چالش های حقوقی ایران در جرایم و انحرافات جنسی با رویکرد به رویه قضایی- قسمت 12

Dissertation to receive the master of art (M.A) degree in criminal law and criminology
january 2014

  1. 1- «كتابچه قانونی كنت» كه در سال 1254 هجری شمسی، به امضاء ناصرالدین شاه رسید و وی دستور اجرای آن را داد، حاوی 58 ماده جزایی است كه توسط كنت دومونت فرت كه از اتباع ایتالیا بود و مدتی نیز ریاست پلیس تهران را نیز بعهده داشت، نگاشته شده است. ↑
  2. – امیل دوركیم، خودكشی، ترجمه نادر سالارزاده امیری، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، 1378، چاپ اول، صص 456-445- 441- 371. ↑
  3. – ریموند گسن، جرمشناسی نظری، ترجمه دكتر مهدی كی نیا، انتشارات مجد، تهران، 1372، چاپ اول، صص 153 – 149. ↑
  4. – قانون مجازات اسلامی، ماده2. ↑
  5. – گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، جلدیک، نشرمیزان، چاپ چهارم، بهار80، صفحه87. ↑
  6. -همان منبع، ص84 ↑
  7. – همان منبع، ص89 ↑
  8. – Confomity ↑
  9. – Deviance ↑
  10. – Acceptable behavior ↑
  11. – صدیق سروستانی، رحمتالله، آسیبشناسی اجتماعی (جامعهشناسی انحرافات اجتماعی)، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، سال1386، صفحه11. ↑
  12. تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

  13. – بروس کوئن، دررجامعه شناسی، مترجم، محسن ثلاثی، تهران، نشرتوتیا، چاپ یازدهم، 1381، صفحه160-161. ↑
  14. 1- محمدی اصل، عباس؛ بزهکاری نوجوانان و نظریه های انحراف اجتماعی، تهران، علم، 1385، چاپ اول، ص13. ↑
  15. 1- صدیق سروستانی، رحمتالله؛ منبع پیشین، ص33- 34. ↑
  16. 2- محمدی اصل، عباس، پیشین، ص13. ↑
  17. 1- سلیمی، علی و داوری، محمد؛ جامعهشناسی کجروی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1385، ص7. ↑
  18. -Social Tolerance ↑
  19. – Institutional Evasion ↑
  20. – Stigmatization ↑
  21. – ستوده، هدایتالله؛ آسیبشناسی اجتماعی، تهران، آوای نور، 1378، چاپ پنجم، ص92. ↑
  22. – کی نیا مهدی. روانشناسی جنایی، مهدی. جلد2. انتشارات رشد. چاپ اول 1376. صفحه 581. ↑
  23. – میرمحمد صادقی حسین. حقوق کیفری اختصاصی(علیه امنیت واسایش عمومی). تهران. نشرمیزان. چاپ چهارم. 1383. صفحه 19-20. ↑
  24. پایان نامه

  25. 1- کاسب. عزیزا…تاریخ الانبیا، حماسه بت شکنان. تهران. انتشارات گلی. چاپ دوم. 1378. صفحه 244-245. ↑
  26. – sexual abuse ↑
  27. – sexual harassment ↑
  28. – نوبهار. رحیم. اهداف مجازاتها در جرایم جنسی. چاپ اول. زمستان1389. انتشارات پِژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. صفحه29-30. ↑
  29. – ترجمه سیناپس روانپزشكی كاپلان ـ سادوك ـ جلد سوم ـ ص 72 بنقل ازسایت تبیان www.tebyan.net. ↑
  30. – ستوده، هدایت الله، روان شناسی جنایی، تهران، انتشارات آوای نور، چاپ دوم1378، ص 187. ↑
  31. – کی نیا، مهدی، روانشناسی جنایی، ج2،تهران، انتشارات رشد، چاپ اول، 1376، ص582. ↑
  32. – مطهری، مرتضی، اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ص6-7. ↑
  33. – موحدی، محمدمهدی، دانستنیهای زناشویی، تهران، نشرعلم، چاپ دوم، 1382، ص227. ↑
  34. -‌ هاشمی فرد، میراحمد، مسائل و اختلالات جنسی در زن و مرد، تهران، شرکت سهامی چهر، چاپ پنجم، 1363ص204. ↑
  35. تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

