کارشناسی ارشد:دعوای غیر منقول

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی بر آن 

تکه ای از متن پایان نامه :

انتفاع از مال، صرف نظر از مالکیّت عین، برای اشخاص ایجاد گردد. مانند­ی این اشیاء، می­توان زمین، منزل، لباس وآلات وادوات کار را نام برد. البتّه قابلیّت بقاء اشیاء در مقابل استعمال و انتفاع امری نیست که همیشه به ماهیّت وجنس اموال بستگی داشته باشد، بلکه اراده­ی طرفین وطرز نحوه­ی بهره گیری از آنها می­تواند مالیالف- تعریف مال منقول و غیرمنقول

ماده­ی 12قانون مدنی، درتعریف مال غیر­منقول مقرر می­دارد:«مال غیر­منقول آن می باشد که [آن را]  از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد، یا به واسطه­ی اقدام بشر، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن گردد». ماده­ی 19 نیز برای اظهار مشخصات مال منقول چنین مقرر داشته می باشد:«اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول می باشد». پس ضابطه­ی اصلی در تشخیص مال منقول و غیر­منقول، قابلیّت یا عدم امکان حمل­و­نقل آن می باشد. بدین ترتیب هرگاه بتوان مالی را از محلی به محل دیگر منتقل نمود، بدون اینکه خرابی در آن مال یا محل آن ایجاد گردد، می­توان گفت که آن مال منقول می باشد. برعکس اگر مالی ذاتاً قابلیّت نقل و انتقال را نداشته باشد ویا اگر هم امکان انتقال وجود داشته باشد، این انتقال موجب ویرانی و خرابی عین مال یا محل آن گردد، بایستی گفت که آن مال غیر­منقول می باشد. با وجود این، گاهی در اصطلاح قانون، غیر منقول بر اموال قابل حمل وحتّی حقوق مالی ومنافع نیز اطلاق می­گردد، اما این استثناء، محدود به مواردی می باشد که نصّ صریحی وجود داشته باشد و قانون­گذار بنابر مصلحتی، اموال قابل حمل را در حکم اموال غیر­منقول قرار دهد.

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع پایان نامه، بازار سهام

ب- آثار تفکیک مال به منقول و غیرمنقول

تشخیص نوع مال منقول از غیر­منقول، در حقوق ما از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد و عملاً آثار زیادی دارد که به مهمترین آنها در زیر اشاره می­گردد:

1-اتباع خارجی نمی­توانند در ایران آزادانه اموال غیرمنقول را مالک شوند.براساس قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 16/ 3/1310 «تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام اشخاص خارجی مجاز نمی باشد» بر این اساس اتباع خارجی (اشخاص حقیقی خارجی) نمی توانند به نام خود صاحب زمین در کشور شوند.ماده­ی یک قانون ثبت شرکت ها مصوب 1310 اشعار می دارد: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می گردد»، لذا اشخاص خارجی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که با ثبت شرکت در ایران سهامدار آن شرکت می شوند، شرکت ثبت شده فارغ از ملیت سهامداران آن، یک شخصیت حقوقی ایرانی محسوب می گردد.  بهموجب معاهدات

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه