِ اجراء، از حقوقی باشدکه برای اشخاص، نسبت به اعیان اموال حاصل می­گردد؛ به عبارت دیگر، دعوا در صورتی عینی محسوب می­گردد که خواسته­ی آن، یک حق عینی باشد[1]. این حقوق، مطابق ماده­ی 29 قانون مدنی، حق مالکیّت، حق ارتفاق و حق انتفاع نسبت به ملک غیررا شامل می­گردد؛ پس، دعاوی خلع ید، وضع ید، تخلیه، و تمامی دعاوی راجع به حق ارتفاق و انتفاع، از دعاوی عینی به شمار می­آیند. در دعاوی عینی، زیرا موضوع دعوا عین معیّن می باشد، صاحب حق عینیمی­تواند علیه هرکس که متصرّف عین می باشد، دعوا طرح نماید، حتّی اگر هیچ ارتباط­ی حقوقی با متصرّف نداشته باشد؛ به عبارت دیگر « دعوای عینی به جهت آنکه منشاء آن حقوق عینی می باشد، در مقابل همه اشخاص قابل استناد می باشد اما دعوای دینی( شخصی) فقط در مقابل مدیون (متعهد)، قابل استناد می­باشد.»[2] در دعاوی عینی، اصل بر این می باشد که دعوا بایستی در محل اقامتِ مدیون، طرح گردد. این اصل در خصوص دعاوی عینیِ ناظر به مال منقول نیز اجرا می­گردد اما هنگامی که مالِ مورد ادعا غیرمنقول می باشد،مجاز به اجرای حقّی عینی و نیز حقّی شخصی می باشد؛ در دعوای مختلط، شخص هم قدرت اجرای حق عینی را دارد و هم قدرت اجرای حق شخصی را.[3] به فرض مثال اگر شخصی مالی را خریداری کرده می باشد امّا طرف مقابل، مبیع را تسلیم نمی­کند، فرد مذکور برای بدست آوردن مبیع، دو راه در پیش دارد:

مطلب مشابه :  پایان نامه همبستگی متقاطع، کارشناسی ارشد

الف – دعوای اثبات مالکیّت مطرح کند به مقصود اثبات ید (دعوای عینی)

ب – دعوای الزام به تسلیم مبیع مطرح کند (دعوای شخصی)

در مورد دعاوی مختلط نیز بایستی اشاره نمود که خواهان می­تواند میان دادگاه محّل وقوع ملک و دادگاه محّل اقامت خوانده، هرکدام را که مناسب­تر تشخیص دهد، برگزیند.

بند دوم: تقسیم دعوا بر اساس هدف

  1. 2. واحدی، قدرت­الله (1379) بایسته­های آیین دادرسی مدنی، چاپ پنجم،تهران، نشر میزان، ص 106.

[2].بهرامی،بهرام (1385) آیین دادرسی مدنی و کاربردی ، چاپ نهم ، تهران، نشر دراک، ص 59.

[3].شمس، منبع پیشین، ص315.

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه