آموزش و پرورش و ارتباط جمعی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} شکل 5-5 نیروی ضربه در طبقات سازه هفت طبقه بادبندی با جداگر لرزه‌ای در کنار سازه هفت طبقه قاب خمشی با پایه گیردار 110شکل 5-6 نیروی... ادامه مطلب

ادامه نوشته

شایستگی منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} استفاده از مشوق پاداش های لازم نه فقط مخصوص مدیران بلکه به تمامی منابع انسانی توجه کرد . حمایت مالی و معنوی از طرح های جدید و... ادامه مطلب

ادامه نوشته

شایستگی منابع انسانی و توسعه منابع انسانی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} 1- انتخاب و انتصاب مدیران بر اساس شایستگی انجام شود . 2- ایجاد بانک اطلاعات منابع انسانی جهت ارتقاء آنان3- ایجاد فرهنگ شایسته... ادامه مطلب

ادامه نوشته

توسعه سازمانی و آمار استنباطی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} در بخش اول به بررسی ابعاد شایستگی مدیران و رابطه آن توسعه سازمانی پرداختیم. با توجه به فرضیات مطرح نشان می‏دهد که به ترتیب:... ادامه مطلب

ادامه نوشته

شایستگی منابع انسانی و توسعه سازمانی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} سطح معناداریآماره آزمون Tانحراف استاندارد ضرایبمدل000/0079/4308/0739/0مقدار ثابت000/0920/6089/0460/0توسعه سازمانیفصل پنجم(نتیجه گیری و... ادامه مطلب

ادامه نوشته

شایستگی منابع انسانی و میزان آلفای کرونباخ

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} به منظور بالا بردن روایی پرسشنامه باید سوالات طرح شده به وسیله محقق از سوی کارشناسان متخصصان در این زمینه مورد ارزیابی و... ادامه مطلب

ادامه نوشته

شایستگی منابع انسانی و روش کتابخانه ای

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} برآورد حجم نمونه و تکثیر و توزیع پرسشنامه توزیع پرسشنامه اصلی استخراج داده ها تنظیم و طبقه بندی داده هاتنظیم جدول و... ادامه مطلب

ادامه نوشته

شایستگی منابع انسانی و مشکلات اجرایی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} تثبیت و ارزیابی (ارزیابی موفقیت تغییر و نیاز به عملیات بعدی یا خاتمه)خاتمه (ترک سیستم یا توقف یک پروژه و آغاز پروژه دیگر) فصل... ادامه مطلب

ادامه نوشته

مدیریت منابع انسانی و الگوی برنامه ریزی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} ریچارد بک هارد یکی از نخستین کاربردهای تغییر استراتژیک که با استفاده از برنامه ریزی سیستم های باز بوده است. او سیستم تقاضای... ادامه مطلب

ادامه نوشته