گروههای کم درآمد و نواحی روستایی

دانلود پایان نامه

1-2-8-3- روش برنامه ریزی صنایع روستایی در ژاپن
در نواحی روستایی ژاپن ، نواحی خاصی به عنوان ناحیه مناسب برای استقرار صنایع تعیین می شود ، و حمایتهای مختلف از قبیل بخشودگی مالیاتی برای این صنایع پیشنهاد می گردد.


در مورد ایجاد صنایع روستایی ، روش کار به شرح زیر است :
-مکانیابی استقرار صنایع روستایی و تعیین محصول صنعتی هر روستا
-انتقال کارگران صنعتی از شهرها به واحدهای صنایع روستایی در صورت نیاز
-تشکیل مرکز توسعه صنایع روستایی ، برای توسعه صنایع روستایی
-دعوت ادارات محلی از سرمایه گذاران صنعتی ، برای استقرار صنایع در روستاها
-دخالت وزارت کشاورزی ، برای انتخاب اراضی توسعه صنایع روستایی
-کسب اطلاعات از مراکز صنعتی ، برای انتقال صنایع به نواحی روستایی ، و توجیه مقامات محلی برای مورد انتقال صنایع
-پرداخت هزینه انتقال نیروی انسانی لازم ، جهت مهاجرت به نواحی روستایی
تعیین محصولات تولیدی ویژه برای هر روستا ، از جمله سیاستهایی است که در این کشور اعمال می شود. به طور مثال ، در ایالت اوهیتا مسئولین دولتی برای 58 درصد ناحیه صنعتی روستایی این ایالت ، 58 نوع محصول صنعتی مبادرت نماید.
از مزایای این روش ، جلوگیری از تولید اضافی بعضی از محصولات صنعتی ، و مشکلات عدم امکان بازاریابی برای محصولات تولیدی اضافی است. در این مورد می توان از بافت فرش دستی در روستاهای ایران یاد کرد. تولید این محصولات در بسیاری از روستاهای ایران –بویژه افزایش کمیت بدون توجه به کیفیت و کشش بازار –سبب کاهش قیمت این محصول در مقایسه با سایر کالا و خدمات گردیده ، و انگیزه تولید فرش دستی را به شدت کاهش داده است. (وزارت جهاد سازندگی ، 1372 ، 48 و 49 )
1-2-8-4- روش برنامه ریزی صنایع روستایی در چین
کشور چین در سالهای اخیر ، با رشد شدید اقتصادی مواجه بوده ، واتخاذ سیاست توسعه صنعتی همراه با کشاورزی ،به عنوان راهبرداصلی توسعه چین مطرح شده است.دولت چین با شعار : « کارگران مازاد کشاورزی ،زمین را ترک کنند و نه نواحی روستایی را ، وارد کارخانه شوند ، و نه وارد شهر » خواستار جابجایی کارگران مازاد کشاورزی از فعالیت های کشاورزی ،به فعالیت های غیرکشاورزی است.( www. cen.ccer.edu.cn )
سیاست چین ، ایجاد تحول در کشاورزی همراه با صنایع روستایی است. بنابراین توسعه شهرکهای بازاری ، برای تجاری کردن کشاورزی و توسعه فعالیتهای غیرکشاورزی روستاها ، در این کشور ضروری تلقی می شود. شهرکهای بازاری ، در حکم مراکز ویژه تجارت روستایی –شهری هستند و خدمات اساسی به بخش کشاورزی ارائه می دهند. (لاولی ، 1990 ، 235 )
در سالهای اخیر ، برای صنعتی شدن روستاهای چین ، تلاشهای بسیار تحقق یافته است. مهمترین عواملی که به توفیق صنعتی شدن روستاها منجر شده است ، عبارتند از :
1- انعطاف پذیری بالا درخصوص سرمایه گذاریهای روستایی در چین
2- سرمایه گذاریهای کم هزینه
3- مدیریت پویا
4- جهت گیری به سوی گروههای کم درآمد روستایی و تلاش برای افزایش درآمد گروههای کم درآمد
5- حمایت و گسترش واحدهای صنعتی روستایی با مالکیتهای خصوصی
6- تکنولوژی کاربر با هدف ایجاد اشتغال در بخش غیرکشاورزی