برچسب: تحقیق سلامت روان

مقاله با موضوع همگنی واریانس‌ها و روابط اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} 49 جدول 4-4. همگنی واریانس‌های متغیرهای افسردگی و کیفیت زندگی در دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پیش... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه درمورد نتایج تحلیل عامل اکتشافی و اختلال استرس پس از سانحه

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} تاکنون در مورد افسردگی ،باورهای فراشناختی و افکار ناکارآمد مقالات متعدّدی نوشته شده است و تحقیقات بسیاری در این مورد صورت... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه درمورد مدل فراشناختی اختلالات روانشناختی و اختلال استرس پس از سانحه

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} کارکرد اصلی فراشناخت نظارت و هدایت فرایندهای شناختی است. فراشناخت مشتمل بر دو مؤلفه است . مؤلفه نخست دانش فراشناختی فرد از... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه با موضوع اختلالات رفتاری کودکان و بهزیستی روان شناختی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} بازرگان عباس،سرمد زهره،حجازی الهه،(1387)،روشهای تحقیق در علوم رفتاری،تهران،انتشارات آگاه.بهرامی خوندابی فاطمه.(1383). بررسی... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه با موضوع درماندگی آموخته شده و بهزیستی روانشناختی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} دیدگاه شناختی از دیدگاه شناختی انسان سازگار به کسی اطلاق می شود که توانایی و قدرت پردازش صحیح اطلاعات را داراست و چون قادر به... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه با موضوع تعریف مهارت های اجتماعی و دانش آموزان دبیرستانی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} الف) تعریف مفهومی متغییرهای پژوهشیسازگاری از رفتار مفید و موثر آدمی در تطبیق با محیط فیزیکی و روانی، به گونه ای است که تنها... ادامه مطلب

ادامه نوشته

دانلود پایان نامه عناصر اصلی نظریه واقعیت درمانی و اصول اساسی نظریه واقعیت درمانی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} – بیمار از خودش صحبت کند نه از دیگران – بیمار نمی‌تواند از رفتارش گذشت کند و ما نیز همچنین .– تغییر از رفتار شروع... ادامه مطلب

ادامه نوشته

دانلود پایان نامه هیجان و تنظیم هیجان و اختلالات رفتاری

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} جدول4-8- تحلیل کوواریانس روی میانگین‌های نمره‌ی پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه‌های آزمایش و کنترل در متغیر دشواری در توصیف... ادامه مطلب

ادامه نوشته

دانلود پایان نامه درباره ویژگی های شخصیت و روانشناسی عمومی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} – مک گراوا، ف(بی تا). روان شناسی خانواده موفق. (ترجمه شریعت باقری، م). (1388). تهران:نشر دانژه. – موسوی، ط. (1388). اثر بخشی آموزش... ادامه مطلب

ادامه نوشته

دانلود پایان نامه درباره تیپ‌های شخصیتی و مسئولیت‌پذیری

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} جدول 8-4 52جدول 9-4 52 چکیدهپژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌ای تیپ‌های شخصیتی در ارتباط با مؤلفه‌های عشق و سرخوردگی زناشویی... ادامه مطلب

ادامه نوشته