نیروی برخورد و نتایج تجربی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} محاسبه سطح مقطع عرضی کل هسته سربی برای کل جداگرها:Apd=Qd/Fypd=131/1050=0. 125 =1250cm2 (4-9)n=16 r=4. 5cm Dpd=10 cm(4-11) Apd=n*πDpd2/4=16*π*102/4=1256cm2(4-12) Kpd=Qd/d=131.... ادامه مطلب

ادامه نوشته

میزان بارگذاری و مقایسه

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} 4-3 طراحی جداساز های لاستیکی با هسته سربی LRB]73[تکیه گاه های لاستیکی با هسته سربی با نمایش رفتاری دو خطی با نرم شدگی تحت بارهای... ادامه مطلب

ادامه نوشته

انجام آنالیز و عمل طراحی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} Handbookتغییر مکان‌ها از تحلیل طیف پاسخ از روش تحلیل تاریخچه زمانیΔP-Nehrp2003تغییر مکان‌ها از تحلیل طیف پاسخاز روش تحلیل تاریخچه... ادامه مطلب

ادامه نوشته

ارزیابی خسارت و مفهوم اصل

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} -ساختمان نسبتا کوتاه و حجیم باشد. -بارهای جانبی باد و دیگر بارهای غیرلرزه‌ای تقریباً کمتر از 10%وزن سازه باشند. می‌بایست هر... ادامه مطلب

ادامه نوشته

محافظه کاری و حافظه کاری

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} کاهش پاسخ نیرو که در شکل(1-4) نشان داده شده است عمدتا به ماهیت حرکت زمین بر اثر زلزله و زمان تناوب سازه دارای پایه ثابت بستگی... ادامه مطلب

ادامه نوشته

بهره بردار و آسیب دیدگی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} اگر هریک از موارد زیر مطرح باشد آن گاه به جداسازی لرزه‌ای سازه نیاز است: -افزایش ایمنی ساختمان و قابلیت بهره برداری آن پس از... ادامه مطلب

ادامه نوشته