پایان نامه با کلمات کلیدی نرم افزار، کارشناسی ارشد، پیوند دوگانه

دانلود پایان نامه

دانشکده علوم، گروه تحصیلات تکمیلی شیمی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc.)
گرایش: آلی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای وحید مرادی ورودی مهر 1389 رشته شیمی آلی
با عنوان :
مطالعه اثرات استریوالکترونی موثر بر خواص پیکربندی 1و2-دیفنیل دیآزن ، -دیفسفن ، -دیآرسن و -دیاستیبن با روشهای مکانیک کوانتومی آغازین و تحلیلNBO
با حضور استاد راهنما ، استاد مشاور و هیات داوران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک در مورخ 4/7/91 برگزار گردید.
تصویب و ارزیابی شده توسط هیات داوران با
نمره 93/19 و درجه عالی
پروفسور داود نوری شرق (استاد راهنما)…………………………………………………………………………………….استاد
دکتر سعید جامه بزرگی (استاد مشاور)…………………………………………………………………………………….دانشیار
دکتر علی فرقانیها (استاد داور)…………………………………………………………………………………………….استادیار
تقدیم به
بهترین های زندگیم که جرعه جرعه هستی ام، قطره قطره حیات آنهاست.
پدرفداکارم، که لحظه لحظه زیستنم را در سایه بزرگواری و دانایی اش آسودم، هم او که وجود پرافتخارش زیستنی است بر فراز سربلندی های من.
مادردلسوزم، که مفهوم بی دریغ ایثار، محبت است. هم او که شادی های دیروزم و دلخوشی های امروزم را مدیون دلواپسی ها و دعاهای همیشگی اش هستم.
تقدیم به
خواهر ها و برادرهای مهربانم
و
خواهر زاده ی نازنینم
آنیتا
سپاس و ستایش
ای مزدا اهورا، با اندیشه نیک به تو روی می آورم،
در پرتو راستی، مرا از پاداش زندگی مادی و مینویی، که گروندگان را به خوشبختی می رساند،
برخوردار کن.
نخست تشکر ویژه و سپاسگزاری صمیمانهام را تقدیم به استاد بزرگوارم جناب آقای پروفسور داود نوری شرق که هم از محضر علمی ایشان بهرههای فراوان جستم و هم در انجام این پروژه من را یاری نمودند ، می نمایم.
از جناب آقای دکتر سعید جامه بزرگی و نیز سرکارخانم دکتر سیده نگار موسوی هم کمال تشکر را دارم.
همچنین از جناب آقای دکتر علی فرقانیها برای پذیرش زحمت داوری این پایان نامه سپاسگزاری میکنم.
در آخر برخود لازم میدانم از همه اساتید ارجمندی که در طول تحصیل، از محضرشان بهرههای علمی بردهام تشکر نمایم.
معاونت پژوهش و فن آوری
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری،ما دانشجویان و اعضای هیئت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت های پژوهشی مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:
1) اصل برائت : التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیر حرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیر علمی می آلایند.
2) اصل رعایت انصاف و امانت : تعهد به اجتناب از هر گونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار.
3) اصل رعایت حقوق : التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان(انسان،حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق.
4) اصل احترام : تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هر گونه حرمت شکنی.
5) اصل رازداری : تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد،سازمان ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
6) اصل حقیقت جویی : تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت.
7) اصل ترویج : تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
8) اصل مالکیت مادی و معنوی : تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
9) اصل منافع ملی : تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه همکاران پژوهش.
دانشگاه آزاد اسلامی تاریخ: ………… استان مرکزی- اراک شماره:…………..
پیوست:………..
“تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه”
اینجانب: وحید مرادی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته: شیمی- آلی با شماره دانشجویی: 890631843 که در تاریخ: 4/7/91 از پایان نامه خود تحت عنوان: : مطالعه اثرات استریوالکترونی موثر بر خواص پیکربندی 1و2-دیفنیل دیآزن ، -دیفسفن ، -دیآرسن و -دیاستیبن با روش های مکانیک کوانتومی آغازین و تحلیلNBO با کسب نمره: 93/19
و درجه: عالی دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:
1- این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کردهام.
2- این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3- چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4- چنانچه در هر مقطعی زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را میپذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقرات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلیام هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی: وحید مرادی
تاریخ و امضا
گواهی امضادانشجوی فوق الذکر احراز هویت شد فقط امضای ایشان گواهی میگردد.
