کارکنان آزمایشگاه و فنیل آلانین

دانلود پایان نامه

امینی دهقی و همکاران (۱۳۸۶) در آزمایشی روی گیاه آویشن باغی، تاثیر سطوح مختلف نیتروژن (۰- ۵۰- ۱۰۰ –۱۵۰) کیلوگرم در هکتار را بر درصد اسانس مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان دادند که بالاترین میزان اسانس). 57/1 %) و بالاترین مقدار تیمول (3/15%) و کارواکرول (2/14 %) در سطح کودی ۱۰۰ کیلو گرم در هکتار و کمترین میزان تیمول (5/2 %) و (کارواکرول 1/8 %) در تیمار صفر کیلو گرم نیتروژن در هکتار بدست آمد.
شرف زاده و همکاران (۱۳۸۶) در یک آزمایش گلخانه ای تاثیر عناصر غذایی مختلف را بر ویژگی های رشد و میزان اسانس آویشن باغی و بادرنجبویه مورد بررسی قرار دادند. آن ها اعلام کردند که غلظت های مختلف عناصر غذایی تاثیر معنی داری بر میزان رشد و مقدار اسانس و ترکیبات تشکیل دهنده اسانس در ۲ گیاه آویشن باغی و بادرنجبویه دارد.
باریرو و همکاران (۲۰۰۵) در آزمایشی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن (0-40-80-120 کیلوگرم در هکتار) را بر عملکرد و اسانس تولیدی در گونه ای مرزنجوش (O. Applii) مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که با افزایش نیتروژن مصرفی، عملکرد گیاه افزایش یافت. استفاده از نیتروژن به میزان ۸۰ کیلوگرم در هکتار باعث افزایش ۳۰۲ تا ۶۴۴ کیلوگرم وزن تر گیاه تولید شده در هکتار در سال اول و دوم آزمایش شد. استفاده از کود نیتروژن باعث افزایش اسانس تولید شده شد اما بر میزان عناصر تشکیل دهنده اسانس تاثیری نداشت.
2-7-8- تحقیقاتی درباره با تولیدات رزمارینیک اسید
Ulbrich و همکاران (1985) توانستند در طی 14 روز حدود 100 گرم کریستال رزمارینیک اسید را از کشت سلولی گیاه Coleus. Blumei در طی دو مرحله درون بیوراکتوری با حجم 32 لیتر به دست آورند. کشت سلولی گیاهانی مانند گل گاوزبان، سنگدانه و مریم گلی برای تولید رزمارینیک اسید به کار گرفته شده است.
در برخی مطالعات نیز به منظور بهبود تولید رزمارینیک اسید از کرک ها در کشت سلولی استفاده شده است برای مثال تولید این متابولیت با افزودن ساکارز به کشت سلولی مریم گلی بهبود یافته است.(hippolyte et al, 1992).
Karam Nabila و همکارانش (2003) از فنیل آلانین برای تیمار کشت سلولی مریم گلی استفاده نموده وتاثیر مثبت این محرک را بر رشد سلولی و اولیه رزمارینیک اسید گزارش کردند.
در مطالعات متعددی تولید رزمارینیک اسید در کشت کالوس گونه هایی مانند (razzaque and eliss, 1977) بررسی شده و راهکارهای مختلفی برای بهبود پیوسته این متابولیت در کشت کالوس به کار گرفته شده است.
برخی از این راه کارها شامل بهینه سازی محیط کشت ( به واسطه تغییر ترکیبات محیط، استفاده از هورمون ها و تنظیم کننده های رشد) تغییر شرایط فیزیکی ( نور، دما و PH) و استفاده از محرک ها می باشد. برای مثال mohaagheghzadeh و همکارانش (2004) با استفاده از تیمارهای هورمونی در کشت آویشن شیرازی توانستند به ازای هر 100 گرم وزن خشک گیاه 355 میلی گرم رزمارینیک اسید به دست آورند. در مطالعه دیگری به منظور بهبود تولید این متابولیت، تاثیر نور ( دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی و تاریکی کامل) و غلظت های مختلف ساکارز ( 30 و 60 گرم به لیتر) و گلوکز (60و75و90 گرم بر لیتر ) در کشت کالوس آویشن شیرازی بررسی گردید و نتایج نشان داد که با افزایش غلظت گلوکز تا 75 گرم در لیتر، رشد کالوس ها افزایش و به تدریج با رسیدن به غلظت 90 گرم در لیتر کاهش می یابد، همچنین رشد کالوس های تیمار شده با ساکارز نسبت به گلوکز بیشتر بوده و بالاترین رشد مربوط به تیمار با 60 گرم بر لیتر ساکارز می باشد.
