چالش های حقوقی ایران در جرایم و انحرافات جنسی با رویکرد به رویه قضایی- قسمت 14

 • – Pedo ↑
 • – Philia ↑
 • – نوری رضا: مقالة «پدوفیلی در حقوق جزای اسلام و حقوق بین الملل»، ماهنامة دادگستر، ش3، 1379، ص26 به نقل از جمال بیگی: مأخذ پیشین، ص213. ↑
 • – ستوده هدایت الله و دیگران: مأخذ پیشین، ص196. ↑
 • – گودرزی فرامرز: مأخذ پیشین، ص1257. ↑
 • – دادستان پریرخ: روانشناسی جنایی، تهران، انتشارات سمت، چاپ چهارم، 1386ص215. ↑
 • – همان، ص232. ↑
 • – گودرزی فرامرز، مأخذ پیشین، ص1257. ↑
 • -‌هاشمی فرد میراحمد: مأخذ پیشین، ص217. ↑
 • – کسل الین- داگلاس ا برشتین،رفتارجنایی،مترجم:مرکز تحقیقات و پژوهشهای ناجا تهران، چاپ اول1383ص262. ↑
 • – دانش تاج زمان: مأخذ پیشین، ص191. ↑
 • – ستوده هدایت الله و دیگران، مأخذ پیشین، ص196. ↑
 • – دانش تاج زمان: مأخذ پیشین، ص195. ↑
 • – کسل الین، داگلاس ا. برشتین: مأخذ پیشین، ص263. ↑
 • – دادستان پریرخ: مأخذ پیشین، ص237. ↑
 • – Zoophilia ↑
 • – Zoorasty ↑
 • – گودرزی فرامرز: مأخذ پیشین، ص1284. ↑
 • -‌ هاشمی فرد میراحمد: مأخذ پیشین، ص225. ↑
 • – کی نیا مهدی: روان شناسی جنایی، ج2، ص599. ↑
 • -‌ هاشمی فرد میراحمد: مأخذ پیشین، ص226-225. ↑
 • – موحدی محمدمهدی: مأخذ پیشین، ص253. ↑
 • – دانش تاج زمان: مأخذ پیشین، ص195. ↑
 • -‌هاشمی فرد میراحمد: مأخذ پیشین، ص226. ↑
 • – همان، ص225. ↑
 • – همان، ص226. ↑
 • – کی نیا مهدی: روان شناس جنایی، ج2، ص599. ↑
 • – دانش تاج زمان، مأخذ پیشین، ث191. ↑
 • -‌هاشمی فرد میراحمد، مأخذ پیشین، ص225. ↑
 • – دانش تاج زمان، مأخذ پیشین، ص191-190. ↑
 • – گودرزی فرامرز: مأخذ پیشین، ص1286. ↑
 • – حکمت سعید: روان پزشکی کیفری، تهران، انتشارات گوتنبرگ،چاپ اول،1370ص91. ↑
 • پایان نامه حقوق

 • – محمدی نیا اسدالله: بهشت جوان، قم، انتشارات سبط اکبر، چاپ بیست ویکم، 1384ص183. ↑
 • – Sadism ↑
 • – Marquis De Sade ↑
 • – در طول تاریخ با افراد مختلفی روبه رو می شویم که در عین نبوغ، به جنون مبتلا بوده اند. به عنوان مثال، «دنان ون گوگ»، «لودویک وان بت هوون»، «اتو واینینگر» و «جان نش» نوابغی می باشند که همه به نوعی مجنون بوده اند. ↑
 • – ر.ک. هدایت الله ستوده و دیگران: مأخذ پیشین، ص206؛ فرامرز گودرزی، مأخذ پیشین، ص1276. ↑
 • – گودرزی فرامرز: مأخذ پیشین، ص1236. ↑
 • – الله ستوده هدایت و دیگران: مأخذ پیشین، ص199. همچنین ر.ک. اسپرلینگ آبراهام: روانشناسی یاروش علمی در شناخت ماهیت آدمی، مترجم: محی الدین بناب،تهران،نشرروز،بی تاص366و367. ↑
 • – برای مطالعه بیشتر در مورد شکنجه ر.ک. امیر شریفی خضارتی: مقاله «ممنوعیت شکنجه در حقوق کیفری»، روزنامه اطلاعات، 22/5/88- 5/6/88- 9/6/88- 12/6/88 شماره‌های 25547- 25550- 2553- 25556- 25559. ↑
 • – ‌هاشمی فرد میراحمد: مأخذ پیشین، ص220. ↑
