دسته: پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با موضوع استان اصفهان

طبقه بندی شدند. 9/55 درصد از گروه نمونه در رشته‌های ورزشی انفرادی و 1/44 درصد در رشته‌های ورزشی تیمی سابقه فعالیت داشتند. جدول 4-6) فراونی و درصد مربوط به رشته ورزشی کارشناسان و مدیران... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه با موضوع تعهد مستمر، عملکرد کارکنان، استان خراسان، سابقه خدمت

تعهد مستمر، تعهد هنجاری و نمره کلی تعهد سازمانی کارکنان دو دانشگاه تفاوت معنیداری وجود ندارد. گرجی، صیامی و شامانی (1389) وضعیت تعهد سازمانی و رابطه آن با رضایت شغلی، غیبت و تأخیر،... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه با موضوع تعهد مستمر، سلسله مراتب، ارتباط مؤثر، تحول گرا

از آن، تأمین این منظور است که گوشدهنده به آنچه گفته می‌شود، گوش دهد نه اینکه حدس بزند. همچنین این مهارت ارتباطی، گوینده را از مبهم گویی، به صراحت و رک‌گویی هدایت می‌کند. در پایان یک... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه با موضوع استان اصفهان، ادارات ورزش، ارتباطات مؤثر، حقوق و دستمزد

طرفی وجود سازمان وابسته به ارتباطات است. بدون ارتباطات مؤثر انجام وظایف سازمان و ادامه حیات آن امکان پذیر نخواهد بود. وقتی ارتباطات برقرار نشود، فعالیت سازمان متوقف می شود و در واقع... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه با کلید واژگان افغانستان، کردستان عراق، پسااستعمار، ناخودآگاه

ادبیّات تطبیقی که دانش بررسی تطبیقی ادبیّات است، انتظار می‌رود که در معرفت خود مشارکت داشته باشد. حال اگر در این امر مشارکت نورزد، فلسفه‌ی وجودی‌اش را از دست می‌دهد و سرنوشت آن به... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه با کلید واژگان انصاف و عدالت، معرفت خداوند، نظام احسن، معرفت خدا

تنها متانت خود را از دست نداده است بلکه همچون غزالی ممدوحان خود را پند داده و کیفر دهر و ناپایداری این دنیا و لزوم رعایت انصاف و عدالت را به آنان گوشزد کرده است. اقدامات امیر... ادامه مطلب

ادامه نوشته

منبع پایان نامه ارشد درباره انحراف معیار، توزیع فراوانی، پیش آزمون، وضعیت تحصیلی

است. جدول 4-2–میانگین و انحراف معیار در بین گروههای کنترل و آزمایشحجم نمونه انحراف معیار میانگین گروههای شرکت کنندهابعاد خلاقیت282452096/072/028 37/27 71/27آزمایش ... ادامه مطلب

ادامه نوشته

منبع پایان نامه ارشد درباره گروه کنترل، نقش برجسته، متغیر مستقل

بنابراین قبل از استفاده از گل باید کاملاً یکنواخت و نرمی آن متناسب و فاقد حباب هوا باشد(گرجستانی،1379:23). این عمل نیز امکان لمس بیشتر گل را برای کودک فراهم میآورد و به کودک این اجازه را... ادامه مطلب

ادامه نوشته

تحقیق درمورد استان ایلام

سردمعتدل واقع شده که از ویژگیهای اقلیمی نسبتاً سرد بودن هوا در زمستان و معتدل بودن‌آن در تابستان است. بنا به تعریف در شرایط نسبتاً سرد علیرغم آنکه در شب‌های فصل زمستان برای گرم نگه... ادامه مطلب

ادامه نوشته

تحقیق درمورد هنرهای زیبا، طراحی شهری، زبان فارسی، پهلوی اول

محتواهای گوناگون فرهنگی است . فرهنگ ضمنی شامل شکل های ناب و فرهنگ آشکار در برگیرنده محتوا و ساختار است به هر حال بیشتر مردم شناسان آمریکایی با قضایایی که هر سکوتیس در مورد نظریه... ادامه مطلب

ادامه نوشته