منابع پایان نامه ارشد درمورد استاد راهنما

دانلود پایان نامه

دانشکده علوم
گروه شیمی
پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی شیمی گرایش معدنی
سنتز و شناسایی تعدادی از کمپلکسهای روی، کادمیم و جیوه با لیگاند
N ,N- بیس ((E)-2- نیترو فنیل آلیلیدین) -2و 2- دی متیل -1 ,3- دی آمین پروپان و بررسی خاصیت ضد باکتری و ضد قارچی آنها
M = Zn(II) , Cd(II) and Hg(II)
X= Cl? , Br?, I? , N3?, SCN?
استاد راهنما:
دکتر مرتضی منتظرظهوری
استاد مشاور:
دکتر علیحسین کیانفر
پژوهشگر:
سحر یادگاری دهکردی
دی ماه 1391
تقدیم به
پدر بزرگوار و مادر مهربانم،
این پایان نامه اثری است کوچک، خیلی کوچک و شاید هیچ!
اما به پاس داشت ذره‌ای از الطاف خداوند و عشق شما، بر خود واجب می دانم که به محضرتان تقدیم نمایم؛
شما دو فرشته ای که از خواسته هایتان گذشتید،سختی ها را به جان خریدید و خود را سپر بلای مشکلات و ناملایمات کردید
تا من به جایگاهی که اکنون در آن ایستاده ام برسم؛
به یاد می آورم چشمانتان را که همیشه نگرانم بودید؛
به یاد می آورم نوازش دستانتان را که دردهایم را تسکین می داد
به پاس عاطفه سرشار و گرمای امید بخش وجودتان که بهترین پشتیبان است
سپاسگزاری
سپاس بی کران پروردگار یکتا را که هستی مان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونمان شد و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت. به مصداق “من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق ” بسی شایسته است از استاد فرهیخته و فرزانه جناب آقای دکتر مرتضی منتظر ظهوری که با کرامتی چون خورشید ، سرزمین دل را روشنی بخشیدند و گلشن سرای علم و دانش را با راهنمایی های کار ساز و سازنده بارور ساختند ; تقدیر و تشکر نمایم و همچنین از اساتید گرانقدر جناب آقای دکتر علی حسین کیانفر و جناب آقای دکتر اصغر نقیها که خالصانه مرا یاری نمودند سپاسگزاری نمایم،
از پدر و مادر عزیز ، دلسوز و مهربانم که آرامش روحی و آسایش فکری فراهم نمودند تا با حمایت های همه جانبه در محیطی مطلوب، مراتب تحصیلی و نیز پایان نامه درسی را به نحو احسن به اتمام برسانم، سپاسگزاری نمایم
نام: سحر نام خانوادگی: یادگاری دهکردی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته و گرایش: شیمی معدنی
استاد راهنما: دکتر مرتضی منتظرظهوری تاریخ دفاع: 13/10/1391
سنتز و شناسایی تعدادی از کمپلکسهای روی، کادمیم و جیوه با لیگاند N ,N- بیس ((E)-2- نیترو فنیل آلیلیدین) -2و 2- دی متیل -1 ,3- دی آمین پروپان و بررسی خاصیت ضد باکتری و ضد قارچی آنهاM = Zn(II) , Cd(II) and Hg(II) X= Cl? , Br?, I? , N3?, SCN?
چکیده:
سنتز و شناسایی لیگاند بازشیف دودندانه متقارن ‏ N,N- بیس ((E)-2- نیترو فنیل آلیلیدین) -2و 2- دی متیل-1 ,3- دی آمین پروپان با فرمول عمومی MLX2که در آن M نشان دهنده فلزهای روی (II)، کادمیم (II) و جیوه (II) و X شامل یون‏های کلرید، برمید، یدید، تیوسیانات و آزید می‏باشد، انجام شد. برای شناسایی و تعیین ساختار کمپلکس‏های سنتز شده از روش‎های گوناگون مانند: آنالیز عنصری، IR، UV-Vis، 1H-NMR، 13C-NMR، TG، CV، هدایت سنجی و نقطه ذوب استفاده شد. دادههای طیفی و آنالیزی تایید کننده نسبت 1:1 فلز به لیگاند در این کمپلکسها بود. این کمپلکسها دارای آرایش هندسی شبه چهاروجهی با گروه نقطهای C1 بودند. ساختار لیگاند و کمپلکسهای روی با روشهای محاسباتی بهینه گردیدند. نتایج به دست آمده تایید کننده آرایش شبه چهاروجهی در تمامی کمپلکسها بود. برخی ویژگیهای مهم از جمله طول پیوند، زاویه پیوندی، زاویه دو سطحی،H ?، G?، انرژی کل و غیره برای ساختارهای بهینه استخراج شد. رفتار الکتروشیمیایی لیگاند و کمپلکسها به وسیله روش ولتامتری چرخهای بررسی شدند و پتانسیل اکسایش و کاهش آنها استخراج شد. به علاوه، آنالیز حرارتی لیگاند و کمپلکسهای روی در محدوده دمای اتاق تا 600 درجه سانتی گراد بررسی گردید. نمودارهای TG/DTA بیانگر 5 مرحله تجزیه حرارتی برای لیگاند و 2 تا 3 مرحله تجزیه حرارتی برای کمپلکسهای روی است. با توجه به نمودارهای TG/DTA، برخی اطلاعات حرارتی-سینتیکی از جمله انرژی فعال سازی، آنتروپی، آنتالپی و انرژی آزاد گیبس در هر مرحله تجزیه‌ای از طریق روشهای محاسباتی به دست آمد.
