نویسنده: 92

تحقیق درمورد روش تحلیل و سیستم‌ها

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} سطح مؤثر بادبه سطحی گفته می‌شود که برای تعیین ضرایب فشار باد به کار برده می‌شود.ارتفاع مرجعبرای ساختمان‌های تحت تأثیر فشار... ادامه مطلب

ادامه نوشته

تحقیق درمورد مدل‌سازی و دینامیکی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} همچنین با توجه به افزایش اختلاف وزنی در ترکیبات بارگذاری D+T+S و D+S+E همزمان با افزایش نسبت h/s می توان‌ نتیجه گرفت که با افزایش... ادامه مطلب

ادامه نوشته

تحقیق درمورد مقایسه و مطالعه

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} شکل 6- 43 تغییرمکان‌های گنبدهای گروه 4 با توجه به شکل 6-43 می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که افزایش خیز در فرازش ایجاد شده باعث... ادامه مطلب

ادامه نوشته

تحقیق درمورد پایداری و مقایسه

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} علاوه بر این با توجه به حساسیت مسئله‌ی ناپایداری گرهی در سازه‌های فضاکار و همچنین با توجه به این موضوع که ایجاد فرازش چه... ادامه مطلب

ادامه نوشته

تحقیق درمورد دینامیکی و پایداری

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} شکل 6- 33 مقادیر مشارکت جرمی گنبد PH.DD.003با افزایش ارتفاع فرازش از درصد اشتراک مدهای قائم کاسته و به درصد اشتراک مدهای افقی... ادامه مطلب

ادامه نوشته

تحقیق درمورد مشارکت و نتیجه

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} شکل 6- 17 مقادیر مشارکت جرمی گنبد SS.DD.002با توجه به شکل 6-17 می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که با افزایش خیز گنبد از درصد اشتراک... ادامه مطلب

ادامه نوشته

تحقیق درمورد بررسی سازه و دینامیکی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} PS.DD.001 62.10° 1 2.1PS.DD.002 62.10° 2 1.8PS.DD.003 62.10° 3 1.73 PS.DD.004 62.10° 4 1.28PS.DD.005 62.10° 5 1.21.گنبدهای گروه 4تأثیر تغییر خیز فرازش در حالیکه دهانه‌ی آن... ادامه مطلب

ادامه نوشته

تحقیق درمورد دینامیکی و مقایسه

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} SS.DD.001 22.60° 0.1 2.48SS.DD.002 43.60° 0.2 2.09SS.DD.003 62.10° 0.3 2.23SS.DD.004 77.50° 0.4 2.41 SS.DD.005 90.00° 0.5 2.79گنبدهای گروه 2 نتایج مربوط به گنبدهای گروه 2 در... ادامه مطلب

ادامه نوشته

تحقیق درمورد مؤلفه‌های و استاندارد

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} شکل 6- 8 طیف ترکیبی پاسخ مؤلفه‌های افقی زلزله Northridge شکل 6- 9 طیف ترکیبی پاسخ مؤلفه‌های افقی زلزله San Fernando شکل 6- 10 طیف ترکیبی... ادامه مطلب

ادامه نوشته

تحقیق درمورد انجام آنالیز و استان اصفهان

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} بررسی رفتار لرزه‌ای گنبدهای تک لایه‌ی دیامتیک فرازش‌یافته 6-1-1. کلیاتدر این فصل از تحقیق به رفتارشناسی گنبدهای تک لایه‌ی... ادامه مطلب

ادامه نوشته