مقاله درمورد دانلود دانش آموز، دانش آموزان، پیشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه

تقدیر وتشکر
پروردگارا
تو را سپاس ای یکتای جاودانه، ای قادر متعال، تویی که با الطاف بی کرانت هر لحظه مرا صبورانه یاری نمودی تا به این جایگاه رسانیدی.
پروردگارا
باز هم مرا یاری کن تا خود را به هدفهایم در قله های موفقیت برسانم و قدر دان و سپاس گوی زحمات استادان و تمامی کسانی که در این راه مرا کمک نموده اند باشم و دوست بدارم و سپاس گوی انسانهایی را که با شرافت خود چراغ انسانیت و دانش و آگاهی را شعله ور نگه داشته اند،باشم.
پروردگارا
پدر و مادر و فرزندم را به دست مهربانت می سپارم تا حافظ فرشته های زندگیم باشی که از بهشت برایم هدیه فرستاده ای برای آنانی که برای مهربانیشان مرزی نیست و همیشه تا آنجا که توانستن راه را برایم هموار نموده اند و سپاس گویی مرا از آنها حد و مرزی نیست .
پروردگارا
برای تمام نعمات بی انتهایت سپاس،سپاس،سپاس
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
فصل اول 2
کلیات 2
1 – 1مقدمه 3
1- 2 بیان مسئله 4
1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق 6
1-4 اهداف تحقیق 9
1 تاثیر روش حل مساله در آموزش مبحث دینامیک بر درک مفهومی دانش آموزان 9
1-5 فرضیه های پژوهش 9
1 –6 تعاریف عملیاتی و مفهومی متغیر ها 10
1 –6– 1 تعریف مفهومی 10
1-6-2 تعریف عملیاتی 11
فصل دوم 13
مبانی نظری و پیشینه پژوهش 13
1-2 مقدمه 14
2-2- پیشرفت تحصیلی 16
2-2-1- عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی 18
2-2-1-1- برنامه درسی 18
2-2-1-2- کتابهای درسی و مواد آموزشی 18
2-2-1-3- معلم، روش تدریس 19
2-2-1-4- ایجاد هوشیاری و توجه در دانش اموزان برای پیشرفت درسی 19
2-2-2-1- ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 20
2-2-3- اهداف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 20
2-3- تعریف روش های تدریس 22
2-3-1- روش تدریس سنتی (غیرفعال) 22
2-3-2- روش تدریس نوین (فعال) 22
2-4- تاریخچه حل مسأله 23
2-5- دیدگاه های نظریه های مختلف یادگیری در مورد حل مسأله 28
2-5-1- نظریه های فراشناخت در مورد روش حل مسأله 28
2-5-2- نظریه ی رفتار گرایان در مورد روش حل مسأله 29
2-5-3- نظریه یادگیری شناختی در مورد روش حل مسأله 30
2-5-4- نظریه ساختار گرایی در مورد روش حل مسأله 32
2-6- روش حل مسأله به عنوان یک روش تدریس فرآیند مدار 33
2-7- روش یاددهی، یادگیری با روش فعال 36
2-8- ویژگی های برجسته روش حل مسأله 37
2-9- روش آموزش روش حل مسأله 39
2-10- هدف اساسی روش حل مسأله 41
2-11- مفاهیم اساسی روش حل مسأله 42
2-12- راهبردهای حل مسأله 43
2-12-1- تشخیص مسأله 44
2-12-2- تعریف و بازنمایی مسأله 44
2-12-3- کشف راهبردهای احتمالی 45
1) راهبرد الگوریتمی : 45
2) راهبرد اکتشافی: 45
2-12-4- استفاده از بهترین راهبردها و ارزیابی نتایج 45
2-13- پیشنهادی برای افزایش توانایی های حل مسأله در یادگیرندگان 46
2-14- حل مسأله با روش «دیویی» 47
2-15- تعریف و تحلیل تدریس به روش حل مسأله 48
2-16- اصولی برای تدریس روش حل مسأله 49
2-17- مهارت های مورد نیاز یادگیرندگان برای حل مسأله 52
2-18- پیشینه ی تحقیق 53
2-18-1- پیشینه پژوهش های داخلی 53
2-18-2- پیشینه ی خارجی 56
2-19- جمع بندی 59
فصل سوم 60
روش تحقیق 60
3-1- مقدمه 61
3-2- روش تحقیق 61
3-3- جامعه آماری 61
3-4- نمونه آماری و روش نمونه گیری 61
3-5- ابزار جمع آوری داده ها 62
3-6- روش اجرای تحقیق 62
3-7- روش های تجزیه و تحلیل 63
فصل چهارم 64
تجزیه و تحلیل داده ها 64
4-1 مقدمه 65
4-2 توصیف داده ها 65
4-3 تحلیل استنباطی داده ها 73
فصل پنجم 78
بحث و نتیجه گیری 78
5-1- مقدمه 79
بحث درباره نتایج 79
بیان محدودیت ها، ارائه پیشنهادهای کاربردی 79
5- بحث و نتیجه گیری 79
