تحقيق دانشگاهی – بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تمکین مالیات۹۳- قسمت ۳۳

۰۰۱/۰p< آماره آزمون تحلیل واریانس: ۴۵/۶۹۳۵ سطح معناداری مدل : ۰۰۱/۰p< ضریب همبستگی: ۹۷۳/۰ضریب تعیین مدل…

دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تمکین مالیات۹۳- قسمت ۳۴

جزئیات برازش مدل رگرسیونی بین متغیر پاسخ تمکین مالیاتی و متغیر پیش بینی کننده بعد اجتماعی…

بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تمکین مالیات۹۳- قسمت ۳۱

با توجه به اینکه سطوح معناداری برای تمامی مؤلفه ها کمتر از سطح خطای نوع اول…

بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تمکین مالیات۹۳- قسمت ۳۲

ضریب رگرسیونی خطای برآورد ضریب استاندارد شده آماره آزمونt سطح معناداری بعد قانونی ۹۸۶/۰ ۰۰۸/۰ ۹۸۷/۰…

بررسی وضعیت سواد رسانه ای کارکنان ادارات روابط عمومی سطح شهر کرمانشاه- …

گروه تحصیلی فنی و مهندسی علوم تجربی علوم انسانی هنر میزان استفاده از رسانهها در روز…

بررسی وضعیت سواد رسانه ای کارکنان ادارات روابط عمومی سطح شهر …

۷-۳- روش تجزیه و تحلیل دادهها ۹۴۸-۳- تعریف مفاهیم ۹۴۸-۴- ویژگیهای فردی پاسخگویان ۹۷فصل چهارم: تجزیه و…

فایل دانشگاهی – مقایسه کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی و سلامت روان در دو گروه زنان یائسه و …

عنوان صفحه جدول (۴-۲۳) نتایج آزمون تحلیل واریانس دوعاملی جهت برابری واریانس‌های خطا ۹۸جدول (۴-۲۴) جدول…