بررسی اثر نور به میزان رشد نشان داد که رشد کالوس ها در شرایط تاریکی بیشتر از فتوپریود نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی است. در این پژوهش مقدار رزمارینیک اسید در کالوسهای تیمار شده با گلوکز بیشتر از نمونه های تیمار شده با ساکارز بوده و بیشترین مقدار تولید (26/158 میلی گرم در گرم وزن خشک کالوس) با استفاده از 900 میلی گرم در لیتر گلوکز و در فتوپریود نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی گزارش شده. (Hassan pour et al, 2007) و sokmen, tepe(2007) تاثیر نسبت غلظت اندول بوتریک اسیدی (IBA) به غلظت 6- بنزیل آمینوپورین (6-BA) و اثر ساکارز را بر تولید رزمارینیک اسید در کشت کالوس مرزه مورد بررسی قرار دادند. ابتدا IBA/6-BA ، غلظت IBA متغیر و غلظت 6-BA ثابت در نظر گرفته شده از غلظت ساکارز 5/2 درصد (W/V) ثابت می باشد. نتایج نشان داد که بیشترین میزان بیومس مربوط نسبت 0 به 1 میلی گرم در لیتر IBA/6-BA ( 7098/66+47/68 میلی گرم) و کمترین میزان بیومس مربوط به نسبت 10 به 1 ( 3122/66+475/28 میلی گرم ) می باشد.
فصل سوم
مواد و روش ها
3-1- استانداردها ومواد مورد استفاده
کاغذ اچ پی تی ال سی که صفحه سیلیکاژلی است که از شرکت مرک آلمان تهیه شده بود مورد استفاده قرار گرفت . حلال های متانول با خلوص اچ پی ال سی ، فرمیک اسید، تولوئن ، استون ، اتانول و اتیل استات که در آزمایشگاه گروه فیتوشیمی وجود داشت مورد استفاده قرار گرفت .
3-1-1- تهیه محلول استاندارد رزمارینیک اسید
محلول استاندارد رزمارینیک اسید با غلظت 1000ppm (1میلی گرم در 1میلی لیتر متانول) تهیه شد.جهت رسم منحنی کالیبراسیون، از رقیق کردن این محلول ها با متانول، برای رسیدن به دامنه غلظت موردنظر استفاده شد.
3-1-2- تهیه محلول گالیک اسید
ابتدا محلول یک میلی گرم گالیک اسید در یک میلی لیتر اتانول 96% (1000 ppm) را تهیه کرده و از آن غلظت های 10،50،100،250 و 500 پی پی ام تهیهشده، مثلا برای تهیه غلظت 50ppm باید مقداری از محلول 1000ppm را برداشته و با اتانول به حجم رسانده که برای به دست آوردن این مقدار از فرمول استفاده شود.
3-2- دستگاه ها و وسایل مورد استفاده
3-2-1- هود لامینار
هود لامینار ایر فلو یاهود میکروبی نوعی دستگاه تهویه است که به نام هودهای جریان لایه ای نیز شناخته شده است . این هود در آزمایشگاه های کشت سلولی و مواد بیماری زایی انسانی و برای کشت بافت و تومور و همچنین در مواقع استفاده از مواد بسیار سمی مورد استفاده قرار می گیرد . هود لامینار کنترل تهویه و مکش ذرات معلق در هوای محفظه که در طول روند میکروبیولوژی تولید می شوند را به عهده داشته و از این طریق کارکنان آزمایشگاه را در هنگام کار از این ذرات دور نگه می دارد.
3-2-1- مشخصات فنی هود لامینار کلاس II
اسکلت از جنس پروفیل با پوشش رنگ الکترواستاتیک، بدنه و جداره خارجی از جنس ورق فولادی با پوشش رنگ الکترواستاتیک، سطح کاری از جنس استیل که در قسمت جلو و عقب مشبک می باشد:
دارای لگن استیل در زیر صفحه
دارای درب پلکسی گلاس به ضخامت 6 میلی متر به همراه وزنه تعادلی
مجهز به فیلتر اصلی از نوع هپا برای جذب ذرات تا 0/3 میکرون و راندمان 9/99 درصد