کشورهای توسعه یافته و فعالیتهای اقتصادی

دانلود پایان نامه

جمعیت بیشتر کشورهای در حال توسعه به سرعت افزایش می یابد اما ایجاد فرصتهای شغلی جدید همگام با افزایش رشد جمعیت نیست.بدین ترتیب بیکاری بعنوان یک معضل اجتماعی پدیده ملموس کشورهای در حال توسعه است.صنعتی شدن با ایجاد فرصتهای شغلی جدید می تواند نسبت قابل قبولی از نیروی کار را جذب نموده و آهنگ رشدنرخ بیکاری را کاهش دهد.
1-2-11-2- 6- دیدگاه بازار آزاد یا راهبرد تجاری
صنعتی شدن بعنوان یک منبع مهم کسب در آمد از طریق مبادلات بین المللی محسوب می شود.این مهم از طریق ایجاد مهارت درکار آفرینان با بر طرف نمودن تقاضای داخلی آغاز و با انجام صادرات در ابعاد بین المللی ادامه می یابد.
1-2-11-2- 7- دیدگاه جانشینی واردات
بسیاری ازکشورهای در حال توسعه ،صنعتی شدن را عامل قطع وابستگی تکنولوژی به کشورهای توسعه یافته دانسته و آن را پایه اصلی تولید و بخصوص افزایش بهره وری می دانند(طاهرخانی،1379،41).
1-2-11-2- 8- رسالتها و اهداف اساسی صنایع در مناطق روستایی به صورت زیر بر شمرده می شود
1-حمایت و پشتیبانی از بخش کشاورزی وکمک به افزایش درآمد شاغلان این بخش
2-کمک به تولیدات صنعتی کشور و دستیابی سریعتر به خودکفایی واستقلال اقتصادی
3-بهره گیری مطلوب از منابع و امکانات مناطق روستایی
4-ایجاد فضا وحفظ محیط مناسب جهت رشد و شکوفایی ابتکارات ،خلاقیتها و استعدادهای روستائیان
5-بسط سیاستهای عدم تمرکز در فعالیتهای صنعتی بین مناطق شهری و روستایی
6-کاهش اختلاف درآمدی بین مناطق شهری و روستایی وکمک به توزیع عادلانه تر در آمد در کل کشور
7-افزایش تولید ناخالص ملی و همچنین افزایش صادرات کالاهای سنتی و صنایع دستی و ایجاد درآمد ارزی برای کشور
8-تشویق بخش کشاورزی از طریق خرید محصولات آنها به منظور استفاده در صنایع روستایی
9-کاهش فشار نیروی انسانی بر اراضی کشاورزی از طریق جذب جمعیت مازاد بخش کشاورزی در صنایع روستایی
10-ایجاد تنوع در فعالیتهای اقتصادی روستاها
11-ایجاد تحول در نقش روستاها از نظر انواع فعالیتها
ایجاد وگسترش صنایع در مناطق روستایی کشور و طرح آنها به عنوان یک جریان تولیدی به صورت وسیع و همه جانبه و به عنوان مکمل و پشتیبان کشاورزی و افزایش درآمد شاغلان این بخش و همچنین یک جانشین نیرومند برای جذب نیروی کار مازاد بر فعالیتهای بخش کشاورزی در مناطق روستایی یکی از هدفهای اصلی ایجاد صنعت روستایی کشور می باشد.اینگونه نگرش به نقش توسعه صنعت در روستاها به خاطر تاثیر عمیقی است که این بخش می تواند در ساخت اجتماعی و اقتصادی روستاها بگذارد(مطیعی لنگرودی،1382 ،156).
هدف اصلی ایجاد و توسعه صنایع روستایی به عنوان مکمل بخش کشاورزی ،خودکفایی و رهایی از پی آمد های اقتصادی و اجتماعی نامطلوب ناشی از وابستگی به جهان خارج است.اهداف دیگری که در جهت رسیدن به توسعه اقتصادی و اجتماعی و رهایی از وابستگی مورد توجه است،به قرار زیر می باشد:
ایجاد اشتغال مولد و دائم برای جمعیت مازاد بر فعالیتهای بخش کشاورزی
ایجاد اشتغال فصلی برای شاغلین بخش کشاورزی
ایجاد توازن نسبی بین درآمد و رفاه خانواده شهری و روستایی با بالا بردن درآمد و بهبود کیفیت زندگی روستایی