بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تمکین مالیات۹۳- قسمت ۱۰

ماخذ((Robbins , coulter , 2007: 12.۱- مسئولیت اجتماعی، اصول و موازین اخلاقی را برای سازمان بیان…

تحقيق دانشگاهی – بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تمکین مالیات۹۳- قسمت ۲

جدول ۲-۲:اختلافمسئولیتوپاسخگوییاجتماعی ۳۳جدول ۳-۱: متغیرهایجمعیتشناختیپرسشنامه. ۶۱جدول ۳-۲:طیفلیکرت ۶۱جدول ۳-۳:بخشمسئولیتاقتصادی ۶۲جدول ۳-۴:بخشمسئولیتقانونی ۶۲جدول ۳-۵:بخشمسئولیتاجتماعی ۶۲جدول ۳-۶:بخشمسئولیتاخلاقی ۶۲جدول…

فايل – تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکتهای صنایع غذایی استان گیلان- قسمت ۳۰

منابع دانش بنیان ۵۹۱/۰ ۰۰۵/۰ با توجه به جدول ۴-۹ مشاهده می شود که در مدل…

تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکتهای صنایع غذایی استان گیلان- قسمت ۲۲

۳- ۶- روش تجزیه و تحلیل داده هادر این تحقیق از تکنیکهای موجود در آمار توصیفی…