نویسنده: 92

راهبردهای یادگیری خود تنظیمی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} نخستین یافتهی این مطالعه این بود که آموزش این راهبرد منجر به افزایش زمان برنامهریزی در کودکان نارسا توجه/ فزونکنش شده است که... ادامه مطلب

ادامه نوشته

برنامه ریزی و گروه کنترل

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} نمودار2-4 میانگین زمان نوشتن انشاء بین گروه ها در سه مرحله ارزیابی سوال سوم پژوهش: آیا طول یک متن نوشتاری در دانش آموزانی که... ادامه مطلب

ادامه نوشته

ناسازگاری اجتماعی و اضطراب و افسردگی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} مربی و دانش آموز در مورد انشای نوشته شدهی دانش آموز در پیش آزمون بحث میکنند.سومالگوسازی راهبردمربی چگونگی استفاده از راهبرد... ادامه مطلب

ادامه نوشته

راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} در این فصل به توضیح طرح پژوهش، جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونهگیری، معرفی ابزارهای پژوهش و در نهایت، روش تجزیه و تحلیل... ادامه مطلب

ادامه نوشته

راهبرد تعیین هدف و برنامه ریزی و ویژگیهای یادگیرندگان خودتنظیم

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} راهبردهای سازماندهی، راهبردهایی هستند که به دانشآموزان کمک میکنند تا اطلاعات مناسب را گزینش نمایند و ارتباطی بین اطلاعات... ادامه مطلب

ادامه نوشته

ابعاد راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} دیدگاه مورد قبول در دهه 1970 این است که مواد غذایی در ایجاد فزون کنشی نقش دارند. برای مثال، رنگهای مصنوعی غذاها، افزودنیها و... ادامه مطلب

ادامه نوشته

عوامل مربوط به تغذیه و اختلال نارسایی توجه

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} 6) خودداری از ارزشیابی تنبیهی7) برنامهریزی برای نوشتن به صورت پیدرپی8) متمایز کردن شیوه نگارش متون شخصی و اداری و …2-2- اختلال... ادامه مطلب

ادامه نوشته

روش های آموزش و ترمیم مشکلات انشا و راهبردهای لرنر در مورد آموزش انشا

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} 7-1-2- روش های آموزش و ترمیم مشکلات انشا روشهای آموزشی مختلفی برای ترمیم مشکلات نوشتن وجود دارد. در زیر به برخی از این روش ها... ادامه مطلب

ادامه نوشته

سبب شناسی نارسایی در بیان نوشتاری و انشای متقاعدکننده و عناصر آن

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} 2-2-1-2- املا یا هجی کردن املا یا هجیکردن، توانایی استفاده از حروف جهت ساختن کلمات به همان صورت که مورد استفاده قرار میگیرند... ادامه مطلب

ادامه نوشته