پایان نامه ارشد با موضوع رشد حرکتی، دانش آموز، توانایی ها

دانلود پایان نامه

1-7- قلمرو و محدودیت‌های تحقیق ……………………………………………15
1-7-1- قلمرو تحقیق………………………………………..15
1-7-2- محدودیت‌های تحقیق………………………………………..15
1-8- تعریف مفهومی واژه‌ها………………………………………15
فصلدوم : مبانی نظری وپیشینه تحقیق………………………………………..18
مقدمه……………………………………….19
تعاریف مهارتهای بنیادی………………………………………19
کودکی و اهمیت آن در یادگیری مهارتهای بنیادی………………………………………20
مهارت بنیادی دویدن……………………………………….21
تعاریف دویدن………………………………………21
بهبودهای انتخاب شده از الگوی دویدن ……………………………………………24
مراحل شناخته شده در مهارت دویدن ………………………………………….. 28
توالی رشدی دویدن ………………………………………….. 29
مهارت بنیادی دریافت کردن………………………………………..32
شکل پیشرفته مهارت بنیادی دریافت کردن ……………………………………………. 34
توالی رشدی دریافت کردن………………………………………..55
اصول مکانیکی مهم در مهارت بنیادی دریافت کردن………………………………………. 55
عوامل موثر بر عملکرد دریافت کردن………………………………………..35
مهارت بنیادی پریدن……………………………………….38
انواع پریدنها……………………………………..39
ویژگیهای پریدن ابتدایی …………………………………………..41
توالی رشدی پرش افقی……………………………………….43
مهارت بنیادی دریبل کردن……………………………………….46
توالی رشدی دریبل کردن …………………………………………..47
پیشینه……………………………………..49
تحقیقات خارج از کشور……………………………………….50
تحقیقات داخل کشور……………………………………….55
فصل سوم: روش شناسی تحقیق …………………………………………..57
نوع مطالعه …………………………………………..58
جامعه و نمونه آماری………………………………………58
ابزار گرد آوری اطلاعات……………………………………..58
ابزلر مطالعه و روایی………………………………………59
روش انجام تحقیق …………………………………………..60
روش تحلیل داده ها…………………………………………60
فصل چهارم:یافته های آماری …………………………………………..61
توصیف آماری داده ها به دیت آنده……………………………………….64
آمار تحلیلی………………………………………67
آزمون کولموگروف-اسمیرونف برای نرمال بودن………………………………………67
آزمون فرضیه های پژوهش …………………………………………..70
نتایج آزمون یومان-ویتنی در الگوی دویدن………………………………………72
نتایج آزمون یومان ویتنی در الگوی پرش جفت………………………………………..74
نتایج آزمون یومان ویتنی در الکوی دریبل کردن……………………………………….76
نتایج آزمون یومان ویتنی در الگوی گرفتن………………………………………..77
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری………………………………………..78
خلاصه تحقیق………………………………………..78
نتایج و یافته های تحقیق………………………………………..81
بحث و نتیجه گیری………………………………………..83
پیشنهادات……………………………………87
پیشنهاد کاربردی ……………………………………………87
پیشنهاد پژوهشی…………………………………….….87
چکیده:
هدف از این تحقیق مقایسه الگوهای بنیادی دختر و پسر 7 و 8 ساله در شهر و روستا بود. در این تحقیق 50 دانش آموز دختر و 55دانش آموز پسر در شهر و 45 دانش آموز دختر و 50 دانش آموز پسر در روستا و مجموع 200 دانش آموز به صورت نمونه آماری انتخاب شدند.
محقق 4 مدرسه را 2تا در شهر و 2 مدرسه در روستا را انتخاب نموده و تعداد 100 دانش آموز پسر ودختر از روستاهای شهرستان ملایر منطقه سامن و 100 دانش آموز پسر و دختر از شهرستان ملایر مورد ارزیابی رشد حرکتی قرار گرفته داده شده است.ابزار ارزیابی این مطالعه شامل آزمون رشد حرکتی اولریخ بود که جهت ارزیابی مهارت های جابجایی و کنترل شی مورد استفاده قرار می گیرد.
