منابع مقاله درباره تحلیل طیفی، مرتبه سازی، مدلسازی

دانلود پایان نامه

این مجموعه را به پدر و مادر عزیزم تقدیم می کنم
تشکر و قدردانی:
نخستین سپاس و ستایش از آن خداوندی است که بنده کوچکش را در دریای بیکران اندیشه، قطره ای ساخت تا وسعت آن را از دریچه اندیشه های ناب آموزگارانی بزرگ به تماشا نشیند. لذا اکنون که در سایه سار بنده نوازی هایش پایان نامه حاضر به انجام رسیده است، برخود لازم میدانم تا مراتب سپاس را از بزرگوارانی به جا آورم که اگر دست یاریشان نبود، هرگز این پایان نامه به انجام نمی رسید.
در ابتدا از استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمودحسینی که با راهنمایی های جامع و بی دریغ خود، قدم به قدم مرا در انجام این پروژه یاری کردند. دقت و جامع نگری علمی شما همراه با دلسوزی و تعهد در راستای این پایان نامه مرا به سوی هدف نیل داد و از این جهت که علیرغم مشغله های کاری و فکری، اوقاتی را به من اختصاص داده اید، بسیار سپاسگزارم.
همچنین جا دارد از دیگر اساتید محترم هیئت داوران:
جناب آقای دکتر کارن خانلری و جناب آقای دکتر منوچهر بهرویان، معاونت پژوهشی دانشگاه، سرکار خانم دکتر انصاری
همچنین از تمام دوستان و همکاران محترمم به ویژه از سرکار خانم دکتر مینو کبیر تشکر و قدردانی می نمایم.
در پایان از یکایک اساتید فرهیخته ای که در طول دوران تحصیلم گنجینه های دانش خود را در کمال سخاوتمندی در اختیارم قرار دادند، سپاسگزاری می کنم و سعادت، سلامت و توفیق روزافزون تمامی این عزیزان را از درگاه خداوند منان خواستارم.
محمد امین نیا
فهرست مطالب
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….19
فصل اول: مقدمه و کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………….20
1-1- اهمیت موضوع………………………………………………………………………………………………………………………………….21
1-2- اهمیت بررسی پلان های نامتقارن………………………………………………………………………………………………………..21
1-3- صنعت ساختمان و پیشرفت این صنعت………………………………………………………………………………………………22
1-4- اهمیت استفاده از سازه های بتنی………………………………………………………………………………………………………..22
1-5- تعریف مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………..23
1-6- مراحل اجرای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..24
1-6-1- شناسایی الگوهای پر استفاده چیدمان دیوارهای برشی………………………………………………………………………24
1-6-2- مدل سازی ساختمان های مورد مطالعه با توجه به چیدیمان های مختلف دیوار برشی………………………….24
1-6-3- مقایسه کارائی چیدمان های مختلف دیوارهای برشی……………………………………………………………………….24
1-7- تعریف اصطلاحات و واژه ها…………………………………………………………………………………………………………..25
1-7-1- برش منفی در دیوار برشی…………………………………………………………………………………………………………..25
1-7-2- ساختمان مرتفع و نیمه مرتفع………………………………………………………………………………………………………25
1-7-3- تغییر مکان نسبی طبقه………………………………………………………………………………………………………………..27
1-7-4- مرکز سختی……………………………………………………………………………………………………………………………..27
1-7-5- ساختمان منظم و نامنظم…………………………………………………………………………………………………………..27
1-7-5-1- ساختمان منظم……………………………………………………………………………………………………………………27
1-7-5-2- ساختمان نامنظم…………………………………………………………………………………………………………………28
1-8- روش تحلیل طیفی……………………………………………………………………………………………………………………..28
1-9- روش تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی………………………………………………………………………………………….29
1-10- دیوار برشی…………………………………………………………………………………………………………………………….30
فصل دوم: ادبیات فنی…………………………………………………………………………………………………………………………31
2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………32
2-2- سوابق قانونی بلند مرتبه سازی در ایران……………………………………………………………………………………….33
2-3- دیوار برشی در پلان نامتقارن……………………………………………………………………………………………………..36
2-4- پیش نیازهای آیین نامه ای طراحی ساختمان با پلان نامتقارن………………………………………………………….39
2-5- بتن در ساختمان های بلند و نیمه مرتفع………………………………………………………………………………………40
2-5-1- پیشرفت در قالب بندی بتن……………………………………………………………………………………………………40
2-5-2- پیشرفت در تحویل بتن…………………………………………………………………………………………………………41
2-5-3- پیشرفت در تکنولوژی بتن…………………………………………………………………………………………………….41
2-6- پیشرفت در سیستم های سازه ای……………………………………………………………………………………………….44
2-7- پیچش در سازه های نامنظم……………………………………………………………………………………………………….46
2-8- قطع دیوارهای برشی و علت آن…………………………………………………………………………………………………47
2-9- خلاصه تحقیقات پیشین در رابطه با چیدمان دیوارهای برشی………………………………………………………….48
فصل سوم: شناسایی الگوهای پر استفاده چیدمان دیوارهای برشی بتنی…………………………………………………….52
3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….53
3-2- بررسی پلان…………………………………………………………………………………………………………………………….55
3-2-1- چیدمان شماره 1…………………………………………………………………………………………………………………56
3-2-2- چیدمان شماره 2…………………………………………………………………………………………………………………57
3-2-3- چیدمان شماره 3…………………………………………………………………………………………………………………58
3-2-4- چیدمان شماره 4…………………………………………………………………………………………………………………59
3-2-5- چیدمان شماره 5………………………………………………………………………………………………………………..59
3-2-6- چیدمان شماره 6………………………………………………………………………………………………………………..60
3-2-7- چیدمان شماره 7………………………………………………………………………………………………………………..60
3-2-8- چیدمان شماره 8………………………………………………………………………………………………………………..61
فصل چهارم: مدلسازی ساختمان های مورد مطالعه………………………………………………………………………………62
4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..63
4-2- پلان ذوزنقه ای نامتقارن…………………………………………………………………………………………………………64
4-2-1- چیدمان های ساختمان 15 طبقه………………………………………………………………………………………….64
4-2-1- چیدمان ساختمان های 15 طبقه………………………………………………………………………………………….65
4-2-1-1- چیدمان شماره 1 ساختمان 15 طبقه…………………………………………………………………………………66
4-2-1-1-1- مشخصات مفاصل پلاستیک……………………………………………………………………………………….68
4-2-1-2- چیدمان شماره 2 ساختمان 15 طبقه……………………………………………………………………………….71
4-2-1-3- چیدمان شماره 3 ساختمان 15