گرم)

دانلود پایان نامه

گرم)
۵۵/۸۶±۸۱/۵۷۱
۵
منگنز(میکروگرم بر گرم)
۱۶/۵±۶۵/۶۹
۶
منیزم(میلی‌گرم بر گرم)
۳۳/۰±۵/۱۰
۷
روی(میکروگرم بر گرم)
۲۱۲/۰±۴۵/۶۰
۸
قلع(میکروگرم بر گرم)
۱۲/۱۲±۷۴/۴۰۷
۹
سدیم(میلی‌گرم بر گرم)
۰۷۴/۰±۴۳/۵
۱۰
پتاسیم(میلی‌گرم بر گرم)
۰۸/۰±۶۳/۴۲

۴-۸ نتایج استخراج موسیلاژ محلول در آب گیاه پنیرک:
مقدار موسیلاژ استخراج شده از سبزی بر پایه روش های مقالات ۶۳ و ۴۴ بدست آمد.
نتیجه استخراج ۸۳/۰±۱۲وزنی صمغ در پودر سبزی خشک بود.
نتایج آزمون بر پایه ۳ تکرار درج شده است.
۴-۹ تعیین قند کل صمغ به روش فنل سولفوریک:
روش آزمون بر اساس پروتوکل مگازیم، روش ۲۸ و ۵۹ انجام شد. منحنی استاندارد بر اساس میزان جذب در رقت های تهیه شده رسم می شود (محور عمودی میزان جذب و منحنی افقی رقت‌های استاندارد می باشد). جدول اعداد و منحنی جذب محلول های شاهد و استاندارد در زیر آمده است:

۴-۵ جدول مقادیر استاندارد روش فنل سولفوریک اسید
استانداردmg/L
عدد جذب
۰
۰
۱۰۰
۲۱۰۶.
۲۰۰
۰.۴۴۲۰
۳۰۰
۰.۶۲۱۱
۴۰۰
۰.۸۴۸۴
۵۰۰
۱.۰۵۴۵

۴-۳نمودار کالیبراسیون کربوهیدرات کل بر حسب گلوکز

از آنجا که نتایج بدست آمده با مقادیر صمغ موجود در آزمونه مطابقت نداشت از دستگاه اتوکلاو استفاده شد تا به کمک فشار PSI15 به دمای ۱۲۱ درجه سانتی‌گراد دست پیدا کنیم. در این روش نتایج بدست آمده قابل استناد بود.
جدول ۴-۶ نتایج بدست آمده با دستگاه اتوکلاو:
شماره نمونه گیری
نتیجه جذب
شماره نمونه گیری
نتیجه جذب
شماره نمونه گیری

نتیجه جذب
۱
۰.۰۱۹-
۴
۰.۰۷۲+
۷
۰.۱۵۳+
۲
۰.۰۲۴+
۵
۰.۱۲۲+
۸
۰.۰۲۹+
۳
۰.۰۴۷+
۶
۰.۱۴۱+

نمودار ۴-۴ نمودار کربوهیدرات کل بر حسب گلوکز (هیدرولیز صمغ پنیرک در اتوکلاو)
با مقایسه پیک بدست آمده (۰.۱۵۳عدد جذب) با منحنی استاندارد نتیجه می گیریم که بطور متوسط ۹۷/۷۵% صمغ محلول در آب مالوا نگلکتا از منوساکارید ها تشکیل شده است. همچنین مقادیر خاکستر کل صمغ ۷/۲۳% (استاندارد ملی ایران شماره ۲۷۰۶) بدست آمد و مقادیر پروتئین کل (استاندارد ملی ایران شماره ۲۸۶۳) و چربی کل در صمغ پنیرک یافت نشد. این در حالی است که مقادیر خاکستر کل ۰۹۳/۰±۵۰/۱۵%، چربی کل ۱۶۵/۰±۳۷/۱% و پروتئین کل در برگ و ساقه گیاه پنیرک ۰۸/۰±۴۶/۲۵% بدست آمده است.

مطلب مشابه :  اطلاعات حسابداری، حسابداری مالی

۴-۱۰ اندازه گیری منوساکاریدهای صمغ هیدرولیز شده:
۴-۱۰-۱ بهینه سازی شرایط آزمون
به منظور بهینه سازی شرایط آزمون با دستگاه HPLC Knauer، ابتدا طول موج اولترا ویوله (UV) بهینه گردید. برای هر استاندارد رقتهای متنوع تهیه و مشتق سازی گردید و با دستگاه اسپکتروفتومتر طیف نوری ۲۰۰ تا ۳۵۰ نانومتر اسکن شد؛ تا طول موج حداکثر جستجو گردد. نمونه ها در ۲ طول موج بالاترین پیک را داشتند که عبارت بودند از حدود ۲۰۲ نانومتر و حدود ۲۳۸ نانومتر. از آنجا که جذب ۲۳۸ نانومتر به عدد جذب روش کار لو و همکاران(۲۵۰ نانومتر) و نیز جذب فنیل متیل پیرازولون (۵/۲۴۴ نانومتر) نزدیکتر بود به عنوان جذب مناسب انتخاب شد و دستگاه HPLC بر پایه جذب در ۲۳۸ نانومتر تنظیم گردید.