منبع پایان نامه ارشد درباره عزت نفس، ACT، افراد وابسته به مواد

دانلود پایان نامه

تعهدنامه اصالت رساله یاپایان نامه
اینجانب مریم رضاپور آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته دررشته مشاوره گرایش که درتاریخ از پایان نامه خودتحت عنوان:” باکسب نمره ودرجه دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد میشوم :
1) این پایان نامه/ رساله حاصل تحقیق وپژوهش انجام شده توسط این جانب بوده ودرمواردیکه ازدستاوردهای علمی وپژوهشی دیگران ( اعم ازپایان نامه،کتاب،مقاله و…..) استفاده نموده ام،مطابق ضوابط ورویه موجود ،نام منبع مورد استفاده وسایرمشخصات آنرادرفهرست مربوطه ذکرودرج کرده ام.
2) این پایان نامه / رساله قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( همسطح، پایین تر یا بالاتر) درسایردانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3) چنانچه بعدازفراغت ازتحصیل،قصداستفاده وهرگونه بهره برداری اعم ازچاپ ،ثبت اختراع و…… ازاین پایان نامه داشته باشم،ازحوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذنمایم.
4) چنانچه درهرمقطعی زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود،عواقب ناشی ازآنرا میپذیرم و واحد دانشگاهی مجازاست بااینجانب مطابق ضوابط ومقررات رفتارنموده ودرصورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام ونام خانوادگی:
تاریخ وامضاء
تقدیم به
این پایان نامه را تقدیم میکنم به پدر و مادرم و خانواده ام عزیزم و کسانی که با دل دریایی یشان و نگاه پر عمق و امیدوارانه واژه ((توانستن)) را در رگهای پر تمنایم دمیدند ..
سپاسگزاری :
سپاس و ستایش خداوند منان را که در کنار نعمت‌های بزرگ خود توفیق فراگیری علم را به من عطا فرمود و مرا یاری نمود تا این رساله را به پایان برسانم و حال که انجام این پژوهش را به یاری خداوند متعال به پایان رسانده‏ام، بر خود لازم می‌دانم که از زحمات خالصانه تمامی افرادیکه به طور مستقیم و غیر مستقیم بنده را مساعدت نمودند، صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم. بی شک بدون مساعدت این عزیزان، همین اندک توفیق نیز حاصل نمی‌گردید.
در ابتدا مراتب تشکر و قدردانی خویش را از استاد گرانقدر دکتر که راهنمایی این تحقیق را تقبل نمودند که در این پژوهش با کمال بزرگواری من را همراهی نمودند و بر غنای این پژوهش افزودند.
از استاد محترم داور، و که داوری این تحقیق را پذیرفتند، کمال قدردانی را دارم.
چکیده:
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در افزایش خود کارمدی و عزت نفس افراد مبتلا به اعتیاد شیشه. جامعه آماری تحقیق عبارتست از کلیه مصرف کنندگان شیشه مراجع کننده به سه مرکز ترک اعتیاد که از اسفند93 تا اردیبهشت ماه سال مراجعه کرده اند. حجم نمونه در این پژوهش 100 نفر هستند . .با توجه به نمونه ها که وجود دارد و کار شبه آزمایشی است تعداد حجم نمونه 30 نفر است که به دو گروه 15 نفره تقسیم شده است .جهت جمع آوری داده ها ازدو ابزار عمده پرسشنامه الف)خود کارآمدی عمومی شرر ب) عزت نفس بزرگسالان کوپر اسمت. ا ین پژوهش از نوع همبستگی و جهت بررسی فرضیه ها از آزمون های آماری تحلیل کواریانس و فریدمن استفاده شد. کلیه مراحل آماری توسط20SPSS صورت می گیرد.
نتایج :. در این پژوهش تعداد30 نفر شرکت کردند از این تعدا 20 نفر مجرد و10 متاهل بوده اند . تحصیلات شرکت کنندگان در این طرح 11نفر زیر دیپلم ، 5نفر دیپلم ،13 فوق دیپلم و لیسانس ، 1 نفر فوق لیسانس در مجموع تعداد 30 نفر در این طرح شرکت کرده اند . درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عزت نفس افراد وابسته به مواد مخدر(شیشه) تاثیرمثبت ومعنادارری دارد. نتایج تحلیل کواریانس فرضیه تحقیق در ارتباط با معناداری تفاوت نمرات مقیاس خودکار آمدی افراد وابسته به مواد مخدر(شیشه) در دو گروه آزمایش و کنترلوجود دارد .
کلید واژه: درمان مبتنی بر تعهد -عزت نفس-خود کارآمدی – شیشه
فصل یکم
کلیات پژوهش
1-1 مقدمه
موج نخست درمان رفتاری1 که از چارچوب مفهومی رفتارگرایی ریشه گرفته، به طور رسمی در دهه 1950 با معرفی درمان حساسیت ردایی منظم، و راهبردهای شرطی سازی عاملی و جایگزین های رفتاری برای روان تحلیلی شروع شد. دو ویژگی رفتار درمانی که آن را از مداخلات بالینی موجود در آن زمان متمایز می ساخت، عبارت از کاربرد اصول تحلیل رفتار، در کار بالینی و تأکید بر روی ارزیابی تجربی مداخلات رفتار درمانی بود. اما درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش یک رویکرد موج سومی در نظر گرفته می شود.
زندگی سالم یک مفهوم وسیع است و بصورت پیچیده ای با سلامت جسمانی، وضعیت روانشناختی، میزان استقلال، روابط اجتماعی و باورهای شخصی فرد و همچنین ارتباط او با عوامل محیطی برجسته در آمیخته و مرتبط است ت. از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی ، مفهوم کیفیتسلامت زندگی یک مفهوم فراگیر است که از سلامت فیزیکی، رشد شخصی، حالات روان شناختی، سطح استقلال ، روابط اجتماعی و روابط با نهادهای برجسته محیط تاثیرمی پذیرد و برادراک فرد مبتنی است. در واقع کیفیت زندگی گستره ای است در برگیرنده ابعاد عینی و ذهنی که در تعامل با یکدیگر قرار دارند. کیفیت زندگی یکی از نمودهای احساسات مثبت است که شامل رضایت از زندگی، احساس خوشبختی وشادکامی می باشد که جنبه هایی از سلامتی آدمی به شمار می روند (سازمان بهداشت جهانی، 1379). اعتیاد یکی از مواردی است این سلامت را خدشه دار می کند .
با توجه به اهمیت مفهوم سلامت زندگی ، محققان در صدد شناسایی علل مهم مرتبط با آن هستند و در ای ن ن راستا به چند علت مرتبط با آن دست یافته اند. یکی از این متغیرها، احساس خودکارآمدی افراد است. خودکارآمدی بعنوان عاملی موثر بر کیفیت زندگی به درک فرد از مهارت ها و توانایی هایش در انجام موفقیت آمیز عملکردی شایسته تاکید دارد . احساس خودکار آمدی می تواند کلیه جنبه های زندگی را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین خودکارآمدی می تواند عاملی حیاتی در موفقیت و شکست در سراسر زندگی باشد (بندورا، 2000) . بخصوص در بین افرادی که به اعتیاد آلوده هستند همچنین بین خودکار آمدی و تیپ های شخصیتی رابطه قوی پیدا شده است. ادراک خودکارآمدی یک ساز و کار شناختی است که توانایی کنترل موارد ترسناک را در شخص ایجاد می کند و او را قادر می سازد تا با مشکلات روبرو شود. درک توانایی باعث می شود که شخص رفتارهایی را از خود دور کند. افرادی که دارای احساس خودکارآمدی واضح، هماهنگ و با ثبات هستند از سلامت روانشناختی بیشتری برخوردارند. این افراد به دیدگاهی روشن در مورد خود رسیده اند و کمتر تحت تأثیر وقایع روزانه و ارزیابی های این وقایع قرار می گیرند (بندورا، 1997).
2-1 بیان مسئله
مفهوم خود کارآمدی برای نخستین بار توسط باندورا روانشناس آمریکایی (Albert andura) تحت عنوان تئوری شناختی – اجتماعی در سال 1397مطرح شده است. براساس نظریه بندورا خودکارآمدی، اعتماد و اطمینان فرد به توانائی اش در انجام عملی خاص می باشد و پیش نیازمهم تغییر رفتار است. خودکارآمدی در پیش بینی حوادث و خلق ابزار مناسب جهت کنترل آنها نقش اساسی ایفا می کند. به عبارتی دیگر، خودکارآمدی عامل پیش بینی کننده مهم در انجام رفتارهای بهداشتی می باشد. خود کارآمدی به معنای توانایی فرد برای ایجاد یک اثر یا نتیجه مطلوب بوده و به صورت درک یا قضاوت فرد در مورد توانایی انجام یک عمل خاص به طور موفقیت آمیز با کنترل عوامل پیرامون خود تعریف می شود و توانمندسازی، راهکار عملی جهت ایجاد این توانایی در افراد محسوب می شود.
افراد دارای سطح بالای خود کار آمدی معمولاً وطایف سخت را به چالش هایی برای تسلط یافتن بر شرایط پیش آمده می شناسند و از آن اجتناب می کنند. عزت نفس به عنوان تجربه یک فرد از صلاحیت سازگار شدن با درگیری های زندگی و شایستگی دریافت شادی است. در بررسی رفتارهای نادرست دخیل در وضعیت سلامتی افراد به ویژه افراد وابسته به مواد اعلب با یک تاریخچه کاهش عزت نفس و خودکارامدی روبرو می شویم که می تواند عامل مهم و تاثیر گذار در گرایش انها به مصرف مواد مخدر باشد. اغلب این احساس در این افراد وجود داشته است که آنها نمی توانند کنترلی ر زندگیشان داشته باشند و نتمی توانند مسایل و مشکلات را مدیریت نمایند و بدین ترتیب گامی عملی مبتنی بر باور در ترک اعتیادشان ندارند. خود کار آمدی و عزت نفس به عنوان واسطه بین دانش و عمل به ان هستند و مهم ترین مولفه های توانمند سازی محسوب می شوند. این دو عنصر می توانند در صورت ارتقا در افراد وابسته به مواد منجر به افزایش انگیزه ترک مواد در آنها گردد. یکی از روش هایی که می تواند منجر به افزایش خود کار آمدی و عزت نفس در افراد وابسته به مواد شود درمان های مبتنی بر پذیرش و تعهد می باشد.
درمان مبتنی بر پذیرش نوعی از تحلیل رفتار بالینی است که در روان‌درمانی به کار می‌رود. این روش یک مداخله روان‌شناختی مبتنی بر شواهد است که راهبردهای پذیرش و توجه آگاهی 2 را به شیوه های مختلفی با راهبرد های تعهد و تغییر رفتار در می‌آمیزد. این امر با هدف افزایش انعطاف پذیری روان‌شناختی انجام می‌شود. این رویکرد در آغاز فاصله‌گیری فراگیر نامیده می‌شد و در اواخر دهه 80 میلادی به وسیله استیون سی. هِیز، کلی جی. ویلسون و کرک استروساهل تدوین شد.
مبانی فلسفی آن ریشه در فلسفهای پراگماتیک دارد که بافتارگرایی کارکردی نامیده می‌شود. این رویکرد بر اساس نظریه چهارچوب رابطه‌ای بنیاد نهاده شده است که نظریهای جامع در باب زبان و شناخت و البته شاخه‌ای از تحلیل رفتاری است. ACT که مخفف رتار درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد است با رفتاردرمانی شناختی سنتی تفاوت‌هایی چند دارد، از جمله اینکه هدف رفتاردرمانی شناختی آن است که به افراد آموزش داده شود روی افکار، احساسات، حس‌های بدنی، خاطرات و دیگر وقایع درونی کنترل بهتری داشته باشند. اما در ACT هدف این است که افراد بیاموزند وقایع درونی‌شان ، مخصوصاً آن‌هایی را که ناخواسته‌اند، قضاوت نکنند و بپذیرند. ACT فرد را یاری می‌کند تا با حسی متعالی از خود که “خود -به عنوان- بافتار” شناخته می‌شود کسب کند. معنی چنین حسی آن است که فرد همیشه مشاهده گر، تجربه کننده افکار، احساسات، حس‌های بدنی و خاطرات خود و درعین‌حال از آن‌ها متمایز است. هدف کاربرد ACT آن است که به مراجع کمک کند تا ارزش‌های زندگیاش را مشخص کند و بر اساس آن‌ها اقدام به عمل کند. هدف ACT آن است که در این فرآیند شادابی و معنای بیشتری به زندگی مراجع افزوده‌شده و انعطاف‌پذیری {روان‌شناختی} او افزایش بیابد. این گروه از درمان ها بیشتر معطوف بر افزایش خود کار آمدی و عزت نفس خواهند بود.
3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش
مفهوم خود کارآمدی برای نخستین بار توسط باندورا روانشناس آمریکایی (Albert andura) تحت عنوان تئوری شناختی – اجتماعی در سال 1397مطرح شده است. براساس نظریه بندورا خودکارآمدی، اعتماد و اطمینان فرد به توانائی اش در انجام عملی خاص می باشد و پیش نیازمهم تغییر رفتار است. خودکارآمدی در پیش بینی حوادث و خلق ابزار مناسب جهت کنترل آنها نقش اساسی ایفا می کند. به عبارتی دیگر، خودکارآمدی عامل پیش بینی کننده مهم در انجام رفتارهای بهداشتی می باشد. خود کارآمدی به معنای توانایی فرد برای ایجاد یک اثر یا نتیجه مطلوب بوده و به صورت درک یا قضاوت فرد در مورد توانایی انجام یک عمل خاص به طور موفقیت آمیز با کنترل عوامل پیرامون خود تعریف می شود و توانمندسازی، راهکار عملی جهت ایجاد این توانایی در افراد محسوب می شود.افراد دارای سطح بالای خود کار آمدی