مدیریت کیفیت جامع

دانلود پایان نامه

…………………………………………………………… ۴۰
۲-۹ مدل جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج …………………………………………………………………………………………… ۴۲
۲-۱۰ مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت ……………………………………………………………………………………………….. ۴۴
۲-۱۱ فن کیفیت خدمات ……………………………………………………………………………………………………………………. ۴۷
۲-۱۲ روش جوران ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۹
۲-۱۳ مدل هزینه یابی فرآیندی ……………………………………………………………………………………………………………. ۵۱
۲-۱۴ مدل کوه یخ ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۲
۲-۱۵ روش BSC ………………………………………………………………………………………………………………………….. 52
۲-۱۶ روش تاگوچی ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴
۲-۱۷ روش ایشی کاوا ………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۵
۲-۱۸ مدل مدیریت کیفیت جامع پیشرفته ……………………………………………………………………………………………… ۵۶
فصل سوم : روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۲
۳-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳
۳-۲ روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳

۳-۳ جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۴

۳-۴ نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۴

۳-۵ روش آماری ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۴

۳-۶ اعتبار پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۵

۳-۷ مشخصات پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………… ۶۶

۳-۸ فرآیند پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۶

فصل چهارم : توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………….. ۶۹
۴-۱ ارائه و تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………………….. ۷۰
۴-۱-۱ بررسی سؤال اول ………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۰
۴-۱-۲ بررسی سؤال دوم ………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۱
۴-۱-۳ بررسی سؤال سوم ………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۳
۴-۱-۴ بررسی سؤال چهارم …………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۴
۴-۱-۵ بررسی سؤال پنجم ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۶
۴-۱-۶ بررسی سؤال ششم ……………………………………………………………………………………………………………………… ۷۷
۴-۱-۷ بررسی سؤال هفتم ……………………………………………………………………………………………………………………… ۷۹
۴-۱-۸ بررسی سؤال هشتم ……………………………………………………………………………………………………………………… ۸۰
۴-۱-۹ بررسی سؤال نهم ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۲
۴-۱-۱۰ بررسی سؤال دهم………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۳
۴-۱-۱۱ بررسی سؤال یازدهم …………………………………………………………………………………………………………………… ۸۵
۴-۱-۱۲ بررسی سؤال دوازدهم …………………………………………………………………………………………………………………. ۸۶
۴-۱-۱۳ بررسی سؤال سیزدهم ………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۷
۴-۱-۱۴ بررسی سؤال چهاردهم ………………………………………………………………………………………………………………… ۸۹
۴-۱-۱۵ بررسی سؤال پانزدهم ……………………………………………………………………………………………………………………. ۹۱
۴-۱-۱۶ بررسی سؤال شانزدهم ………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۲
۴-۱-۱۷ بررسی سؤال هفدهم …………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۴
۴-۱-۱۸ بررسی سؤال هجدهم ………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۵
۴-۱-۱۹ بررسی سؤال نوزدهم …………………………………………………………………………………………………………………… ۹۷
۴-۱-۲۰ بررسی سؤال بیستم ………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۹
۴-۱-۲۱ بررسی سؤال بیست و یکم ………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۰
۴-۱-۲۲ بررسی سؤال بیست و دوم ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۲
۴-۱-۲۳ بررسی
سؤال بیست و سوم ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳
۴-۱-۲۴ بررسی سؤال بیست و چهارم …………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴
۴-۱-۲۵ بررسی سؤال بیست و پنجم ………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۶
۴-۱-۲۶ بررسی سؤال بیست و ششم ………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۷
۴-۱-۲۷ بررسی سؤال بیست هفتم …………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۹
۴-۱-۲۸ بررسی سؤال بیست و هشتم ……………………………………………………………………………………………………… ۱۱۰
۴-۱-۲۹ بررسی سؤال بیست و نهم ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۲
۴-۱-۳۰ بررسی سؤال سی ام …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۳
۴-۲ آزمون فرضیه ها …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۵
۴-۲-۱ بررسی فرضیه اول ……………………………………………………………………………………… ………………………………. ۱۱۶
۴-۲-۲ بررسی فرضیه دوم …………………………………………………………………………. . …………………………………………. ۱۱۸
۴-۲-۳ بررسی فرضیه سوم ……………………………………………………………………………. ……………………………………….. ۱۲۰
۴-۲-۴ بررسی فرضیه چهارم …………………………………………………… ……………………………………………………………… ۱۲۲
۴-۲-۵ بررسی فرضیه پنجم ………………………………………………………………………………………. ……………………………. ۱۲۴
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۷
۵-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۸
۵-۲ فرآیند پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۸
۵-۳ نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۹
۵-۴ پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۱
۵-۵ پیشنهاد برای محققین آینده ……………………………………………………………………………………………………. ۱۳۴
منابع و ماخذ داخلی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۵
منابع و ماخذ خارجی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۹
پیوست …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۲

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوعاستان اصفهان

فهرست اشکال
شکل ۱-۱ رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته ………………………………………………………………………………….. ۸
شکل ۲-۱ مکانیزم QFD