دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تمکین مالیات۹۳- قسمت ۲۱

به منظور توصیف یافته‏ها، از جداول و نمودارهای فراوانی استفاده شد. ضمن این که به منظور توصیف…

بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تمکین مالیات۹۳- قسمت ۱۶

در این پژوهش، به دلیل همگن بودن واحدهای موجود در جامعه آماری و همچنین محدود بودن…

تعیین سهم تاب آوری، شدت و مدت درد درکیفیت زندگی بیماران مبتلا …

امروزه انجمن های تحقیقاتی، سازمان بهداشت جهانی و دیگران از مفهوم کیفیت زندگی به عنوان یک…

تحقیق دانشگاهی – تعیین سهم تاب آوری، شدت و مدت درد درکیفیت زندگی بیماران مبتلا …

Davidson 8. Hjemda Freitas 9. Rosenvinge Downey 10. Martinussen Curtis 11. Resilience Scale for Adult Cichetti…

اولویت‏بندی شاخص‏های ارزیابی رضایتمندی بازدیدکنندگان موزه ملی ایران- قسمت ۲۲

نمونه گیری سیستماتیک (نظام‏مند)نمونه گیری تصادفی لایه‏ایروش‏های نمونه گیری غیر احتمالی:نمونه گیری سهمیه‏اینمونه گیری گلوله برفینمونه…

سامانه پژوهشی – بررسی میزان استفاده متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران از کتابخانه ‌های …

سایپا ۱۸۰ ۵۵ ۳۷ ۲/۶۷% جمع ۸۵۵ ۲۶۵ ۱۷۸ ۱/۶۷% ۳-۵ ابزار گردآوری داده‌هابه منظور کسب…

فایل دانشگاهی – مقایسه کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی و سلامت روان در دو گروه زنان یائسه و …

عنوان صفحه جدول (۴-۲۳) نتایج آزمون تحلیل واریانس دوعاملی جهت برابری واریانس‌های خطا ۹۸جدول (۴-۲۴) جدول…