مقاله فهرست شکل ها و بهینه سازی

دانلود پایان نامه

…………………………………………… 51
3-6 بیان پروتئین ناحیه V پروتئین ALCAM………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52
3-6-1 القاء بیان پروتئین به کمک IPTG………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 52
3-6-2 بررسی بیان به کمک تکنیک SDS-page…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 52
3-6-2-1 محتویات کیت. SDS-page ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 53
3-6-2-2روش انجام SDS_page………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54
فصل چهارم: نتایج
4-1نتایج حاصل از انالیز بیوانفورماتیکی پروتئین ناحیه V پروتئین ALCAM……………………………………………………………………………………… 58
4-1-1 نتایج حاصل از بهینه سازی توالی یا Optimization…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 58
4-2 سنتز شیمیایی DNA ناحیه V………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 63
4-3 کلونینگ پلاسمید- AMP+pBSKحاوی DNA ناحیه VپروتئینALCAM…………………………………………………………………………… 65
4-4 ساب کلونینگ ژن ناحیه V پروتئین ALCAM………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66
4-5 بیان پروتئین ناحیه V پروتئین ALCAMو تائید ان به کمک تکنیک SDS-page………………………………………………… 69
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 71
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 83
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 84
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 91
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل1-1. نمای شماتیک از ساختار پروتئینALCAM………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4
2-1 رنگ امیزی ایمنوهیستوشیمیاییALCAM در بافت توموری…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5
شکل 1-3. اناتومی کولون و رکتوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7
شکل1-4 مرحله صفر سرطان کولورکتال……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10
شکل1-5 مرحلهƖ از پیشرفت سرطان کولورکتال…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11
شکل1-6 مرحلهƖƖ از پیشرفت سرطان کولورکتال………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع میراث فرهنگی و خاطره انگیزی