کشورهای توسعه یافته و میزان سرمایه گذاری

دانلود پایان نامه

کاهش فقر-افزایش آگاهیها-رونق آموزش سرمایه گذاری بیشتردربخش کشاورزی
آلکا پاریخ
هند
1996
رواج کشاورزی-افزایش درآمد-کاهش مهاجرتهای روستایی
اسکاپ
چین
1996
ماخذ: (طاهرخانی،1379،ص57-55(
اس.ک.رانو با تحلیل روند صنعتی شدن روستایی در چهار کشور هند،فیلیپین ،کره جنوبی و ژاپن بر نقش استقرار صنعت در روند گسترش صادرات اشاره داشته و معتقد است هر یک از این کشورها با انتخاب الگوی صنعتی گامی اساسی در جهت ایجاد اشتغال ،افزایش درآمدو در نهایت گسترش صادرات داشته اند.این اثرات در فرایند صنعتی شدن فیلیپین وکره جنوبی ملموس تر است(طاهرخانی :1379،57-55).
1-2-11- دیدگاههای موجود در ارتباط با چگونگی استقرار صنعت در مناطق روستایی:
1-2-11-1- صنایع کوچک مقیاس:
نسبی بودن تعریف صنایع کوچک مقیاس گوناگونی آن راسبب گردیده به طوری که انستیتو تکنولوژی جورجیا در بررسی خود به پنجاه تعریف مختلف در 75کشور دست یافته است.مهمترین شاخصهایی که تاکنون در تعریف صنایع کوچک بکار رفته،میزان اشتغال ،حجم سرمایه گذاری،حجم تولید ،نوع تکنولوژی و صادراتی بودن تولیدات واحد است.کشورهای مختلف با انتخاب یک یا دو شاخص فوق ،صنایع کوچک خود را کمی نموده و تعریف مشخصی را مبنای برنامه ریزی قرار داده اند.بسیاری از این تعاریف میزان سرمایه گذاری یا تعداد شاغلین و یا هر دو را به عنوان ضوابط اصلی در تعریف و طبقه بندی صنایع کوچک بکار برده اند(کلانتری ،1375: 58).
سازمان توسعه صنایع وابسته به سازمان ملل معتقد است در طی سالهای اخیر صنایع کوچک و متوسط مقیاس نقش حساسی را در تنوع بخشی تولیدات صنعتی و همچنین در جهت دستیابی به اهداف توسعه داشته اند.این امر چنان حائز اهمیت بوده که اقتصاد دانان و تصمیم سازان اقتصادی کشورهای در حال توسعه ،امروزه بنابر ملاحظات زیر توجه به صنایع کوچک و متوسط مقیاس را در سر لوحه برنامه های خود قرار داده اند:
1- اهداف توسعه نه تنها افزایش تولید نا خالص ملی بلکه ایجاد اشتغال ،کاهش فقر،اصلاح توزیع در آمدها، و تامین نیازهای اساسی را در بر می گیرد.این موارد بطور قابل توجهی با تاکید بر صنایع کوچک و متوسط مقیاس قابل حصول است.
2- در طی دو دهه اخیر اتخاذ استراتژیهای متکی بر پروژه های صنعتی بزرگ مقیاس ،سرمایه بر با وابستگی وارداتی به مواد خام اولیه،رشد نا امید کننده ای در جهت جذب نیروی کار درکشورهای در حال توسعه داشته است.صنایع کوچک و متوسط مقیاس به شکل گسترده ای می توانند از اثرات ناهنجار چنین استراتژیهایی بکاهند.
3-در بسیاری ازکشورهای توسعه یافته صنعتی ثابت شده است که صنایع کوچک و متوسط مقیاس می توانند به عنوان مکمل صنایع بزرگ مقیاس محسوب شوند.(طاهر خوانی، 1379، ص 58)
با توجه به چنین ویژگیهایی،کشورهای در حال توسعه سعی کرده اند از سرمایه گذاریهای کوچک مقیاس به عنوان موتور توسعه با ایجاد اشتغال و تامین نیازهای اساسی در مناطق روستایی استفاده نمایند،بطوری که در این کشورها صنایع کوچک و متوسط مقیاس بعنوان ابزاری برای صنعتی شدن و توسعه معرفی شده است.توسعه مناطق روستایی مستلزم اصلاحات رادیکالی و تنوع بخشیدن فعالیتهای خدماتی و اقتصادی است،صنایع کوچک بدلیل ویژگیهای زیر مهمترین ابزار در این جهت محسوب می شوند:
1)این صنایع نیروی کار قابل توجهی را به علت استفاده از تکنولوژی های کاربر به خود جذب می نمایند.
2)صنایع کوچک و متوسط مقیاس منبع مهمی جهت تشکیل سرمایه داخلی ایجاد کالاهای سرمایه ای و یا سرمایه ای که در نتیجه پس انداز بوجود می آید از طریق بسیج و هدایت پس اندازهای خصوصی جهت فعالیتهای تولیدی محسوب می شود.
3)صنایع کوچک و متوسط مقیاس ،نقش سازنده ای در توزیع در آمدها به خصوص در مبادلات منطقه ای بر جای می گذارد.
4)رشد پویای صنایع کوچک و متوسط مقیاس می تواند به عنوان ابزاری جهت شتاب بخشی به توسعه روستایی و همچنین جلوگیری از مهاجرت به شهر داشته باشد.