سامانه پژوهشی – بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تمکین مالیات۹۳- قسمت ۱۲

قوانین و مقررات (ساده‌سازی قوانین و مقررات مالیاتی در ابعاد شفافیت تعاریف و شیوه اجرا) نرخ‌ها…

بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تمکین مالیات۹۳- قسمت ۱۰

ماخذ((Robbins , coulter , 2007: 12.۱- مسئولیت اجتماعی، اصول و موازین اخلاقی را برای سازمان بیان…

سامانه پژوهشی – بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تمکین مالیات۹۳- قسمت ۹

این پیمان، اولین و بهترین ارتباط برای ایجاد مسئولیت اجتماعی و قانونی سازمان ها در تجارت…

تحقيق دانشگاهی – بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تمکین مالیات۹۳- قسمت ۲

جدول ۲-۲:اختلافمسئولیتوپاسخگوییاجتماعی ۳۳جدول ۳-۱: متغیرهایجمعیتشناختیپرسشنامه. ۶۱جدول ۳-۲:طیفلیکرت ۶۱جدول ۳-۳:بخشمسئولیتاقتصادی ۶۲جدول ۳-۴:بخشمسئولیتقانونی ۶۲جدول ۳-۵:بخشمسئولیتاجتماعی ۶۲جدول ۳-۶:بخشمسئولیتاخلاقی ۶۲جدول…

فايل – تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکتهای صنایع غذایی استان گیلان- قسمت ۳۰

منابع دانش بنیان ۵۹۱/۰ ۰۰۵/۰ با توجه به جدول ۴-۹ مشاهده می شود که در مدل…

تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکتهای صنایع غذایی استان گیلان- قسمت ۲۲

۳- ۶- روش تجزیه و تحلیل داده هادر این تحقیق از تکنیکهای موجود در آمار توصیفی…

تخم نطفه دار بوقلمون

امروزه در اغلب کشورها، بوقلمون را بصورت تجارتی و به تعداد زیادی نگه داری می کنند…

نظر کارشناسان در مورد بک لینک های قوی

تقریبا همه سئوکاران می دانند که بک لینک باید سه ویژگی مهم را داشته باشد. این…

تعیین سهم تاب آوری، شدت و مدت درد درکیفیت زندگی بیماران مبتلا به …

درد مزمن بر ابعاد گوناگون کیفیت زندگی تاثیر می گذارد ، از جمله از لحاظ مشکلات…

تحقیق – تعیین سهم تاب آوری، شدت و مدت درد درکیفیت زندگی بیماران مبتلا …

همه افراد در طول زندگی خود با استر سوء استفاده های جنسی، جسمی و هیجانی، گرفتاریهای…