عدم شفافیت کافی فرایند برگزاری مناقصات در قوانین و نبود معیار مشخص برای تعدیل نصاب انواع معاملات

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} 2-7 نارسایی و مشکلات فرایند برگزاری مناقصات دولتیعلی رغم تغیرات بسیار زیاد در روشهای ارجاع و نحوه انجام کار،ابزار و وسایل ،... ادامه مطلب

ادامه نوشته

اصول بنیادی مقررات بر گزاری مناقصه و کاربران نهایی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} عدم تبعیض پاسخگوییحمایت از صنایع داخلی و اشتغالتوسعه ملی برابری اجتماعی و امنیت ملیدر قدم اول، اصل صرفه جویی اقتصادی قیمت... ادامه مطلب

ادامه نوشته

ایجاد رقابت بیشتر در خریدهای دولتی و اصول حاکم بر مناقصه دولتی مطلوب

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} یکی دیگر از اهداف قانون بر گزاری مناقصات شفافیت در فرایند مناقصه است. بدین جهت برای اولین بار در ماده 23در موضوع مستند سازی و... ادامه مطلب

ادامه نوشته

رعایت عدالت و بی طرفی در انتخاب طرف معامله و تقلیل موارد ترک تشریفات مناقصه

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} اعتبار آیین نامه معاملات دولتی مصوب 27 اسفند ماه 1349 کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی _که به استناد قانون محاسبات عمومی مصوب1349 به... ادامه مطلب

ادامه نوشته

اهداف حاکم بر قانون بر گزاری مناقصات و فعالیت های اقتصادی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} 6- تهیه وتنظیم وامضای صورتجلسه گشایش پیشنهادهاتوسط کمیسیون مناقصه. تحویل پاکتهای قیمت وپاکت تضمین پیشنهادهای ردشده به... ادامه مطلب

ادامه نوشته

طبقه بندی انواع مناقصات و طبقه بندی معاملات

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} شکل 2-1 زمینه های بروز فساد اقتصادی در شرکت های دولتی 2-3 تعریف واژه مناقصه فرایندی است رقابتی برای تامین کیفیت موردنظر(طبق... ادامه مطلب

ادامه نوشته

فضای کسب و کار و ساختار اقتصادی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} « تشخیص فساد در مناقصه ها مثل تشخیص آب خوردن ماهی در آب است »همیشه به علت ماهیت ذاتی مناقصه و گستره مالی زیاد آن امکان فساد... ادامه مطلب

ادامه نوشته

دسترسی به اطلاعات و بلایای طبیعی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} 2. منطبق نبودن نرخ کار واقعی با شرح کار مندرج در اسناد مناقصه و آگاه بودن مناقصه گر متقلب از وضعیت3. برآورد غلط قیمت انجام دادن... ادامه مطلب

ادامه نوشته

زمینه های فساد اقتصادی در مناقصه های دولتی و روند انحرافی معاملات دولتی در ایران

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} فرایندی است که درآن مناسب ترین قیمت ازبین پیشنهادهایی که ازنظرفنی /بازرگانی پذیرفته شده اند برگزیده می شود.2-1 مقدمه... ادامه مطلب

ادامه نوشته

وزارت جهاد کشاورزی و فعالیت های اقتصادی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} 1-1 مقدمه برگزاری مناقصات کشور از اهمیت فوق العاده زیادی در راس چرخه های درون سازمانی دستگاههای دولتی دارد. هرآنچه به موفقیت... ادامه مطلب

ادامه نوشته