تحقیق با موضوع اطلاعات نامتقارن، سلسله مراتب، عوامل موثر

دانلود پایان نامه

Islamic Azad University
Arak Branch
Faculty of Management- Department of Accounting
((M.A)) Thesis
Subject:
The Effect of Financial flexibility on Capital Structure Decisions
Thesis Advisor:
M. Zanjirdar Ph.D.
Consulted by:
Gh.Haji Ph.D.
By:
Hamzeh Mighani
Winter 2011
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد اراک
دانشکده مدیریت، گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش: حسابداری
عنوان:
تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه
نگارش:
حمزه میقانی
زمستان 1389
هیأت داوران:
1- استاد راهنما: دکتر مجید زنجیر دار
2- استاد مشاور: دکتر غلامعلی حاجی
3- استاد داور: دکتر حبیب الله جوانمرد
4- مدیر گروه تخصصی: دکتر مجید زنجیردار
سپاسگزاری:
ازدست و زبان که برآید
کز عهده شکرش به در آید
بنام یگانه حسابدارحسابرس که ترازنام? سند اندوخته هرکس را بدون حسابسازی برایش تدوین می کند و مالیاتی اضافه بردارایی او واندوخته هایش نخواهد بست وتلفیقی بدون محافظه کاری ورضایت طرفین صورت نخواهد داد . برخود لازم می دانم اززحمات
بی دریغ ،تلا ش های بی وقفه وراهنمایی های ارزشمند استاد راهنما ومدیرگروه محترم جناب آقای دکترمجید زنجیردار واستاد مشاور جناب آقای دکتر غلامعلی حاجی وهمچنین ازداورمحترم جناب آقای دکتر حبیب الله جوانمرد و سرکارخانم فروزان کیوانفر مدیر پژوهش دانشکده مدیریت درراستای انجام این رساله تشکر و قدردانی نمایم .
تقدیم به :
تمام کسانیکه داشته های خود را مدیون آنان هستم .
پدر و مادرم
که درمسیر پرپیچ وخم زندگیم ، مشعل امید را در شب های زندگیم به ارمغان آوردند. ویاری سبز شان همواره و بی منت،امید بخش ویاری دهنده درتمام زندگیم بوده است .
و همسرم که در تمام مراحل تحصیلی حامی و پشتیبان بنده بوده اند.
باشد که توانسته باشم قطره ای از دریای بی کران محبتهایشان را سپاس گفته باشم .
شماره صفحه
عنوان فهرست مطالب
1
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………
فصل اول : کلیات تحقیق
3
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………
3
بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………
5
اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………..
6
اهداف ……………………………………………………………………………………………………………………….
6
چارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………..
7
مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………
11
فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………………
11
تعریف واژگان ……………………………………………………………………………………………………………..
فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق
14
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………
15
مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………….
15
هزینه سرمایه………………………………………………………………………………………………………………..
15
تعیین هزینه های بخشهای ترکیب سرمایه…………………………………………………………………………………
17
مدلهای هزینه سرمایه……………………………………………………………………………………………………….
19
اهرم مالی و ارزش گذاری…………………………………………………………………………………………………
20
مفهوم ساختار سرمایه………………………………………………………………………………………………………
20
عوامل موثر بر ساختار سرمایه……………………………………………………………………………………………
22
عوامل داخلی موثر بر ساختار سرمایه…………………………………………………………………………………….
24
عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه…………………………………………………………………………………..
26
ضرورت توجه به پارامتر های داخلی……………………………………………………………………………………..
27
دیدگاه موثر بر ساختار سرمایه……………………………………………………………………………………………..
32
الگوی میلر-مودیگلیانی بدون مالیات……………………………………………………………………………………….
34
الگوی میلر…………………………………………………………………………………………………………………..
34
انتقادی بر الگوی میلر و الگوی میلر و مودیلیانی…………………………………………………………………………
35
تئوری توازی ایستا………………………………………………………………………………………………………….
36
تئوری سلسله مراتبی………………………………………………………………………………………………………..
37
نظریه ساختار سرمایه در چهارچوب مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای……………………………………….
38
مالیات و ساختار سرمایه……………………………………………………………………………………………………
شماره صفحه
عنوان فهرست مطالب
39
مالیات بر درآمد شرکت……………………………………………………………………………………………………..
39
اثر هزینه های ورشکستگی………………………………………………………………………………………………..
41
مالیات و هزینه های ورشکستگی………………………………………………………………………………………….
42
سایر نواقص بازار…………………………………………………………………………………………………………..
42
اهرم شخصی و اهرم شرکتی جایگزین کاملی نیست……………………………………………………………………..
43
تفاوت هزینه های وام گیری………………………………………………………………………………………………..
43
هزینه های نمایندگی…………………………………………………………………………………………………………
45
سیگنالهای مالی………………………………………………………………………………………………………………
45
تئوری اطلاعات نامتقارن یا تئوری هشدار دهنده…………………………………………………………………………
46
ساختار مطلوب در عمل……………………………………………………………………………………………………
47
انعطاف پذیری مالی………………………………………………………………………………………………………..
49
پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..
فصل سوم:روش شناسی تحقیق
55
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..
56
فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..
57
روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….
58
جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………
58
نمونه آماری …………………………………………………………………………………………………………………
59
نحوه جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………….
59
متغیر های مدل …………………………………………………………………………………………………………….
63
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………………..
65
آزمون مفروضات رگرسیون کلاسیک…………………………………………………………………………………….
فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات
70
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….
70
آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………
72
آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………….
72
آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………….
80
آزمون فرضیه