نام و نام خانوادگی رئیس پژوهش دانشکده
تاریخ و امضا
اراک –میدان امام خمینی-بلوارامام خمینی(ره)-شهرک دانشگاه آزاداسلامی- صندوق پستی 567/38135
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه
1-1-مقدمه 2
1-2-بررسیهای انجام شده در این پروژه 4
1-3- کامپیوتر و شیمی کوانتوم 7
1-4-معرفی برنامههای کامپیوتر 8
1-4-1-نرم افزار گوسین 8
1-4-2-نرم افزار گرافیکیChem 3D 9
1-4-3-برنامه اوربیتال مولکولی MOPAC 9
فصل دوم : تاریخچه
2-1-مقدمه 12
2-2-پیدایش 13
2-3-ترکیبات اولیه 16
2-4-مطالعات گذشته 18
2-5-نتیجه 31
فصل سوم : محاسبات شیمیایی
3-1-مقدمه 34
عنوان صفحه
3-2-محاسبات شیمیایی 35
3-2-1- روش‌های محاسباتی براساس مکانیک کلاسیک 36
3-2-2- روش‌های محاسباتی براساس مکانیک کوانتومی 39
3-2-2-1-روشهای نیمه تجربی 40
3-2-2-2-روش‌های مکانیک کوانتومی آغازین 42
3-3- تقریب بورن اپنهایمر 43
3-4- روش‌های مبتنی بر اوربیتال مولکولی 45
3-4-1- روش هارتری- فاک 45
3-4-1-1-محدودیت‌های روش هارتری- فاک 47
3-4-2- روش‌های ارتباط الکترونی(EC) 48
3-5- روش‌های مبتنی بر توابع دانسیته 50
3-5-1- تقریب دانسیته موضعی 53
3-5-2- تصحیح شیب دانسیته 54
3-5-3-روش پیوستگی آدیاباتیک( ACM) 55
3-6-سری‌های پایه 57
3-6-1- اوربیتال‌های اسلیتری و گوسی 58
3-6-2-طبقه‌بندی سری‌های پایه 60
3-6-2-1- سری‌های پایه کمینه 62
عنوان صفحه
3-6-2-2- سری‌های پایه پاپل 63
3-6-2-2-1- توابع پلاریزه‌کننده و پخش‌کننده 65
3-6-2-3-سری‌های پایه پتانسیل‌های مغزی مؤثر 66
3-6-2-4-سری پایه دانینگ 67
3-7-اوربیتال‌های پیوند طبیعی 67
3-7-1- ساختار برنامه NBO 70
3-8-مقایسه روش‌های مکانیک کوانتومی 71
3-9-روش کار 73
3-9-1- تهیه فایل دادهها 73
3-9-2- نحوه محاسبات برنامه MOPAC 74
3-9-3- بهینه سازی ساختار هندسی 74
3-9-4- شرح روش کار محاسبات کامپیوتری 75
3-10- روش کار با نرم افزار گوسین 79
3-10-1- هدف اصلی از انجام محاسبات 80
3-10-2- روش محاسبه 80
3-10-3- مجموعه پایه 80
3-10-4-طرز کار 80
عنوان صفحه
فصل چهارم : نتایج وبحث
4-1- مقدمه 85
4-2- نتایج حاصل از محاسبات 89
4-2-1- بررسی انرژی آزاد گیبس 89
4-2-2- بررسی اثر آنومری تعمیم یافته 90
4-2-3- بررسی ممان دوقطبی 97
4-2-4- بررسی پارامترهای ساختاری 100
4-3- نتیجه گیری 103
مراجع
چکیده انگلیسی
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل 1-1- HYPERLINK “file:///G:/Documents%20and%20Settings/saye01/Desktop/1-3.doc”HYPERLINK “file:///G:/Documents%20and%20Settings/saye01/Desktop/1-3.doc” طرحی از مولکولهای مورد مطالعه در پیکربندیهای سیس و ترانس 5
شکل 2-1- اولین دیفسفن پایدار سنتز شده 14
شکل 2-2- سیستم HX=XH دارای پیوند دوگانه 16
شکل 2-3- ایزومریزاسیون سیس- ترانس آزوینزن 19
شکل 2-4- شماتیک حالات انتقالات برای ایزومریزاسیون حرارتی سیس-ترانس آزوینزن 20
شکل 2-5- واریانس انرژی(a) و جمعیت الکترونی (b)مربوط به اوربیتالهای HOMO و LUMO نسبت به زمان 20
شکل 2-6- واریانس زوایای پیچشی CNNC (a) و زوایای پیوندی CNN (b) نسبت به زمان 21
شکل 2-7- طیف UV/vis آزوینزن 21
شکل 2-8- ΔE(E-Z) پیوند دوگانه X=Y 22
شکل 2-9- پارامترهای مهم هندسی ترانس-دیفنیل دیفسفن (Ph-P=P-Ph) 24
شکل 2-10- شماره گذاری اتمها برای دیفنیل دیفسفن و همچنین برای دیفنیل دیآزن 27
شکل 2-11- زاویه و طول پیوند در ترانس و سیس آزوبنزن 29
شکل 2-12- پارامترهای ساختاری برای فرم ترانس مولکول Ph-E = E-Ph 30
شکل 2-13- پارامترهای ساختاری برای فرم ترانس مولکول Ph-E = E-Ph 30
عنوان صفحه
شکل 3-1- مقایسه توزیع اوربیتال‌های اسلیتری (a) و گوسی (b) در اطراف هسته 60
شکل 3-2- مقایسه یک تابع STO با اوربیتال‌های نوع گوسی———————————————-60
شکل 3-3- مقایسه سری‌های پایه STO-nG با یکدیگر 63
شکل 3-4- سری پایهSTO-3G به عنوان متداولترین سری پایه