پایان نامه درمورد اختلال افسردگی اساسی و باورهای فراشناختی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} یافته چهارم:4-در زمینه پیش بینی افسردگی توسط فراشناخت و افکار ناکارآمد نتایج نشان داد افکار ناکارآمد و فراشناخت توانایی پیش... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه درمورد تحلیل رگرسیون چندگانه و پیش بینی افسردگی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} 1/6210/084 0/0370/060فراشناخت0/1881/3200/0680/0260/034افکارناکارآمد به منظور تعیین نقش فراشناخت در پیش بینی افسردگی از تحلیل رگرسیون چندگانه... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه درمورد ویژگی‌های جمعیت شناختی و مقیاس خودسنجی افسردگی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} مقیاس خودسنجی افسردگی توسط برلسون در سال 1981 برای کودکان و نوجوانان ساخته شده است.این مقیاس برای اندازه گیری افسردگی متوسط تا... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه درمورد مقیاس نگرش های ناکارآمد و مقیاس فراشناخت کودکان

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} روش پژوهش 3-1- مقدمهاعتبار نتایج هر تحقیق در بعد وسیعی متاثر از روش انتخاب شده برای تحقیق مورد نظر می باشد و انتخاب این روش به... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه درمورد رفتار درمانی دیالکتیکی و باورهای فراشناختی منفی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} شناخت ابعاد فراشناخت و ارتباط آن با اختلال روانی،در زمینه هایی همچون سبب شناسی اختلال،طرح ریزی درمان اختلالات و آموزش به... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه درمورد نتایج تحلیل عامل اکتشافی و اختلال استرس پس از سانحه

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} تاکنون در مورد افسردگی ،باورهای فراشناختی و افکار ناکارآمد مقالات متعدّدی نوشته شده است و تحقیقات بسیاری در این مورد صورت... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه درمورد مفهوم نگرش های ناکارآمد و باورهای خودکارآمدی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} کلیه این فرآیندها یک شیوه مقابله ای مشخصاً تجربی هستند که ممکن است از مقابله های هیجانی یا اجتناب، سازگارانه تر باشند. همان... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه درمورد مدل فراشناختی اختلالات روانشناختی و اختلال استرس پس از سانحه

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} کارکرد اصلی فراشناخت نظارت و هدایت فرایندهای شناختی است. فراشناخت مشتمل بر دو مؤلفه است . مؤلفه نخست دانش فراشناختی فرد از... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه درمورد تفاوت افسردگی کودکان و بزرگسالان و نقش انتقال دهنده‌های عصبی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} نظریه های یادگیری درباره افسردگی ،‌ بیشتر بر شیوه های زندگی فعلی فرد تمرکز دارند تا تجارب گذشته او . رویکرد تقویت بر این اصل... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه درمورد نظریه های یادگیری و نشانه های افسردگی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} 1)     تفسیر منفی از وقایع بیرونی 2)     دیدگاه بدبینانه ای نسبت به آینده 3)      بیزاری ازخود بک علت هر سه دیدگاه تحریف شده را... ادامه مطلب

ادامه نوشته