فعالیت ضد باکتریایی لیگاند بازشیف و تمامی کمپلکسها، روی 3 باکتری گرم منفی از جمله اشرشیاکلی
(ATCC 25922)، سالمونلا و سودوموناس اروژینوزا (ATCC 9027) و 2 باکتری گرم مثبت از جمله استافیلوکوکوس اورئوس (ATCC 6538)و کورینه باکتریوم رناله بررسی شد. خواص ضد قارچی این ترکیبات نیز روی 3 گونه قارچ از جمله آسپرژیلوس نایجر، پنیسیلیوم کریزوژنوم و کاندیدا آلبیکنز بررسی گردید.
واژه‏های کلیدی: لیگاند بازشیف، دو دندانه، کمپلکس، چهار وجهی، 2- نیترو فنیل پروپنال، ‌2و 2- دی متیل-1 ,3- دی آمین پروپان
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول مقدمه و اصول مقدماتی
1-1- شیمی کوئوردیناسیون 1
1-2- تاریخچه 1
1-3- اعداد کوئوردیناسیون 2
1-3-1- عدد کوئوردیناسیون 4 2
1-3-1-1- کمپلکسهای چهاروجهی 2
1-3-1-2- کمپلکسهای مسطح مربع 2
1-4- روی 3
1-5- کادمیم 3
1-6- جیوه 3
1-7- چگونگی تشکیل پیوند در ترکیبات کوئوردیناسیون 4
1-8- انواع انتقالهای الکترونی 4
1-8-1- انتقالهای میدان لیگاند یا d-d 4
1-8-2- انتقالهای جابجایی بار 4
1-8-2-1- انتقال جابجایی از لیگاند به فلز (LMCT) 5
1-8-2-2- انتقال جابجایی از فلز به لیگاند (MLCT) 5
1-8-3- انتقال‌های بین ظرفیتی 5
1-8-4- انتقالهای درون لیگاند 5
1-9- بازهای شیف 6
1-9-1- نامگذاری اختصاری ترکیبات باز شیف 6
1-9-2- تهیه بازهای شیف 7
1-10- مروری بر کمپلکسهای سنتز شده با فلزاتZn(II) ،Cd(II) ، Hg(II) 7
1-11- مروری بر کمپلکسهای سنتز شده با لیگاندهای باز شیف دودندانه 12
1-12- کاربرد کمپلکسهای بازشیف 17
1-13- باکتری 18
1-13-1- اشرشیا کولی 19
1-13-2- استافیلوکوکوس اورئوس 20
1-13-3- سالمونلا 21
1-13-4- سودوموناس آئروژینوزا 21
1-13-5- کورینه باکتریوم رناله 22
1-13-6- باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی 23
1-14- قارچ 23
1-14-1- کاندیدا آلبیکنز 24
1-14-2- آسپرژیلوس نایجر 24
1-14-3- پنی سیلیوم کریزوژنوم 25
1-15- مروری بر کاربردهای کمپلکسهای فلزی باز شیف در حوزه زیست شناسی 26
1-16- ولتامتری چرخهای 32
1-17- آنالیز حرارتی 33
1-17-1- تجزیه گرمایی تفاضلی (DTA) 34
1-17-2- گرما وزن سنجی (TGA) 34
فصل دوم بخش تجربی
2-1- مواد شیمیایی و حلال‏ها 36
2-2-1- محیط کشت، باکتری، قارچ، آنتی بیوتیک و وسایل مورد استفاده 36
2-2-1-1- محیط کشتهای مورد استفاده 36
2-2-1-2- باکتریهای گرم منفی 36
2-2-1-3- باکتری گرم مثبت 37
2-2-1-4- قارچها 37
2-2-1-5- آنتی بیوتیکهای شاهد 37
2-2-1-6- وسایل مورد استفاده در بخش میکروبی 37
2-2- دستگاه‏های مورد استفاده 37
2-2-1- طیف مادون قرمز 37
2-2-2- طیف رزونانس مغناطیسی هسته (H-NMR1) و (C-NMR13) 37
2-2-3- طیف ماورای بنفش-مرئی (UV-Vis) 38
2-2-4- نقطه ذوب 38
2-2-5- هدایت مولی 38
2-2-6- آنالیز عنصری 38
2-2-7- الکتروشیمی 38
2-2-8- آنالیز حرارتی 38
2-2-9- میکروسکوپ الکترونی روبشی 39
2-2-10- گرم خانه 39
2-2-11- اتوکلاو 39
2-3- سنتز لیگاند دو دندانه‌ باز شیف N,N- بیس ((E)-2- نیترو فنیل آلیلیدین) -2و 2- دی متیل-1 ,3- دی آمین پروپان 39
2-4- سنتز کمپلکس ZnLCl2 40
2-5- سنتز کمپلکس ZnLBr2 41
2-6- سنتز کمپلکس ZnLI2 42
2-7- سنتز کمپلکس CdLCl2 42
2-8- سنتز کمپلکس CdLBr2 43
2-9- سنتز کمپلکس CdLI2 44
2-10- سنتز کمپلکس HgLCl2 45
2-11- سنتز کمپلکس HgLBr2 46
2-12- سنتز کمپلکس HgLI2 46
2-13- سنتز کمپلکس ZnL(NCS)2 47
2-14- سنتز کمپلکس CdL(NCS)2 48
2-15- سنتز کمپلکس HgL(SCN)2 49
2-16- سنتز کمپلکس ZnL(N3)2 50
2-17- سنتز کمپلکس CdL(N3)2 51
2-18- سنتز کمپلکس HgL(N3)2 51
2-19- بررسیهای زیست شناسی 52
2-19-1- استریل کردن وسایل 52
2-19-2- تهیه محیط کشت آگار و براث 53
2-19-3- کشت باکتری 53
2-20- آزمونهای بررسی خواص ضد باکتریایی 53
2-20-1- روش انتشار دیسک 53
2-20-2- اندازهگیری حداقل غلظت ممانعت کننده رشد (MIC) 54
2-20-3- اندازهگیری حداقل غلظت باکتری کشی (MBC) 54
2-21- آزمون بررسی خواص ضد قارچی 54
2-21-1- روش انتشار دیسک 55
2-22- بررسی الکتروشیمیایی لیگاند و کمپلکسها 55
2-23- بررسی حرارتی لیگاند و کمپلکسهای روی 55
2-24- بررسی ریختشناسی کمپلکس روی آزید ، کادمیم کلرید و جیوه برمید 55
فصل سوم بحث و نتیجه گیری
3-1- مقدمه 57
3-2- بررسی طیف‏های زیر قرمز (IR) لیگاندL 57
3-2-1- طیف‏های زیر قرمز کمپلکس‎های Zn(II) 58
3-2-2- طیف‏های زیر قرمز کمپلکس‎های Cd(II) 59
3-2-3- طیف‏های زیر قرمز کمپلکس‎های Hg(II) 60
3-3- بررسی طیف‌های رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR 60
3-3-1- طیف‏ رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR مربوط به لیگاند دو دندانه‌ای باز شیف N,N- بیس ((E)-2- نیترو فنیل آلیلیدین) -2و 2- دی متیل-1 ,3- دی آمین پروپان(L) 60
3-3-2- طیف‏های رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس ZnLCl2 61
3-3-3- طیف‏‏های رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس ZnLBr2 63
3-3-4- طیف‏‏‏های رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس ZnLI2 63
3-3-5- طیف‏‏‏‏های رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس ZnL(NCS)2 64
3-3-6- طیف‏‏‏‏‏های رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس ZnL(N3)2 65
3-3-7- طیف‏‏‏‏‏های رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس CdLCl2 66
3-3-8- طیف‏‏‏‏‏های رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس CdLBr2 67
3-3-9- طیف‏‏‏‏‏های رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس CdLI2 68
3-3-10- طیف‏‏‏‏‏های رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس CdL(NCS)2 69
3-3-11- طیف‏‏‏‏‏های رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس CdL(N3)2 70
3-3-12- طیف‏‏‏‏‏های رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس HgLCl2 71
3-3-13- طیف‏‏‏‏‏های رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس HgLBr2 72
3-3-14- طیف‏‏‏‏‏های رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس HgLI2 72
3-3-15- طیف‏‏‏‏‏های رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس HgL(SCN)2 73
3-3-16- طیف رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس HgL(N3)2 74
3-4- بررسی طیف‎های الکترونی UV-Vis 75
3-5- آنالیز عنصری 76
3-6- بررسی هدایت های مولی 77
3-7- بررسی خواص ضد باکتریایی 78
3-7-1- بررسی خواص ضد باکتریایی لیگاندL 79
3-7-2- بررسی خواص ضد باکتریایی کمپلکس ZnLCl2 79
3-7-3- بررسی خواص ضد باکتریایی کمپلکس ZnLBr2 79
3-7-4- بررسی خواص ضد باکتریایی کمپلکس ZnLI2 79
3-7-5- بررسی خواص ضد باکتریایی کمپلکس ZnL(NCS)2 79
3-7-6- بررسی خواص ضد باکتریایی کمپلکس ZnL(N3)2 80
3-7-7- بررسی خواص ضد باکتریایی کمپلکس CdLCl2 80
3-7-8- بررسی خواص ضد باکتریایی کمپلکس CdLBr2 80
3-7-9- بررسی