کشورهای توسعه یافته و میزان سرمایه گذاری

دانلود پایان نامه

عدم همکاری برخی از دستگاههای اجرایی
موانع توسعه صنعتی روستاها،عرضه نهاده ها،بازاریابی –تقاضا
ازطرف دیگر براساس تحقیقات میدانی انجام شده در سال 1994در78کشور جهان که بانک وست مینیستر انگلستان انجام داد،مشکلات اصلی صنایع کوچک و متوسط درکشورهای مختلف عمدتا حول12مورد زیر بیان شد:
مباحث مالی،تشریفات قانونی و طولانی بودن گردش قوانین ،قوانین کارگری،بازاریابی و فروش تولیدات صنایع کوچک،فناوری و فرسودگی ماشین آلات،کمبود نیروی انسانی ماهر،ضعف مدیریتی،عدم اجرای قوانین، عدم حمایتهای بین المللی از صنایع کوچک،وجود قوانین غیر منطقی و باز دارنده توسعه صنایع کوچک،مالیات های باز دارنده و ضد توسعه صنایع کوچک،کمبوداطلاعات ونبودنظامهای اطلاع رسانی کارآمد(نبی زاده ،1379 ،729).
مجمع جهانی صنایع کوچک و متوسط در هندوستان ،اهم مشکلات صنایع کوچک درکشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را بدین شرح بیان کرده است:
موانع فرهنگی و عدم شناخت اهمیت صنایع کوچک ،دید محدود و غلط افراد دولتی و سیاستگذاران،ضعف مدیریتها و ناتوانی کارآفرینان در انجام رقابتهای سالم و فراگیر ،کمبود نیروی انسانی مهارت دیده در صنایع کوچک ،فرسودگی و ناکارآمد بودن فناوری های موجود درکشورها،نامتناسب بودن سازمانهای موجود با اهداف توسعه ، کمبود سرمایه و توان مالی،ناتوانی حضور مستمر در بازارهای جهانی ،عدم اجرای قوانین در کشورها،فقدان انجمن ها و تشکل های صنعتی فعال وکارآمد در کشورها(مولایی،1382،31).
سازمان صنایع کوچک ایران مشکلات خاص صنایع کوچک و متوسط در ایران را به شرح زیر تقسیم بندی می کند:
1-ضعف نهادهای جمعی و تشکل های حرفه ای که بتوانند واحدهای کوچک را در زمینه اتخاذ راهکارهای مناسب راهنمایی کنند.وجود این گونه نهادها به ویژه در فراهم آوردن زمینه های لازم برای دستیابی به بازارهای صادراتی الزامی است.
2-وجود محدودیتهای مختلف در دستیابی به تسهیلات اعتباری و وام های بانکی با توجه به این واقعیت که مبالغ زیادی از این گونه تسهیلات در اختیار واحدهای بزرگ قرار می گیرد.
3-عدم دسترسی به اطلاعات صحیح وکافی در زمینه های مختلف از جمله نوع و میزان سرمایه گذاری،انتخاب مکان و ماشین آلات مناسب،اطلاع از قراردادهای فرعی و پیمانکاری با واحد های بزرگ و اطلاع از تغییرات فناوری.
4-محدود بودن تجربه و تواناییهای اکثر مدیران واحدهای کوچک به امر مستقیم تولید و نداشتن توانمندی های لازم در امور مدیریت یک کسب وکار سودآور
5-فراهم نبودن زمینه برای آموزش و ایجاد مهارت در نیروی کار به دلیل نرخ بالای جا به جایی شغلی خصوصا در زمینه نیروهای توانمند و متخصص.در این زمینه می توان به مشکلات ناشی از قانون کار برای واحد های کوچک نیز اشاره کرد.
6- نبود نظام پشتیبانی از کارآفرینی و نوآوران.
1-2-13- ضوابط و معیارهای استقرار صنایع
هیات وزیران در جلسه مورخ 15/12/1378 بنا به پیشنهاد سازمان محیط زیست و به استناد تبصره (2)ماده(13)قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ضوابط و معیارهای استقرار را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1- طبقه بندی و تعیین گروه صنایع
صنایع با توجه به فرایند تولید به شرح ذیل طبقه بندی می شوند:
1-صنایع غذایی 2- صنایع نساجی 3- صنایع چرم 4- صنایع فلزی5- صنایع کانی غیر فلزی 6- صنایع شیمیایی7- صنایع دارویی 8- صنایع برق و الکترونیک 9- صنایع سلولزی 10- صنایع کشاورزی 11-صنایع ماشین سازی
صنایع بر اساس شدت وضعف آلودگی و دیگر مسائل زیست محیطی در گروه هایی با مشخصات زیر قرار می گیرند:
ماده 2- تعاریف
الف ) صنایع این گروه مجاز می باشند تا در مناطق صنعتی یا تجاری مشخص شده در داخل محدوده های مصوب طرحهای توسعه عمران شهری- روستایی استقرار یابند.
محدوده های مصوب شهری و روستایی: