پایان نامه کارشناسی ارشد:دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی بر آن

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی بر آن 

تکه ای از متن پایان نامه :

مقدّمات و فرعیّات خواسته­ی دعوای خلع ید، ضمن همان دعوا مورد رسیدگی قرار گیرد و از طرح جداگانه­یآن که منجر به اطاله­ی دادرسی و احقاق حق و دیگر معضلات می­گردد، خودداری گردد. مقدّمه­ی رأی وحدت رویّه­ی کشور که خلع ید را فرع بر اثبات مالکیّت دانسته می باشد، به معنای طرح پیشینِ دعوای اثبات مالکیّت نیست و این امر، سخن حقّی می باشد که از آن نتیجه­ی نادرست برداشت می­گردد. حتّی در­صورتی­که این رأی متضمّن چنین معنایی باشد، این معنا الزام­آور نیست و جنبه­ی ارشادی دارد؛ زیرا جزء منطوقِ این رأی نیست و موضوع رأی مزبور، صرفاً ناظر به عدم پذیرش اسناد عادی مالکیّت ملکی می باشد که معاملات راجع به آن، مطابق مواد 47 و48 قانون ثبت اسناد و املاک، بایستی به ثبت می­رسیده، امّا چنین نشده و در­عین­حال، خواهان صرفاً به جهت اثبات مالکیّت خود در دعوای خلع ید، به سند عادی استناد نموده می باشد. مطابق منطوق این رأی، چنین سندی از نظر اثباتی در دادگاه قابل پذیرش نیست و خواهان بایستی سند رسمی مبیّن مالکیّت خود را به دادگاه ارائه نماید. این رأی به دیگر دعاوی خلع ید که وضعیّت ثبتی ملک موضوع آنها متفاوت می باشد، تسرّی ندارد.

بند دوم: دعاوی تصرّف

قانونگذاران اهمیّت فراوانی برای تصرف قائل شده­اند و به شیوه­های گوناگون، در پی طرفداری از آن بر آمده­اند. یکی از دعاوی که قانونگذار برای جلوگیری از اقدامات خودسرانه­ی اشخاص و در طرفداری سریع از تصرّفات پیش­بینی نموده، دعوای تصرّف عدوانی می باشد. در این دعوا که مبنای آن، تصرّفات پیشین خواهان می­باشد، ادّعای خواهان بر این مبنا استوار می باشد که وی مال مورد نظر را در تصرّف و اختیار داشته و سابقاً از آن بهره گیری نموده و اینک از استیلای وی خارج شده می باشد. در این دعوا، به وجود یا عدم وجود حقّ ماهویِ خواهان یعنی مالکیّت توجّه نمی­گردد. در واقع قانونگذار با تجویز دعوای تصرّف عدوانی، امتیازی به خواهان (متصرّف سابق) اعطاء می­کند تا با به کار گیری تسهیلات ویژه­ی دعوای مذکور، یعنی رسیدگی خارج ازبراساس ماده­ی 158 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب،­ «دعوای تصرّف عدوانی عبارت می باشد از ادّعای متصرّف سابق، مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او، مال غیر منقول را از تصرّف وی خارج نموده استو ادّعای تصرّف خود را نسبت به آن مال درخواست می­نماید». همان گونه که دیده می­گردد، در این مادّه از سویی به متصرّف سابق اشاره شده و از سوی دیگر، موضوع دعوا، مال غیرمنقول می­باشد و این امر نشانگر آن می باشد که در دعاوی تصرّف، هدف، طرفداری از متصرّف

مطلب مشابه :  ارشد:دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی بر آن

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه