نارسا خوانی و مولفه های نوشتن

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} تعیین هدف: نوشتن انشای مستقل با استفاده از نمودار یادآور برنامه ریزی و عناصر انشا و لیست واژه های انتقالی/ پیوندی در جلسه... ادامه مطلب

ادامه نوشته

راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} 3-6-1- راهبرد خود تنظیمی: فرایند مداوم خودهدایتی است که طی آن فرد بر پیشرفت خود نظارت میکند، نتایج یا پیامدها را بررسی میکند، و... ادامه مطلب

ادامه نوشته

راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} نظریههای فعلی اختلال نارسا توجه/ فزونکنشی تاکید میکنند که اساس این اختلال کمبودهایی در خودتنظیمی هستند (بارکلی،1997). ضعف در... ادامه مطلب

ادامه نوشته

راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} پیوست3- عناصر انشای متقاعد کننده (DARE) 103 پیوست 4- پرسشنامه SNAP-IV 104فهرست5- پرسشنامه ی ارزیابی رفتاری راتر (فرم معلم) 105پیوست 6-... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه تجزیه واریانس و مقایسه

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} نمودار 4-15- برهمکنش سطوح مختلف نیتروژن و تنش خشکی بر وزن هزار دانه 4-7- ارتفاع ساقه (سانتیمتر) نتایج تجزیه واریانس داده‌ها نشان... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه تجزیه واریانس و مقایسه

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} نتایج مقایسه میانگین داده‌ها نشان داد که اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر تعداد گل در مترمربع تأثیر معنی‌داری داشته، به‌طوری که... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه عملکرد اقتصادی و تجزیه واریانس

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} e 900/5g 456/14bc 2733/0e 525/0در هر ستون اعدادی که دارای حروف مشترک هستند از لحاظ آماری در یک سطح قرار می‌گیرند.4-2- عملکرد اقتصادی... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه عملکرد اقتصادی و تجزیه واریانس

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} روش اسانس گیریپس از خشک شدن، گیاهان در هر تیمار به دقت آسیاب شده و وزن خشک گیاه در هر تیمار مشخص گردید.. مقدار 20 گرم از وزن خشک... ادامه مطلب

ادامه نوشته