بحث فرضیه اول: 79
بحث فرضیه دوم: 80
بحث فرضیه سوم: 80
5-3- محدودیت ها و تنگناهای پژوهش: 81
5-4- پیشنهادها 82
5-4-1- پیشنهادهای کاربردی: 82
5-4-2- پیشنهاد های پژوهشی: 83
فهرست منابع 84
فهرست منابع فارسی 85
پیوستها 89
فهرست جدول ها
عنوان شماره صفحه
جدول 4-1) توزیع فراوانی آزمودنی های پژوهش به تفکیک گروه 65
جدول (4-2) شاخصهای توصیفی نمرات پیش آزمون پیشرفت تحصیلی آزمودنی ها به تفکیک گروههای آزمایش و کنترل 66
جدول 4-3) شاخصهای توصیفی نمرات پس آزمون پیشرفت تحصیلی آزمودنی ها به تفکیک گروههای آزمایش و کنترل 68
جدول (4-4) شاخصهای توصیفی نمرات پس آزمون کاربرد استراتژی حل مساله آزمودنی ها به تفکیک گروههای آزمایش و کنترل 70
جدول (4-5) شاخصهای توصیفی نمرات پس آزمون درک مفهومی آزمودنی ها به تفکیک گروههای آزمایش و کنترل 72
جدول(4-6) نتیجهی آزمون t برای مقایسهی میانگین نمرات پیش آزمون پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 74
جدول (4-7) نتیجهی آزمون t برای مقایسهی میانگین نمرات پس آزمون پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 75
جدول (4-8) نتیجهی آزمون t برای مقایسهی میانگین نمرات درک مفهومی دانش آموزان 76
جدول (4-9) نتیجهی آزمون t برای مقایسهی میانگین نمرات کاربرداستراتژی حل مساله دانش آموزان 77
فهرست اشکال
عنوان شماره صفحه
شکل (4-1) نمودار هیستوگرام همراه با چند ضلعی 67
شکل (4-2) نمودار هیستوگرام همراه با چند ضلعی برای توزیع فراوانی نمرات پس آزمون 69
شکل (4-3) نمودار هیستوگرام همراه با چند ضلعی برای توزیع فراوانی نمرات استراتژی حل مساله 71
شکل (4-4) نمودار هیستوگرام همراه با چند ضلعی برای توزیع فراوانی نمرات پس آزمون درک مفهومی 73
چکیده
هدف کلی از انجام این پژوهش مقایسه اثر بخشی آموزش مبحث دینامیک درس فیزیک با روش های تدریس حل مسأاله و سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال دوم دبیرستان بود. روش تحقیق از نوع نیمه تجربی با پیش آزمون – پس آزمون با دو گروه تصادفی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 380 دانش آموز دختر سال دوم متوسطه شهر ملایر در سال 95-94 بود. بدین منظور 56 نفر از دانش آموزان سال دوم متوسطه دبیرستان های شهر ملایر در دو گروه حل مسأله و سنتی در پژوهش شرکت نمودند. ابزار گرد آوری اطلاعات در این پژوهش آزمون محقق ساخته سنجش پیشرفت تحصیلی درس فیزیک مبحث دینامیک سال دوم متوسطه بود که روایی آن توسط استاد راهنما مورد تأیید قرار گرفت و پایایی این آزمون 89/0 بود. قبل و بعد از دوره آموزش از شرکت کننده ها آزمون پیشرفت تحصیلی به عمل آمد و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفت که نتایج به دست آمده نشان داد که دانش آموزانی که به روش حل مسأله آموزش دیده اند پیشرفت تحصیلی بیشتری نسبت به دانش آموزانی که با روش تدریس سنتی آموزش دیده اند.
کلمات کلیدی: روش تدریس، روش تدریس سنتی، روش تدریس حل مسأله، دینامیک
فصل اول
کلیات
1 – 1مقدمه
نظریه تحول های بسیار سریع در عرصه های مختلف و برای پاسخ گویی به نیازهای اجتماعی و اقتصادی، دانش آموزانی که فردا در قالب عضوی از جامعه در توسعه کشور نقش مهمی ایفا خواهند کرد، اهمیت آموزش متوسطه روز به روز بیشتر می شود (رهبر، 1385). امروزه این امر پذیرفته شده است که جوامع موفق و پیشرو، جوامعی هستند که مردم آن بهتر فکر می کنند و در برخورد با مسائل بهتر می اندیشند و در نتیجه راه حل های صحیح تری را ارائه می دهند.لازمه ماندگاری و بقاء انسان ها در عرصه پرشتاب تحولات، همانا بیشتر به کیفیت نظام آموزشی دارد. تحولات پرشتاب در مراکز آموزشی بیشتر از سایر سازمان ها بوده، بدین ترتیب مسئولین مدارس باید عادت ها ورویه ها را محک مجدد بزنند وبا دید بهتری به راهیابی بهتر در همه زمینه ها بپردازد.(خورشیدی، 1381).
