نویسنده: mitra1--javid

تحقیق درمورد آلبومین، معنیداری، آسیب، میزان

گیاهان دارویی مصرف کرده بودند آلبومین بیش تری نسبت به گوسالههایی که فقط شیر دریافت کرده بودند داشتند (03/3 و6/2،05/0>P). آلبومین عمده ترین پروتئین خون است که در کبد ساخته می شود و در واقع... ادامه مطلب

ادامه نوشته