اطلاعات پژوهش از طریق فیلمبرداری مهارتهای مورد نظراز سه زاویه رو به رو – پهلو و پشت جمع آوری شد. الگوی دویدن- پرش جفت – دریبل کردن و دریافت کردن با توجه به نتایج آزمون یومان ویتنی ارزیابی شد.
نتایج تحقیق نشان داد که رشد الگوهای بنیادی در پسران پیشرفته تر از دختران است و کودکان روستایی در مهارت دویدن در مقایسه با کودکان شهری توانایی حرکتی بالاتری دارند.(0.05p≤)
لغات کلیدی: رشد حرکتی-مهارتهای بنیادی- مهارتهای جابجایی- مهارتهای دستکاری
فصل اول
مقدمه و معرفی
مقدمه
در حقیقت رحمت یک جنبه حیاتی در زندگی است بدون مرحمت نمی توانیم غذا تهیه کنیم وزنده بمانیم بدون دانستن توانایی حرکت به زندگی کردن برای ما غیر ممکن می شود ظرفیت حرکت مسافر امر از راه رفتن ، بازی کردن ویا دستکاری اشیاء است حرکت جنبه اصلی رشد تکاملی ما است حرکت جنبه اصلی رشد تکاملی ما است اهمیت آن کمتر از تکامل توانایی های عقلانی وعاطفی نیست توانایی شناختی ورشد آن به ما کمک می کند تا برای بقا حرکت لازم را (ساختن سر پناه ساختن ابزار ووسایل ایجاد ارتباط )انجام دهیم تکالیف حرکتی حالتهای مختلفی دارند ،برخی ازآنها انواع حرکات منشاء ژنتیکی (ارثی یا طبق نظر بیولوژیستهای رشد خود متمایز شد ه )دارند مانند به دست آوردن کنترل اندام بدن در انسانها و یا به دست آوردن تواناییدر هزارپا برای به حرکت در آوردن همزمان پاهایش
(اسمیت – لی 20050)
حرکت زندگی است ما را وارادار می کند از رختخواب بیرون آمده به محل کار برویم بازی کنیم بخوریم ونفس بکشیم. شناخت فرایندهایی که باعث هماهنگی و کنترل حرکتی می شوند لازمه فهم چگونگی زندگی است. شناخت اولیه این فرایندها یا علوم پایه راه را برای به کارگیری صحیح و درمان های موثر جهت حل مشکلات هموار می کند. جنبه کاربردی علم رشد حرکتی مفیدترین راه است. مشکلات حرکتی ناشی از عوامل متعددی هستند که ممکن است ذاتی باشند مانند نوزادی که با ناتوانی حرکتی مثل اسپینا بیفیدا (نخاع دو شاخه) متولد می شود یا در اثر آسیبی شدید ویا به مرور زمان با بالا رفتن سن یا فشارهای مداوم به وجود آید نظیر مشکلات وضعیتی در نحوه نشتستن یا راه رفتن. یا می تواند صرفا در حین کسب یک مهارت جدید بروز کند. مثل اجرای حرکت آرابیسک (یا ضربه به توپ گلف).(گالاهو1-آزمون2 2006)
کنترل حرکتی مطالعه عوامل عصب فیزیولوژیکی است که بر روی حرکت انسان تاثیر گذار است. عصب فیزیولوژیکی به عملکرد بدن انسان علی الخصوص در رابطه با سیستم عصبی اشاره دارد. سیستم عصبی اهمیت خاصی در ایجاد حرکت انسان دارد. زیرا سلولهای عصبی موجب تحریک فیبرهای عضلانی می شوند تا حرکت دلخواه را ایجاد کنند. رشد حرکتی هم به عنوان فرایند رشد در طول حیات انسان قرار گرفته است. در انسان رشد حرکتی چگونگی توسعه حرکت های انسان را از شکل بازتابی و ابتدایی تا رسیدن به شکل ارادی و پیشرفته بررسی می کند. دلایل مختلف مطالعه رشد حرکتی چیست ؟ چرا باید رشد حرکتی را مطالعه کنیم؟ 1. رشد انسان چندین جنبه دارد. علاوه بر تغییرات حرکت انسان تغییرات هوشی اجتماعی و عاطفی نیز رخ می دهد
2.مطالعه روشهای مختلف رشد حرکتی به ما کمکمی کند تا نابهنجاری را شناسایی و آنها را مداوا کنیم
3.دانش رشد حرکتی انسان امکان برقراری و ارائه فعالیت های مناسب رشدی که یادگیری و آموزش بهینه مهارتهای حرکتی را برای افراد تمام سنین و سطوح توانایی ممکن می سازد به وجود می آورد.
