دسته: جالب-ترین-ها

روش های آموزش و ترمیم مشکلات انشا و راهبردهای لرنر در مورد آموزش انشا

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} 7-1-2- روش های آموزش و ترمیم مشکلات انشا روشهای آموزشی مختلفی برای ترمیم مشکلات نوشتن وجود دارد. در زیر به برخی از این روش ها... ادامه مطلب

ادامه نوشته

راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} 3-6-1- راهبرد خود تنظیمی: فرایند مداوم خودهدایتی است که طی آن فرد بر پیشرفت خود نظارت میکند، نتایج یا پیامدها را بررسی میکند، و... ادامه مطلب

ادامه نوشته

راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} پیوست3- عناصر انشای متقاعد کننده (DARE) 103 پیوست 4- پرسشنامه SNAP-IV 104فهرست5- پرسشنامه ی ارزیابی رفتاری راتر (فرم معلم) 105پیوست 6-... ادامه مطلب

ادامه نوشته

راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} نظریههای فعلی اختلال نارسا توجه/ فزونکنشی تاکید میکنند که اساس این اختلال کمبودهایی در خودتنظیمی هستند (بارکلی،1997). ضعف در... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه تجزیه واریانس و مقایسه

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} نمودار 4-15- برهمکنش سطوح مختلف نیتروژن و تنش خشکی بر وزن هزار دانه 4-7- ارتفاع ساقه (سانتیمتر) نتایج تجزیه واریانس داده‌ها نشان... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه عملکرد اقتصادی و تجزیه واریانس

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} e 900/5g 456/14bc 2733/0e 525/0در هر ستون اعدادی که دارای حروف مشترک هستند از لحاظ آماری در یک سطح قرار می‌گیرند.4-2- عملکرد اقتصادی... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه تجزیه واریانس و مقایسه

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} نتایج مقایسه میانگین داده‌ها نشان داد که اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر تعداد گل در مترمربع تأثیر معنی‌داری داشته، به‌طوری که... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه طول فصل رشد و اندازه گیری

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} Silt LoamPPm : قسمت در میلیونجدول (3-2): پارامترهای تجزیه میکرو Fe(ppm) آهن قابل جذبZn(ppm) روی قابل جذبCu(ppm) کبالت قابل جذبMn(ppm) منگنز قابل... ادامه مطلب

ادامه نوشته