دسته: جالب-ترین-ها

راهبردهای یادگیری خود تنظیمی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} نخستین یافتهی این مطالعه این بود که آموزش این راهبرد منجر به افزایش زمان برنامهریزی در کودکان نارسا توجه/ فزونکنش شده است که... ادامه مطلب

ادامه نوشته

راهبردهای یادگیری خود تنظیمی و راهبردهای شناختی و فراشناختی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} بر اساس نتایج این پژوهش، و با توجه به اهمیت فرایند نوشتن در ایجاد ارتباط موثر، به مربیان آموزش و پرورش پیشنهاد میشود که این... ادامه مطلب

ادامه نوشته

راهبردهای شناختی و فراشناختی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} زارع بهرام آبادی، مهدی و گنجی، کامران. (1392). بررسی شیوع اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی و همبودی آن با اختلال یادگیری در دانش... ادامه مطلب

ادامه نوشته

برنامه ریزی و گروه کنترل

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} نمودار2-4 میانگین زمان نوشتن انشاء بین گروه ها در سه مرحله ارزیابی سوال سوم پژوهش: آیا طول یک متن نوشتاری در دانش آموزانی که... ادامه مطلب

ادامه نوشته

راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} در این فصل به توضیح طرح پژوهش، جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونهگیری، معرفی ابزارهای پژوهش و در نهایت، روش تجزیه و تحلیل... ادامه مطلب

ادامه نوشته

ناسازگاری اجتماعی و اضطراب و افسردگی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} مربی و دانش آموز در مورد انشای نوشته شدهی دانش آموز در پیش آزمون بحث میکنند.سومالگوسازی راهبردمربی چگونگی استفاده از راهبرد... ادامه مطلب

ادامه نوشته

عوامل مربوط به تغذیه و اختلال نارسایی توجه

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} 6) خودداری از ارزشیابی تنبیهی7) برنامهریزی برای نوشتن به صورت پیدرپی8) متمایز کردن شیوه نگارش متون شخصی و اداری و …2-2- اختلال... ادامه مطلب

ادامه نوشته