دانلود پایان نامه با موضوع مدیریت زنجیره تامین و اندازه گیری کارایی

دانلود پایان نامه

1-5 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….9
1-6 سوال های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………9
1-7 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….10

1-8 جامعه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….11
1-9 روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………….11
1-10روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………………………….11
1-11 قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………12
1-12 محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………12
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………….13
2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….14
2-2 مدیریت زنجیره تامین…………………………………………………………………………………………………………………………15
2-2-1 مفاهیم و تعاریف زنجیره تامین………………………………………………………………………………………..17
2-3 لزوم اندازه گیری عملکرد زنجیره تامین……………………………………………………………………………………………18
2-3-1 مشکل روشهای سنتی در اندازه گیری کارایی زنجیره تامین………………………………………19
2 -4 تحلیل پوششی داده ها (DEA)……………………………………………………………………………………..20
2-4-1 مدل های اصلی تحلیل پوششی .داده……………………………………………………………………20
2-4-1-1 مدل CCR……………………………………………………………………………………………21
2-4-1-2 مدل BCC……………………………………………………………………………………………23
2-4-1-3 مدل جمعی……………………………………………………………………………………………24
2-5 مروری بر تحقیقات انجام شده در زنجیره تأمین با استفاده از DEA …………………………………..25
2-6 نقص DEAسنتی در ارزیابی کارایی زنجیره تأمین………………………………………………………….31
2-7 مدل DEA شبکه ای…………………………………………………………………………………………………….31
2-7-1 ساختارهای DEA شبکه ای………………………………………………………………………………..32
2-7-1-1 ساختار سری…………………………………………………………………………………………..32

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع تشخیص انحرافات از طریق تطبیق عملکرد با استاندارد و تعیین معیار یا استاندارد