کشاورزی پایدار و گیاهان دارویی

دانلود پایان نامه

نتایج نشان می دهد که عصاره متانولی گیاه مرزه خوزستانی سرشار از ترکیبات فنلی و رزمارینیک اسید بوده وخاصیت آنتی اکسیدانی بالایی دارد.بنابراین می توان از آن به عنوان یک منبع گیاهی باارزش که دارای ترکیبات آنتی اکسیدان است درصنایع غذا ودارو استفاده کرد.با توجه به بومی بودن گیاه مرزه خوزستانی در ایران,دسترسی آسان و ارزان,این مطالعه می تواند مقدمه ای جهت استفاده عملی ازعصاره های این گیاه به عنوان آنتی اکسیدان درصنایع غذایی ودارویی باشد.با توجه به دسترسی آسان و ارزان بودن این گیاه هم امکان استفاده از این گیاه فراهم می گردد وهم گامی در جهت اعتلای بهداشت وایمنی غذایی جامعه برداشته می شود.
در این تحقیق اثر تیمارهای نوری مختلف بر ویژگی های رشد و ترکیبات فنلی در شرایط کشت بافت کالوس مرزه خوزستانی مورد بررسی قرار گرفت که نشان داده شد شرایط نوری مختلف با کاهش جذب آب توسط کالوس، سبب کاهش وزن تر کالوس نسبت به شاهد شد.همچنین با کاهش تقسیم سلولی کالوس وزن خشک کالوس نسبت به شاهد کاهش پیدا کرد. همچنین سایر صفات مورفولوژیکی مورد بررسی نسبت به شاهد کاهش پیدا کرد. گیاهان مختلف در مراحل رشد متفاوت,از نظر واکنش به شدت نور متفاوت اند.کالوس اکثر گیاهان در تاریکی رشد بهتری دارند اما کالوس برخی از گیاهان در نور رشد بهتری دارند.دلیل این تفاوت تولید ترکیبات فنلی توسط کالوس برخی از گیاهان در نور می باشد که این ترکیبات با اکسیده شدن، تولید مواد سمی برای رشد کالوس می کنند.
در بررسی صفات فیتوشیمیایی ,میزان رزمارینیک اسید با غلظت 5.533 میلی گرم در 100 میلی گرم ماده خشک در حالت تنش 2ساعت نور فرابنفش در مقایسه با شاهد افزایش پیدا کرد.میزان توتال فنل درتیمار 4ساعت نورفرابنفش با مقدار 8.8833 میلی گرم بر گرم وزن خشک گیاه بیشترین مقدار در مقایسه با شاهد گزارش شد.همچنین تیمارهای 2 ساعت نور فرابنفش و 5 دقیقه نور فرابنفش در مقایسه با شاهد از میزان فنل کل بیشتری برخوردار بودند.
بنابراین از تنش نور فرابنفش می توان به عنوان الیسیتور در کشت بافت استفاده کرد.
5-2 پیشنهادها
بنابر آنچه که در این پژوهش بدست آمد، پیشنهادهای زیر برای انجام مطالعات آتی در این زمینه ارایه می گردد.
1.بررسی تاثیر شرایط نوری مختلف روی گیاهان در محیط طبیعی
2.بررسی تاثیر شرایط نوری مختلف بر روی مراحل مختلف رشد و نمو گیاه از جمله مراحل گلدهی و میوه دهی
3.بررسی بیان ژن های مسئول رشد و تقسیم سلولی در کالوس های مرزه خوزستانی تحت تاثیر تیمارهای نوری مختلف
4.مطالعه بیان ژن های مسؤل بیوسنتز رزمارینیک اسید و توتال فنل تحت تاثیر تیمارهای نوری مختلف
5.مطالعه تاثیر فرابنفش بر ترکیبات و بازده اسانس مرزه خوزستانی
منابع
افضلی فر، مصطفی، جواد هادیان، محمد حسین میر جلیل و مهران عنایت شریعت گیاهی.(1391)، بررسی مراحل نموی میکروسپور در مرزه خوزستانی و مرزه رشینگری، دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران، انجمن ژنتیک ایران
تابان، آذین، محمد جمال کد خیر، جمال جوانمردی و محمود جواد هادیان.(1389)، بررسی اثر آللوپاتیک اساسی گیاه مرزه خوزستانی بر دوگونه علف هرز و یک گونه باغی، همایش ملی گیاهان دارویی، سازی، جهاد دانشگاهی واحد مازندران
حسن ساریخانی.(1391)، دو فصلنامه فناوری تولیدات گیاهی، سال سیزدهم، شماره 2، چکیده: تنشی نوری فرابنفش محیطی مهم است که درحالت شدید می تواند باعث از بین رفتن گیاهان شود.
دایره المعارف بزرگ جلسه اسلامی، ج4 و ج3 و ج5، اسرار گیاهان دارویی معارف گیاهی جلد 1 و سایت ehow
زاهدی، بهمن، جواد هادیان و امیر صحرارو. (1390)، بررسی ریز ازدیادی گیاهان دارویی مرزه خوزستانی. هفتمین کنگره علوم باغبان ایران اسفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان
سبزه علی، الهه و مهدیه، اکبرزادگان.(1393)، بهبود تولید رزمارینیک اسید در کشت سلول و بافت گیاهان دارویی (مروری). دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، همدان. انجمن ارزیابی محیط زیست هگمتانه
شهداد، فریده، علی باقرزاده، لیلا علیمرادی و نوشین محبوبی.(1391)، اثر آلکوپاتیک عصاره گیاهی دارویی مرزهف گردو، پنیرک و اکالیپتوس بر جوانه زنی و رشد، گیاهچه علف هرز اسپند، همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی، عنان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
شیرالی، رضا، رامین بابادایی سامانی و اردلان علیزاده.(1392)، بررسی ترکیبات تشکیل دهنده و خاصیت ضد میکروبی اساس گیاه دارویی
علیزاده، ابوذر، فرزاد نجفی وپیمان صالحی.(1393)، تاثیر کودهای آلی اسید هیومیک و ورمی کمپوست بر خصوصیات عملکرد و محتوای اسانس در مرزه خوزستانی اولین هما