یادگیری مادام العمر و مهارتهای اجتماعی

دانلود پایان نامه

سازمان آموزش و پرورش از مهمترین وزیربنایی ترین سازمانهای یک کشور می باشد. زیرا با انسان و تعلیم و تربیت آن سروکار دارد. آموزش و پرورش هر کشور در پی توانمند سازی ریشه ای است که بعد ازگذشت زمان ثمره ی این نهال قابل چیدن می باشد وهر مقدار این سازمان بابهره گیری ازعلوم مختلف قدرتمند انه تر حرکت نماید ثمره ی بهتری دراینده به بار خواهد داشت
معلّم یکی از عوامل اصلی و دارای نقش محوری در فرآیند یاددهی- یادگیری است. نقش وی از آن جهت مورد توجه است که اهداف نظام آموزشی با هدایت او محقّق می‌شود. از آنجا که تدریس مؤثّر می‌تواند سبب شکوفا شدن استعدادهای دانشآموزان و تقویت مهارتها و قابلیتهای آنان شود لازم است از روشهایی هدفمند، جذّاب و مؤثّر در آموزش و تدریس به دانشآموزان استفاده شود. آنچه که از آن بهعنوان روش تدریس یاد می‌شود، تدبیر، تمهیدات و برقراری تعاملاتی است که از سوی معلّم براساس مهارت و تجارب وی در یک جلسه درس روی می‌دهد. مجموعه این رویدادها از سوی معلّمین در سراسر کشور گنجینه ارزشمندی است که توجّه به آنها و گزینش و معرّفی مناسبترین آنها می‌تواند تحوّلی در بهبود روشهای تدریس ایجاد نماید.
5-2-یافته های تحقیق
یافته های این تحقیق مربوط به فرضیات ارائه می شود.
فرضیه یک: بین روش تدریس کار گروهی و روش سنتی از نظر تاثیر بر انگیزش یادگیری دانشآموزان تفاوت معنادار دارد.
از آنجایی که مقیاس اندازهگیری انگیزش یادگیری فاصلهای بوده است و قصد مقایسه دو گروه (گروه آزمایشی و گروه کنترل) از نظر یک متغیر وابسته – که به شیوه فاصلهای اندازهگیری شده است- بوده است، از آزمون T برای گروهای مستقل SIG> .05 است و به معنی کوچکتر بودن T مشاهده شده از T بحرانی میباشد. یعنی بین میانگین انگیزش یادگیری دو گروه آزمایشی و کنترل تفاوت معناداری وجود ندارد.
فرضیه دو: بین روش تدریس کار گروهی و روش سنتی از نظر تاثیر بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان تفاوت معنادار دارد. نتایج محاسبات آماری نشان میدهد اثر گروه معنی دار است. یعنی بین گروه آزمایشی و کنترل از نظر میانگین نمرات پس آزمون پیشرفت تحصیلی تفاوت معنی دار وجود دارد. در جدول میانگین گروه آزمایشی و کنترل پس از تعدیل بوسیله متغیر کمکی ارایه شده است که نشان میدهد میانگین گروه آزمایشی بالاتر از میانگین گروه کنترل است. به عبارتی میانگین نمرات پس آزمون پیشرفت تحصیلی در گروه آزمایشی که محتوی را با روش تدریس کارگروهی دریافت کرده اند ، به گونه ای معنی دار در مقایسه با میانگین نمرات پس آزمون پیشرفت تحصیلی گروه کنترل – که محتوی را با روش تدریس سنتی دریافت نموده است- بالاتر است. ضمن این که حجم اثر گروه برابر است با 0.625 که در حد بالا و زیاد است.
5-3- تبعات و نتایج کاربرد روشهای سنتی تدریس:
روشهای سنتی تدریس روشهایی هستند که در آنها معلم همه کاره بوده و نقشی محور دارد، دانش‌آموزان منفعل بوده و یادگیری عبارت است از انتقال یک سری اطلاعات، دانش و معلومات به ظرف ذهنی دانش‌آموزان، ارزشیابی نیز یعنی انتقال معلومات ودانش ذهنی دانش‌آموزان بر روی صفحه امتحانی و اعطای نمره به میزان امانت داری دانش‌آموزان.
کاربرد روشهای سنتی تدریس آثار نامطلوب و معایب بسیاری دارد که مهمترین آنها عبارتند از:
تنزل یادگیری های دانش‌آموزان به سطح دانش و یادآوری و در نهایت فهمیدن، عدم توجه به سطوح کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب و ارزشیابی در یادگیری و در نتیجه فراموشی زود هنگام آموخته‌ها.
سلب قدرت خلاقیت و نوآوری دانش‌آموزان و سوق دادن آنها به سمت یادگیری مکانیکی و ماشینی.
غفلت از مهارتهای یادگیری مادام العمر، یادگیری نحوه یادگیری، مهارتهای حل مسئله، مشاهده، گردآوری اطلاعات و مهارتهای تفکر.
فراموش شدن مهارتهای اجتماعی، یادگیری جمعی، کار تیمی و فرهنگ مشارکت به دلیل توجه به فعالیت های فردی در این آموزشها.
در نهایت می‌توان گفت که استمرار در کاربرد رویکردهای سنتی تدریس منجر به نوعی از تربیت فرهنگی می‌شود که نه تنها سبب رشد و بالندگی اجتماعی نیست؛ بلکه آثاری مخرب، ضد توسعه‌ای و غیرقابل جبران دارند(مهرمحمدی، 1379).
5-4- تبعات و نتایج روشهای فعال تدریس
روشهای فعال تدریس روشهایی هستند که فعالیت کودک را در رابطه با نیازهای عمومی وی بر می انگیزند و از تحول ذهنی کودک و طرز اجتماعی شدن وی پیروی می کنند(پیاژه، 1369). کاربرد این روشها آثار مثبت و مفید بیشماری دارد که عمده ترین آنها به شرح زیر است: تحریک رشد شناختی و اخلاقی دانش‌آموزان، دستیابی آنان به استقلال و نگرشهای مثبت نسبت به درس، معلم و خودشان وکاربردآموخته ها
در زندگی(تراوب و دیگران، گلبرگ، و یری به نقل از خدیوی زند، 1378، سلبی، 1999).
ارتقاء پیشرفت تحصیلی، رشد مهارتهای اجتماعی و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان، جذابتر شدن یادگیری برای آنها، افزایش قدرت بیان واستدلال دانش‌آموزان(حامدی خواه، 1377، بیلر، 1373).
رشد و ارتقاء تعهد به اصلاح امور اجتماعی، قابلیت خود_رهبری، مأنوس شدن با راهبردهای پژهش خلاق، برخورداری از مهارتهای فرایند گروهی و مدیریت گروه، توان تجزیه و تحلیل ارزشها و رفتارهای شخصی، آشنایی با راهبردهایی برای حل مسائل اجتماعی، همدلی، قابلیت قرار گرفتن در موقعیت دیگران و درک و فهم بهتر دیدگاه آنها و معطوف شدن به قوا و توانایی ذهنی در دانش‌آموزان(به عنوان آثار مستقیم فرهنگی).
حساس شدن دانش‌آموزان نسبت به استدلال منطقی در برقراری ارتباط، برخورداری از تحمل و شکیبایی در مواجهه با موقعیت های مبهم، مشکل دار و نامعین، توجه به منطق، برخورداری از استقلال و خود اتکایی در یادگیری، عادت به تفکر دقیق، برخورداری از قدرت عقلانی و ذهنی، برخورداری از همبستگی گروهی و قدرت تولید جمعی، برخورداری از صمیمیت و پیوستگی گروهی، راحتی و آرامش در برقراری ارتباط، اصالت قائل شدن به جمع و تحمل تفاوتها، سازگاری با تغییرات، برخورداری از اعتماد به نفس، احساس کنترل محیط خود و آگاهی از ماهیت موقتی بودن معرفت علمی(به عنوان آثار غیر مستقیم فرهنگی)(مهرمحمدی، 1379).
آراء و اندیشه های بزرگان تعلیم و تربیت:
در اندیشه و آراء بزرگان تعلیم و تربیت، بر روشهای فعال تدریس توجه و تأکید بسیاری شده است. در زیر به برخی از آنها اشاره می شود:
سقراط اولین کسی بود که به روش فعال تدریس توجه کرد. به عقیده وی دانش و معلومات در درون افراد نهفته است وباید آن را بیرون کشید و نباید اطلاعات را به درون افراد منتقل نمود. روش تدریس سقراط بر طرح پرسش‌های منظم، آوردن مثال برای پاسخ های غلط و تکرار مطالب به صورتهای مختلف استوار است.