پایان نامه ارشد رایگان درمورد زبان خارجی، آموزش زبان، پیش دبستانی

دانلود پایان نامه

• چکیده
سال های اولیه ی زندگی انسان ، مهمترین دوره ی زندگی اوست . در این دوران است که پایه و بنیان رشد عاطفی ، فیزیکی ، شناختی و زبانی در آن گذاشته می شود . این دوره با ارزش ترین دوران زندگی هر فردی است که اگر به درستی مورد توجه و پرورش (تربیت) قرار گیرد ، اثرات با ارزشی را در طول زندگی فرد بجای خواهد گذاشت .رشد عاطفی ، فیزیکی ، شناختی و زبانی در دوران اولیه ی زندگی بسیار سریع است . این دوران با ارزش ترین زمان برای آغاز آموزش زبان خارجی به کودکان است .در فرآیند جهانی شدن ، دانستن زبان خارجی برای زندگی بسیار ضروری است . بنابراین آموزش زبان خارجی به کودکان ، ظرفیت بالقوه ای برای آنها فراهم می آورد تا زبان خارجی را یاد بگیرند .
در تحقیق حاضر ، با استفاده از روش کیفی و به صورت توصیفی و با استفاده از مصاحبه های ساختار یافته به بررسی و طبقه بندی نظرات متخصصان تربیتی ، کارشناسان آموزشی و معلمان پیش دبستانی درباره ی ضرورت ، سن مناسب برای آغاز و روش های تدریس مناسب برای آموزش زبان خارجی در دوره ی پیش دبستانی پرداختیم .تجزیه و تحلیل مصاحبه های ساختار یافته نشان داد که اکثر شرکت کندگان در تحقیق بر ضرورت آموزش زبان در دوره ی پیش دبستانی اتفاق نظر داشته و بیشتر شرکت کنندگان بر سن 6-5 سالگی به عنوان سن مناسب برای آغاز آموزش تأکید داشتند . استفاده از بازی ، تصویر و لوحه ، آهنگ و سرود و فنآوری های رایانه ای بصورت ترکیبی و در کنار هم نیز ، به عنوان بهترین روش تدریس معرفی شد .
***کلمات کلیدی : پیش دبستانی ، آموزش زبان خارجی ، روش تدریس ، سن
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول (کلیات پژوهش) ………………………………………………………………. 1
مقدمه ………………………………………………………………………………………….. 2
بیان مسئله …………………………………………………………………………………….. 4
ضرورت و اهمیت پژوهش ……………………………………………………………… 5
اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………. 6
سؤال های پژوهش …………………………………………………………………………. 6
تعریف نظری و عملیاتی واژه های پژوهش …………………………………………. 7
فصل دوم (ادبیات تحقیق ) ……………………………………………………………… 8
مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش …………………………………………………………………………………….. 9
مقدمه …………… ……………………………………………………………………………………………………….. 9
اهمیت آموزش زبان خارجی در پیش از دبستان ………………………………………………………………. 9
آموزش زبان عربی به کودکان از منظر آیات و روایات ……………………………………………………. 13
سن آموزش در کودکان ……………………………………………………………………………………………. 21
سن آموزش نماز …………………………………………………………………………………………………… 22
عنوان صفحه
سن آموزش قرآن …………………………………………………………………………… 22
نتیجه ……………………………………………………………………………………………. 22
خصوصیات مربی قرآن کودکان ………………………………………………………. 24
ویژگی های ظاهری مربی قرآن ………………………………………………………… 24
ویژگی های درونی و اخلاقی مربی قرآن …………………………………………… 25
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………….. 25
جدول خلاصه ی مطالب فصل دوم …………………………………………………… 27
فصل سوم (روش شناسی پژوهش) ……………………………………………………. 29
روش و طرح کلی پژوهش ……………………………………………………………………………………………. 30
جامعه آماری ………………………………………………………………………………… …………………………….. 30
نمونه ی آماری ……………………………………………………………………………………………………………. 31
ابزار جمع آوری داده ها ………………………………………………………………………………………………… 31
روش های آماری …………………………………………………………………………………………………………. 31
فصل چهارم (یافته ها) …………………………………………………………………………………………………… 32
عنوان صفحه
شرکت کنندگان ……………………………………………………………………………… 33
یافته ها…………………………………………………………………………………………… 35
چه کسانی باید در پیش دبستانی ، به تدریس زبان خارجی بپردازند؟ ………… 39
زبان خارجی را چگونه به کودکان پیش دبستانی درس دهیم ؟ ……………….. 40
فصل پنجم (بحث و نتیجه گیری) ……………………………………………………… 47
بحث و گفتگو …………. …………………………………………………………………… 48
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………….. 51
محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………. 54
پیشنهادات …………………………………………………………………………………… 54
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………… 55
منابع فارسی ………………………………………………………………………………… 55
منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………. 56
پیوست ها …………………………………………………………………………………… 62
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1…………………………………………………………………………………………. 27
جدول 2 ……………………………………………………………………………………….. 33
جدول 3 ………………………………………………………………………………………. 34
جدول 4 ……………………………………………………………………………………… 43
جدول 5 …………………………………………………………………………………….. 44
جدول 6 ……………………………………………………………………………………. 44
جدول 7 …………………………………………………………………………………….. 52
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 1………………………………………………………………………………………………………………………….. 34
نمودار 2 ………………………………………………………………………………………………………………………… 35
نمودار 3 ………………………………………………………………………………………………………………………. 45
نمودار 4………………………………………………………………………………………………………………………. 45
نمودار 5 ……………………………………………………………………………………………………………………… 46
فصل اول :
طرح پژوهش
1.1. مقدمه
آموزش زبان خارجی یکی از موضوعاتی است که جدیداً موضوع آموزش آن در سطح پیش از دبستان مطرح شده و به سرعت در اکثر مراکز پیش از دبستان در حال گسترش می باشد . گسترش این امر نیز ناشی از نظرات متخصصان تربیتی است که گاهاً فقط برگردانی از فرهنگ غربی بوده و می تواند اثرات جبران ناپذیری را بر فرهنگ یک ملت وارد سازد .
آموزش زبان خارجی در فرهنگ ایرانی ، ریشه های تاریخی و مذهبی دارد ، زیرا زبان دین اسلام ، زبان عربی می باشد که برای مردم ایران ، یک زبان خارجی به حساب می آید . آموزش قرآن از قدیم الایام در مکتب خانه ها و از سنین کودکی آغاز می شد ، موضوعی که چند دهه مورد غفلت قرار گرفت و به تازگی مجدداً با رویکرد آموزش قرآن در سراسر کشور شکل گرفته و آموزش قرآن که به زبان عربی است را از سنین قبل از مدرسه آغاز می کنند .
از طرفی در روایات و احادیث نیز اشارات فراوانی به آموزش قرآن از سنین کودکی شده است که در اینجا به مواردی اشاره می شود .
حضرت علی (ع) در مقام شمردن حقوق فرزندان بر پدران خویش در کنار انتخاب نام نیک برای فرزند و تربیت شایسته ی او ، به تعلیم قرآن اشاره می کند و می فرماید : «