برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب- قسمت ۴۱

۰٫۰۰ -۴٫۷۹ -۰٫۰۰۰۲ DIS ۰٫۰۰ ۴٫۶۳ ۰٫۴۲ LOG( POP) ۰٫۰۰ ۳٫۶۳ ۰٫۵۱ LOG(POPI) ۰٫۰۴ ۲٫۰۰ ۰٫۰۱…

مقاله علمی با منبع : تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته‌شده در …

ﺩﻟﻒ[۲۸] (۲۰۰۳): ﺩﺭ مطالعه‌ای ﻛﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ شرکت‌های ﺑﺰﺭﮒ ﺑﻠﮋﻳﻜﻲ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺓ ﺯﻣﺎﻧﻲ ۱۹۹۲-۱۹۹۶ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ ﺑﻪ…