 • – دانش تاج زمان: مأخذ پیشین، ص194. ↑
 • – Homosexuality ↑
 • – گودرزی فرامرز، مأخذ پیشین، ص1259. ↑
 • – الله ستوده هدایت و دیگران: مأخذ پیشین، ص192. ↑
 • – شامبیاتی هوشنگ: حقوق کیفری اختصاصی، ج3، ص519. ↑
 • – گودرزی فرامرز: مأخذ پیشین، ص1260-1259. ↑
 • -‌هاشمی فرد میراحمد: مأخذ پیشین، ص205. ↑
 • – گودرزی فرامرز: مأخذ پیشین، ص1221. ↑
 • – موحدی محمدمهدی، مأخذ پیشین، ص239. ↑
 • -‌هاشمی فرد میراحمد: مأخذ پیشین، ص206. ↑
 • – منبع پیشین، ص205. ↑
 • – پس از پیامبر، با خلافت ابوبکر دوره خلفای راشدین شروع شد و تا مصالحة حسن بن علی(ع) با معاویه ادامه داشت. ابوالحسن محمدی: مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ شانزدهم، 1382، ص9. ↑
 • – گودرزی فرامرز، مأخذ پیشین، ص1259. ↑
 • – ‌هاشمی فرد میراحمد، مأخذ پیشین، ص206-205. ↑
 • – گودرزی فرامرز، مأخذ پیشین، ص1268. ↑
 • – «بزه دیده شناسی» (Victimology) دانشی است که در رویکرد نخست به مطالعة نقش و سهم بزه دیده در فرایند ارتکاب جرم می پردازند (بزه دیده شناسی علمی) و در رویکرد دوم به جنبه‌های گوناگون حمایت از بزه دیده می پردازد (بزه دیده شناسی حمایتی). برای مطالعة بیشتر ر.ک. علی سلیمی- محمد داوری: مأخذ پیشین، ص264-244. ↑
 • – هوشنگ شامبیاتی: حقوق کیفری اختصاصی، ج2، پاورقی ص539. ↑
 • – مارک آنسل: دفاع اجتماعی، مترجمان: محمد آشوری- علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1375، ص104. ↑
 • تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 • – کلارکسن سی.ام.وی: تحلیل مبانی حقوق جزا، مترجم: حسین میرمحمد صادقی، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ دوم، 1374، ص166. ↑
 • – بیگی جمال: بزه دیدگی اطفال در حقوق ایران، تهران: نشر میزان، چاپ اول، 1384، پاورقی ص209. ↑
 • – نجفی توانا علی، نابهنجاری و بزهکاری اطفال و نوجوانان، ص28. ↑
 • – دیّانی عبدالرسول: حقوق مدنی خانواده «ازدواج و انحلال آن»، تهران: انتشارات امید دانش، چاپ اول، 1379، ص31. ↑
 • – کسل الین- داگلاس برشتین، رفتار جنایی، مترجم: مرکز تحقیقات و پژوهش‌های ناجا، تهران: انتشارات مرکز تحقیقات و پژوهش‌های ناجا، چاپ اول، 1383، ص256. ↑
 • – میرمحمد صادقی حسین: حقوق جزای بینالملل «مجموعه مقالات»، تهران: نشر میزان، چاپ اول، 1377، ص132. ↑
 • – ستوده هدایت الله، مقدمه ای بر آسیب شناسی اجتماعی، ص 18. ↑
 • – مطهری،مرتضی،مساله حجاب،بهار1368،انتشارات صدرا،صفحه114و115. ↑
 • – منبع پیشین، ص 84 تا 87. ↑
 • – نجفی ابرند آبادی -علی حسین،، (1378)، پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلی، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره‏های 26-25. ↑
 • – رفیع پور، فرامرز، آنومی یا آشفتگی اجتماعی، تهران، سروش، 1378، ص 32. ↑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *