دانلود پایان نامه اصول و مفاهیم اساسی و بنیادین و اهداف مدل‌های تعالی سازمانی

دانلود پایان نامه

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول:کلیات پژوهش
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….3
بیان مساله …………………………………………………………………………………………………………..4
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………….5
الف- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………..6
ب- اهداف کلی……………………………………………………………………………………………………6
اهداف جزئی………………………………………………………………………………………………………..6
فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………..6
تعریف واژه‌ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………………..7
الف- تعاریف نظری متغیر………………………………………………………………………………………7
ب- تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………..9
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..11
بخش اول: مبانی نظری تحقیق ………………………………………………………………………………11
تعریف تعالی سازمانی…………………………………………………………………………………………11
نیاز به مدلی برای تعالی سازمان………………………………………………………………………………..14
اهداف مدل‌های تعالی سازمانی…………………………………………………………………………………..15
اصول و مفاهیم اساسی و بنیادین………………………………………………………………………………….. 16
معیارها در مدل تعالی سازمان و نحوه امتیازدهی به آنها………………………………………………………17
ویژگی‌های نظام ارزیابی عملکرد سازمانی کارآمد ………………………………………………………….20
مدل‌های ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………………..21
مدل‌های طراحی سیستم اندازه‌گیری عملکرد……………………………………………………………………..21
مدل‌های تعالی یا جوایز کیفیتی…………………………………………………………………………………….36
مدل‌های تعالی سازمانی………………………………………………………………………………………………37

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی و عدم تقارن اطلاعاتی