پایان نامه 5<.000165.15206<.000170.84247،

دانلود پایان نامه

5

<.0001

65.15

20

6

<.0001

70.84

24

7

مطلب مشابه :  دانلود پایانامه : بررسی تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی(مطالعه موردی بیمارستان سبلان تامین اجتماعی اردبیل)