  36. – گودرزی، فرامرز، پزشکی قانونی، ج2، تهران، انتشارات انشتین، چاپ اول، 1377، ص1216-1217. ↑
  37. – گودرزی، فرامرز، ماخذپیشین، ص1209. ↑
  38. – کی نیا، مهدی، منبع پیشین، ص581. ↑
  39. – قانون مجازات اسلامی مصوب 11|2|1392 ماده 221 1-رجوع شود قانون مجازات اسلامی سابق ماده 63 و64 ↑
 • – شهیدثانی، تحریرالروضه فی الشرح المعه، تهیه کننده علیرضا امینی، سیدمحمدرضا آیتی، تهران، انتشارات سمت چاپ دوم 1378ص430. ↑
 • – قرآن مجید، سوره نسا، آیه15. ↑
 • – همان منبع، آیه22. ↑
 • – منبع پیشین، آیه24. ↑
 • – قرآن مجید، سوره مائده آیه ۵. ↑
 • – همان منبع، سوره اسراء، آیه ۳۲. ↑
 • – منبع پیشین، سوره نور، آیه 2. ↑
 • – پیشین، سوره نور، آیه ۳. ↑
 • – بنقل از سایت ویکی پدیا در تعریف زنا. ↑
 • – رجوع شود قانون مجازات اسلامی، ماده224. ↑
 • – قانون مجازات اسلامی مواد226-232. ↑
 • – شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم ) جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور، انتشارات، ژوبین با همکاری انتشارات مجد، چاپ پنجم 1385 ص:518. ↑
 • – شهید اول، لمعه دمشقیه، ترجمه دکتر علی شیروانی، جلد دوم، چاپ سی ام، ناشر انتشارت دارالفکر، سال 1385، قم ص: 228. ↑
 • – قرآن مجید، سوره اعراف، آیه81. ↑
 • – همان منبع، نمل، آیه55. ↑
 • – حر عاملی، وسائل الشیعه،جلد20، باب18 از ابواب نکاح محرم ح1. ↑
 • – همان، باب 20، از ابواب نکاح محرّم، ح3. ↑
 • – قانون مجازات اسلامی، ماده233 ↑
 • – لغت نامه دهخدا، ذیل لغت سحق. ↑
 • – محمودی (عباسعلی)، «حقوق جزای اسلام»، نهضت زنان مسلمان، ص ۶۹. ↑
 • – حرعاملی، وسایل الشیعه، باب حدود؛ مستدرک الوسائل، ج ۱۸، ص ۸۶. ↑
 • – منبع پیشین ص86. ↑
 • – شامبیاتی، هوشنگ: حقوق كیفری اختصاصی، ج 3، تهران: انتشارات ژوبین، چاپ اول، 1376، ص 544. ↑
 • – منبع قبل ص544. ↑
 • – نجفی توانا، علی: نابهنجاری و بزهكاری اطفال و نوجوانان، تهران: انتشارات راه تربیت، چاپ اول، 1382، ص 31. ↑
 • 1- قائمی، علی: تشكیل خانواده در اسلام، تهران: انتشارات امیری، چاپ ششم، 1368، ص 233 ↑
 • – زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی، نشر ققنوس، تهران، سال 1380، ص 480. ↑
 • – جعفری لنگرودی، محمد جعفر: «مبسوط در ترمینولوژی حقوق»، كتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۸، واژه فساد. ↑
 • – زراعت، عباس، همان، ص 480. ↑
 • – اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، چاپ سیزدهم، تهران 1385، ص 188 و 194. ↑
 • – زراعت، عباس، منبع پیشین، ص 480. و در مورد تعدد جرم، همان، 225 – 232. ↑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *