توزیع فراوانی

دانلود پایان نامه

۲-۱-۷ تاریخچه بی بی سی ۲۰
۲-۱-۸ شبکه خبر ۲۱
۲-۲ بخش دوم: رسانه و اعتماد مخاطب ۲۲
۲-۲-۱ اعتماد به عنوان پدیده ای مهم ۲۲
۲-۲-۲ پیشینه تاریخی مفهوم اعتماد ۲۴
۲-۲-۳ مخاطب ۲۴
۲-۲-۴ انواع مخاطبان ۲۶
۲-۲-۵ ویژگیهای مخاطبان ۲۷
۲-۲-۶ نیاز به شناخت مخاطب ۳۰
۲-۲-۷ رسانه و اعتماد مخاطب ۳۲
۲-۲-۸ عوامل موثر در افزایش اعتماد به برنامه های خبری ۳۴
۲-۲-۹ علل بی اعتمادی به خبر رسانه ها ۳۶
۲-۲-۱۰ افکار عمومی ۴۲
۲-۳ بخش سوم: نظریه های ارتباطی ۵۰
۲-۳-۱ نظریه اعتماد ۵۰
۲-۳-۱-۱ رویکرد فلسفی از مفهوم اعتماد ۵۱
۲-۳-۱-۲ عناصر دخیل در مفهوم اعتماد ۵۳
۲-۳-۱-۳ کارکردهای گوناگون اعتماد ۵۳
۲-۳-۲ نظریه اقناع ۵۹
۲-۳-۲-۱ پیشگامان نظریه اقناع ۵۹
۲-۳-۲-۲ اقناع چیست؟ ۶۱
۲-۳-۲-۳ هدف ترغیب ۶۲
۲-۳-۲-۴ شیوه های اقناع ۶۳
۲-۴ بخش چهارم: پیشینه تحقیق ۶۴
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
۳-۱ روش تحقیق ۷۲
۳-۲ جامعه آماری ۷۲
۳-۳ حجم نمونه و روش نمونه‌گیری ۷۳
۳-۴ ابزارگردآوری اطلاعات و داده‌ها ۷۳
۳-۵ روایی پرسشنامه ۷۴
۳-۶ پایایی پرسشنامه ۷۴
۳-۷ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۷۵
۳-۸ متغیرها ۷۵
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
۴-۱ بخش اول: تجزیه و تحلیل توصیفی (جداول یک بعدی) ۷۸
۴-۲ بخش دوم: تجزیه و تحلیل استنباطی (جداول دوبعدی) ۱۲۰
فصل پنجم: نتیجه گیری
۵-۱ نتیجه گیری ۱۳۲
۵-۲ نتیجه گیری و تحلیل ۱۳۴
۵-۳ پیشنهادهای تحقیق ۱۳۷
۵-۴ پیشنهاد برای محققین بعدی ۱۳۷
۵-۵ محدودیت‏های تحقیق ۱۳۷
منابع و مأخذ ۱۴۶

فهرست جداول
جدول صفحه
جدول شماره ۱ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت ۷۸
جدول شماره ۲ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن ۷۹
جدول شماره ۳ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل ۸۰
جدول شماره ۴ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات ۸۱
جدول شماره ۵ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان اعتماد به شبکه خبری بی بی سی فارسی ۸۲
جدول شماره ۶ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان اعتماد به شبکه خبر ۸۳
جدول شماره ۷ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان انعکاس واقعیت در شبکه خبری بی بی سی فارسی ۸۴
جدول شماره ۸ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان انعکاس واقعیت در شبکه خبر ۸۵
جدول شماره ۹ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب بیان مباحث به صورت روشن و صریح در شبکه خبری بی بی سی فارسی ۸۶
جدول شماره ۱۰ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب بیان مباحث به صورت روشن و صریح در شبکه خبر ۸۷
جدول شماره ۱۱ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از سکوت خبری در شبکه خبری بی‌بی‌سی فارسی ۸۸
جدول شماره ۱۲ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از سکوت خبری در شبکه خبر ۸۹
جدول شماره ۱۳ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان سرعت انتشار اخبار در شبکه خبری بی بی سی فارسی ۹۰
جدول شماره ۱۴ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان سرعت انتشار اخبار در شبکه خبر ۹۱
جدول شماره ۱۵ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب استفاده شبکه خبری بی بی سی فارسی از منابع معتبر خبری برای اخبار خود ۹۲
جدول شماره ۱۶ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب استفاده شبکه خبر از منابع معتبر خبری برای اخبار خود ۹۳
جدول شماره ۱۷ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب برقراری ارتباط راحت گویندگان شبکه خبری بی بی‌سی فارسی با مخاطبانشان ۹۴
جدول شماره ۱۸ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب برقراری ارتباط راحت گویندگان شبکه خبر با مخاطبانشان ۹۵
جدول شماره ۱۹ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تسلط گویندگان شبکه خبری بی بی‌سی فارسی در بیان اخبار ۹۶
جدول شماره ۲۰ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تسلط گویندگان شبکه خبر در بیان اخبار ۹۷
جدول شماره ۲۱ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان رضایت از برنامه های شبکه خبری بی بی‌سی فارسی ۹۸
جدول شماره ۲۲ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان رضایت از برنامه های شبکه خبر ۹۹
جدول شماره ۲۳ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از سانسور در مورد مسائل مختلف در شبکه خبری بی بی‌سی فارسی ۱۰۰
جدول شماره ۲۴ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از سانسور در مورد مسائل مختلف در شبکه خبر ۱۰۱
جدول شماره ۲۵ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان انعکاس نظرات گروه های موافق در یک جریان خبری در شبکه خبری بی بی‌سی فارسی ۱۰۲
جدول شماره ۲۶ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان انعکاس نظرات گروه های موافق در یک جریان خبری در شبکه خبر ۱۰۳
جدول شماره ۲۷ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان انعکاس نظرات گروه های مخالف در یک جریان خبری در شبکه خبری بی بی‌سی فارسی ۱۰۴
جدول شماره ۲۸ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان انعکاس نظرات گروه های مخالف در یک جریان خبری در شبکه خبر ۱۰۵
جدول شماره ۲۹ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان انعکاس نظرات گروه های بی طرف در یک جریان خبری در شبکه خبری بی بی‌سی فارسی ۱۰۶
جدول شماره ۳۰ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان انعکاس نظرات گروه های بی طرف در یک جریان خبری در شبکه خبر ۱۰۷
جدول شماره ۳۱ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان دعوت از طرفین یک جریان خبری در شبکه خبری بی ب
ی‌سی فارسی ۱۰۸
جدول شماره ۳۲ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان دعوت از طرفین یک جریان خبری در شبکه خبر ۱۰۹
جدول شماره ۳۳ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان زمان اختصاص یافته برای انعکاس نظرات طرفین جریان در شبکه خبری بی بی‌سی فارسی ۱۱۰
جدول شماره ۳۴ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان زمان اختصاص یافته برای انعکاس نظرات طرفین جریان در شبکه خبر ۱۱۱
جدول شماره ۳۵ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب همسو بودن پیشینه و تاریخچه یک خبر با جریان خبر در شبکه خبری بی بی‌سی فارسی ۱۱۲
جدول شماره ۳۶ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب همسو بودن پیشینه و تاریخچه یک خبر با جریان خبر در شبکه خبر ۱۱۳
جدول شماره ۳۷ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب القاء کردن تفسیر جدید به مخاطب و تحت الشعاع قرار دادن جریان خبر به واسطه سابقه ارائه شده در شبکه خبری بی بی‌سی فارسی ۱۱۴
جدول شماره ۳۸ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسبالقاء کردن تفسیر جدید به مخاطب و تحت الشعاع قرار دادن جریان خبر به واسطه سابقه ارائه شده در شبکه خبر ۱۱۵
جدول شماره ۳۹ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از تصاویر متعدد در گزارش های خبری برای تکمیل خبر در شبکه خبری بی بی‌سی فارسی ۱۱۶
جدول شماره ۴۰ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از تصاویر متعدد در گزارش های خبری برای تکمیل خبر در شبکه خبر ۱۱۷
جدول شماره ۴۱ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده شبکه خبری بی بی‌سی فارسی از دکور مناسب و رنگ های شاد در استودیوی خبری ۱۱۸
جدول شماره ۴۲ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده شبکه خبر از دکور مناسب و رنگ های شاد در استودیوی خبری ۱۱۹

مطلب مشابه :  کاهش اضطراب، حقوق بشر

جداول دو بعدی:
جدول ۴- ۴۳: جدول توصیفی مقایسه میانگین اعتماد مخاطبین نسبت به ۲ شبکه خبر و BBC فارسی ۱۲۰
جدول۴-۴۴: نتایج آزمون T جهت بررسی مقایسه اعتماد مخاطبین نسبت به ۲ شبکه خبر و BBC فارسی ۱۲۰
جدول ۴- ۴۵: جدول توصیفی مقایسه میانگین استفاده از سانسور در ۲ شبکه خبر و BBC فارسی ۱۲۱
جدول۴-۴۶: نتایج آزمون T جهت بررسی مقایسه استفاده از سانسور در ۲ شبکه خبر و BBC فارسی ۱۲۱
جدول۴-۴۷: توزیع فراوانی دو بعدی رابطه بین استفاده از سانسور در شبکه خبری BBC فارسی و ۱۲۲
اعتماد مخاطبین به این شبکه ۱۲۲
جدول۴-۴۸: توزیع فراوانی دو بعدی رابطه بین استفاده از سانسور در شبکه خبر و اعتماد مخاطبین به این شبکه ۱۲۲
جدول ۴- ۴۹: جدول توصیفی مقایسه میانگین استفاده از منبع خبری معتبر در ۲ شبکه خبر و BBC فارسی ۱۲۳
جدول۴-۵۰: نتایج آزمون T جهت بررسی مقایسه استفاده از منبع خبری معتبر در ۲ شبکه خبر و BBC فارسی ۱۲۳
جدول۴-۵۱: توزیع فراوانی دو بعدی رابطه بین استفاده از منبع خبری معتبر در شبکه خبری BBC فارسی و اعتماد مخاطبین به این شبکه ۱۲۴
جدول۴-۵۲: توزیع فراوانی دو بعدی رابطه بین استفاده از منبع خبری معتبر در شبکه خبر و اعتماد مخاطبین به این شبکه ۱۲۴
جدول ۴- ۵۳: جدول توصیفی مقایسه میانگین صحت خبر در ۲ شبکه خبر و BBC فارسی ۱۲۵
جدول۴-۵۴: نتایج آزمون T جهت بررسی مقایسه صحت خبر در ۲ شبکه خبر و BBC فارسی ۱۲۵
جدول۴-۵۵: توزیع فراوانی دو بعدی رابطه بین صحت خبر در شبکه خبری BBC فارسی و اعتماد مخاطبین به این شبکه ۱۲۶
جدول۴-۵۶: توزیع فراوانی دو بعدی رابطه بین صحت خبر در شبکه خبر و اعتماد مخاطبین به این شبکه ۱۲۶
جدول ۴- ۵۷: جدول توصیفی مقایسه میانگین سرعت انتشار اخبار در ۲ شبکه خبر و BBC فارسی ۱۲۷
جدول۴-۵۸: نتایج آزمون T جهت بررسی مقایسه سرعت انتشار اخبار در ۲ شبکه خبر و BBC فارسی ۱۲۷
جدول۴-۵۹: توزیع فراوانی دو بعدی رابطه بین سرعت انتشار اخبار در شبکه خبری BBC فارسی و اعتماد مخاطبین به این شبکه ۱۲۸
جدول۴-۶۰: توزیع فراوانی دو بعدی رابطه بین سرعت انتشار اخبار در شبکه خبر و اعتماد مخاطبین به این شبکه ۱۲۸
جدول ۴- ۶۱: جدول توصیفی مقایسه میانگین بی طرفی در خبر در ۲ شبکه خبر و BBC فارسی ۱۲۹
جدول۴-۶۲: نتایج آزمون T جهت بررسی مقایسه بی طرفی در خبر در ۲ شبکه خبر و BBC فارسی ۱۲۹
جدول۴-۶۳: توزیع فراوانی دو بعدی رابطه بین بی طرفی در خبر در شبکه خبری BBC فارسی و اعتماد مخاطبین به این شبکه ۱۳۰
جدول۴-۶۴: توزیع فراوانی دو بعدی رابطه بین بی طرفی در خبر در شبکه خبر و اعتماد مخاطبین به این شبکه ۱۳۰

مطلب مشابه :  گرم)

فهرست نمودارها
نمودار صفحه
نمودار شماره ۱ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب جنسیت ۷۸
نمودار شماره ۲ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب سن ۷۹
نمودار شماره ۳ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل ۸۰
نمودار شماره ۴ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب تحصیلات ۸۱
نمودار شماره ۵ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان اعتماد به شبکه خبری بی بی سی فارسی ۸۲
نمودار شماره ۶ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان اعتماد به شبکه خبر ۸۳
نمودار شماره ۷ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان انعکاس واقعیت در شبکه خبری بی بی سی فارسی ۸۴
نمودار شماره ۸ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان انعکاس واقعیت در شبکه خبر ۸۵
نمودار شماره ۹ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب بیان مباحث به صورت روشن و صریح در شبکه خبری بی بی سی فارسی ۸۶
نمودار شماره ۱۰ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب بیان مباحث به صورت روشن و صریح در شبکه خبر ۸۷
نمودار شماره ۱۱ توزیع درصدی پاسخگویان
بر حسب میزان استفاده از سکوت خبری در شبکه خبری بی‌بی‌سی فارسی ۸۸
نمودار شماره ۱۲ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از سکوت خبری در شبکه خبر ۸۹
نمودار شماره ۱۳ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان سرعت انتشار اخبار در شبکه خبری بی بی سی فارسی ۹۰
نمودار شماره ۱۴ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان سرعت انتشار اخبار در شبکه خبر ۹۱
نمودار شماره ۱۵ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب استفاده شبکه خبری بی بی سی فارسی از منابع معتبر خبری برای اخبار خود ۹۲
نمودار شماره ۱۶ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب استفاده شبکه خبر از منابع معتبر خبری برای اخبار خود ۹۳
نمودار شماره ۱۷ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب برقراری ارتباط راحت گویندگان شبکه خبری بی بی‌سی فارسی با مخاطبانشان ۹۴
نمودار شماره ۱۸ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب برقراری ارتباط راحت گویندگان شبکه خبر با مخاطبانشان ۹۵
نمودار شماره ۱۹ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب تسلط گویندگان شبکه خبری بی بی‌سی فارسی در بیان اخبار ۹۶
نمودار شماره ۲۰ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب تسلط گویندگان شبکه خبر در بیان اخبار ۹۷
نمودار شماره ۲۱ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان رضایت از برنامه های شبکه خبری بی بی‌سی فارسی ۹۸
نمودار شماره ۲۲ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان رضایت از برنامه های شبکه خبر ۹۹
نمودار شماره ۲۳ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از سانسور در مورد مسائل مختلف در شبکه خبری بی بی‌سی فارسی ۱۰۰
نمودار شماره ۲۴ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از سانسور در مورد مسائل مختلف در شبکه خبر ۱۰۱
نمودار شماره ۲۵ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان انعکاس نظرات گروه های موافق در یک جریان خبری در شبکه خبری بی بی‌سی فارسی ۱۰۲
نمودار شماره ۲۶ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان انعکاس نظرات گروه های موافق در یک جریان خبری در شبکه خبر ۱۰۳
نمودار شماره ۲۷ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان انعکاس نظرات گروه های مخالف در یک جریان خبری در شبکه خبری بی بی‌سی فارسی ۱۰۴
نمودار شماره ۲۸ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان انعکاس نظرات گروه های مخالف در یک جریان خبری در شبکه خبر ۱۰۵
نمودار شماره ۲۹ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان انعکاس نظرات گروه های بی طرف در یک جریان خبری در شبکه خبری بی بی‌سی فارسی ۱۰۶
نمودار شماره ۳۰ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان انعکاس نظرات گروه های بی طرف در یک جریان خبری در شبکه خبر ۱۰۷
نمودار شماره ۳۱ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان دعوت از طرفین یک جریان خبری در شبکه خبری بی بی‌سی فارسی ۱۰۸
نمودار شماره ۳۲