(پاینه3- ایساکس4 2002)
مرحله نخست زندگی با کنترل بدن و مهارتهای چنگ زدن به اشیا شروع می شود وبا اکتساب مهارتهای انتقالی و دستکاری مانند پرتاب کردن اشیا ادامه می یابد. مهارتهای اساسی در دوره کودکی پالایش یافته در توالی ترکیب می شوند تا مهارتهای پیچیده را بوجود آورند. نوجوانان به کسب توالی حرکات ادامه داده قابلیتهای خود را برای سازگاری و انطباق مهارتهای حرکتی با اهداف مورد نظر و شرایط محیطی ارتقا می بخشند. بدن انسان در دوران طفولیت کودکی و نوجوانی در حال رشد وبالیدگی است. درک او از جهان اطرافش عمیقتر شده ظرفیت ذهنی اش با افزایش مهارتهای روانی بیشتر می شود. همچنین با تشکیل روابط جدید مهارتهای اجتماعی تازه ای آموخته می شوند. عملکرد مهارتهای حرکتی بایدبا همه این تغییرات تطبیق یافته شکل پیدا کند. مهارتهای حرکتی به طور معمول در اواخر دوره نوجوانی و در دوره جوانی کامل می شوند.ورزشکاران نخبه عالی نمونه های عالی رشد مهارتهای حرکتی هستند. (هی وود5 1383).
وقتی کودکان به سن دو سالگی می رسند یا نزدیک می شوند نزدیک می شوند تغییرات قابل توجهی در چگونگی ارتباط آنها با محیط اطراف را می توان مشاهده کرد. آنها در اواخر دو سالگی در توانایی های حرکتی مقدماتی دوران کودکی تبحر پیدا می کنند. این توانایی های حرکتی اساس رشد حرکتی هر کودک را شکل داده یا الگوهای حرکتی بنیادی اوایل کودکی و مهارتهای حرکتی تخصصی اواخر کودکی و نوجوانی را پالایش می کنند. کودکان به دلیل ناتوانایی های اساسی خود در حرکت آزادانه یا به خاطر محدودیت های مربوط به استفاده از تخت خواب یا اسباب بازی به مدت طولانی بدون حرکت باقی می مانند. اکنون آنها می توانند پتانسیل های حرکتی بدن خود را از طریق حرکت در فضا شناسایی کنند (جابجایی). آنها مجبور نیستند تلاش مداومی در برابر نیروی جاذبه داشته باشند بلکه کنترل فزاینده ای در عضلات خود برای مقابله با نیروی جاذبه کسب می کنند (پایداری). آنها مجبور نیستند حرکات زمخت و بدون تاثیر دسترسی گرفتن و رها کردن اشیاء را که از ویزگی های طفولیت است انجام دهند بلکه توانایی تماس کنترل شده و دقیق با اشیای موجود در محیط پیرامون را به سرعت توسعه می دهند (دستکاری).
کودکان کم سن درگیر فرایند رشد و اصلاح مهارتهای حرکتی بنیادی در گستره وسیع حرکات پایداری جابجایی و دستکاری هستند. به این معنی که آنها باید درگیر یک سری تجارب رشدی هماهنگی شوند که برای افزایش آگاهی از بدن و پتانسیل حرکتی طراحی شده اند. عناصر اساسی یک حرکت بنیادی در تمام کودکان یکسان است. رشد مهارتهای حرکتی بنیادی اساس رشد حرکتی کودکان است. مجموعه وسیعی از تجارب حرکتی اطلاعات ارزشمندی را برای کودکان فراهم می کنند که اساس درک آنها از خود و دنیا را تشکیل می دهند. (گالاهو –ازمون 2006)
آموزش حرکات