مطالعۀ نقش آموزش پیش دبستانی در تحول شناختی دانش آموزان پایۀ اول ابتدایی- قسمت …

در جهت حفظ روابط خوب و تأییدهای دیگران اطاعت از قوانین به منظور اجتناب از عدم…

بررسی میزان استفاده متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران از کتابخانه …

نمودار ۴-۲۱ میزان برآورده شدن نیازهای اطلاعاتی متخصصان به تفکیک مراکزپرسش اساسی هفتم – میزان رضایت متخصصان…

بررسی میزان استفاده متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران از کتابخانه ‌های وابسته- قسمت …

۲۲٫۵% ۲۱٫۶% ۲۳٫۵% ۲۱٫۴% درصد ۴-۲ پرسش‌های اساسیدر این بخش از پژوهش حاضر به پرسش‌های اساسی…

سامانه پژوهشی – بررسی میزان استفاده متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران از کتابخانه ‌های …

سایپا ۱۸۰ ۵۵ ۳۷ ۲/۶۷% جمع ۸۵۵ ۲۶۵ ۱۷۸ ۱/۶۷% ۳-۵ ابزار گردآوری داده‌هابه منظور کسب…

بررسی میزان استفاده متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران از کتابخانه …

اکثر بررسی‌های مهم استفاده‌کنندگان در ارتباط با عادت‌های جستجوی اطلاعاتِ دانشمندان و متخصصان فناوری انجام شده…

مقاله – بررسی میزان استفاده متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران از …

کتابخانه‌ی تخصصی می‌تواند واحدی مستقل، با سازمان و مدیریتی منسجم یا وابسته به بخش تحقیق و…

بررسی میزان استفاده متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران از …

کتابخانه خدمات اطلاع‌رسانی گسترده و خدمات پشتیبانی هر چه گسترده‌تری را ارائه می‌دهد و کتابدار به…

بررسی میزان استفاده متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران از کتابخانه ‌های وابسته- …

راه‌حل‌های متعدد و وسایل جدید برای رفع مشکلات فنی و امکان تقلیل مشکلات آیندهتوسعه‌ی کارایی و…

بررسی میزان استفاده متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران از کتابخانه …

گردآوری و سازماندهی مجموعه‌ای از منابع مرجع و کتابشناختی عمومی و تخصصیگردآوری و سازماندهی انتشارات سازمان…

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی میزان استفاده متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران از کتابخانه ‌های وابسته- …

۲-۲ تعاریف و مفاهیم کتابخانه‌های تخصصیدر متون گوناگون اصطلاحات مختلفی برای کتابخانه‌های تخصصی[۱] به کار رفته است:…