فیزیک، یکی از دروسی است که اهمیت زیادی در برنامه درسی متوسطه دارد. مطالعات نشان داده اند که پدیده ها، با اینکه ممکن است متفاوت باشند؛ لیکن از قانون خاصی پیروی می کنند. هدف اصلی علم فیزیک کشف و بیان این قانون ها است (رهبر، 1381).
دربسیاری از کلاس های فیزیک مقدماتی از جمله دوره متوسطه، موضوع یا بحث مکانیک اغلب اولین حوزه هایی است در باره اش بحث یا توضیح داده می شود. موضوع مکانیک، حرکت اجسام است و چون هر پدیده ای به نوعی وابسته به حرکت است، از این رو، مکانیک به عنوان پایه و زیر بنای همه بخش های گوناگون فیزیک و نخستین بخشی است که مورد مطالعه قرار می گیرد. مکانیک را به بخش های سینماتیک ودینامیک تقسیم می کنند. در سینماتیک، حرکت اجسام از نظر مسیر و
سرعت و شتاب مورد مطالعه قرار می گیرد. دینامیک از نیرو وحرکت اجسام گفتگو می کند (معتمدی، 1384).
یکی از مهم ترین وظایف آموزش و پرورش که بیشترین مسئولیت را برای تعلیم و تربیت نسل جدید به عهده دارد، ایجاد عادت های صحیح فکر کردن در دانش آموزان است. دست اندر کاران تعیلم وتربیت باید شرایطی را فراهم کنند تا دانش آموزان به اندیشیدن و تفکر تشویق شوند و محیط های آموزش را به مراکز فعالیت و تفکر تبدیل کنند. این ممکن نیست مگر که معلمان با اصول یادگیری و روش های تدریس نوین آشنا باشند. بنابراین، یکی از ضروری ترین تحولات در نظام آموزشی، در روش تدریس معلمان است. باید در فعالیت های آموزشی با توجه به پیشرفت علوم و فنون، به این باور برسیم که وظیفه ما در فرآیند آموزشی تنها انتقال واقعیات عملی نیست، بلکه باید موقعیت مطلوب یادگیری را نیز فراهم کنیم. معلمان باید چگونه اندیشیدن و چگونه آموختن را به دانش آموزان بیاموزند. بدین ترتیب یکی از از مسائل مهم در کلاس درس، روش های تدریس است، که در این پژوهش به بررسی تفاوت اثر های آموزشی دو روش تدریسی حل مسئله و سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس فیزیک پرداخته ایم است.
1- 2 بیان مسئله
محیط زندگی آدمی همواره در معرض تغییر است. انسان برای غلبه بر این دگرگونی ها، ناچار به یادگیری است و یکی از راه های یادگیری آموزش است. منظور از آموزش مجموعه فعالیت و تدابیری است که توسط معلم و یاد گیرنده اجراء می شود و حدف آن کمک به یاد گیرنده برای یادگیری بهتر مطالب درسی است (کرد نوقابی، 1386).
فیزیک با نگرش سنتی، علمی دشوار و مبتنی بر ریاضیات به شمار می رود که تنها تعداد کمی از دانش آموزان، به سادگی قادر به درک و فهم آن هستند.
متأسفانه درمدارس ما بیشتر شیوه های تدریس غیر فعال و سنتی حاکم است و این شیوه ها با ساختار انعطاف ناپذیر و با تاکید بر انتقال معلومات و محفوظات و عدم تجارب چالش انگیز، امکان هر گونه رشد فکری، ابتکار و اکتشاف را از یادگیرنده سلب می کند. همچنین، دیده می شود که در مدارس ما معمولا چگونگی یادگیری دانش آموزان و شیوه های مطالعه انها کمتر مورد بررسی قرار میگیرد و به دانش آموزان شیوه های درست مطالعه و یادگیری آموزش داده نمی شود. دانش آموزان معمولا برای گذراندن دروس خود متوسل به حفظ مطالب و تکرار طوطی وار می شوند که پایین ترین سطح یادگیری است واین امر باعث می شود که خودکار آمدی دانش آموزان پایین بیاید و انگیزه آنان برای یاد گیری مطالب از بین برود و از رسیدن به بالا ترین سطح یادگیری که گانیه آن را حل مسئله می داند و معتقد است که آفرینندگی نوع ویژه ای از حل مسئله است باز بمانند (سیف، 1380).
آکراک1 ( 2006) در این باره می گوید ؛ یادگیری بر پایه روش حل مسئله یک مدل