برچسب: روش تدریس

راهبردهای شناختی و فراشناختی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} زارع بهرام آبادی، مهدی و گنجی، کامران. (1392). بررسی شیوع اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی و همبودی آن با اختلال یادگیری در دانش... ادامه مطلب

ادامه نوشته

رشد و توسعه اقتصادی و محتوای برنامه درسی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} ژان ژاک روسو دانشمند بزرگ فرانسوی بر فعالیت یادگیرنده در امر آموزش و یادگیری تأکید نموده و می‌گوید که بگذارید کودک خود... ادامه مطلب

ادامه نوشته

روش های نوین تدریس و مهارتهای اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} محدودیت فضا های گروهی برای چینش گروهیمحدودیت کاربرد برای دانش آموزان اول و دوم ابتداییمشکل بودن کنترل کلاس برای بعضی... ادامه مطلب

ادامه نوشته

یادگیری مادام العمر و مهارتهای اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} سازمان آموزش و پرورش از مهمترین وزیربنایی ترین سازمانهای یک کشور می باشد. زیرا با انسان و تعلیم و تربیت آن سروکار دارد.... ادامه مطلب

ادامه نوشته

روشهای یادگیری مشارکتی و روش یادگیری مشارکتی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} 2-3-1- تحقیقات انجام شده درایراندر ایران تحقیقات متعـددی نقـش مهـم و کلیدی معلم را در فعـال نمـودن روش مشارکتی در روند یاددهی... ادامه مطلب

ادامه نوشته

منابع و ماخذ تحقیق تعهد شغلی مدیران آموزشی و مشارکت در تصمیم گیری

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} اما به نظر می رسد که نکته ی اساسی در برشمردن جنبه های عمومی تعهد و تعهدات مدیریت عبارت است از ارائه حرکت در راستای تعهد به حق... ادامه مطلب

ادامه نوشته

آموزش ضمن خدمت کارکنان و اهداف ارزشیابی توصیفی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} کلهر(1384) به بررسی میزان تحقق اهداف طرح ارزشیابی توصیفی در انتهای دومین سال اجرای آزمایشی آن در استان قزوین پرداخته است. جامعه... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه درمورد استفاده از ارزشیابی و ارزشیابی تکوینی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} ارزشیابی تکوینیارزشیابی تکوینی زمانی به اجرا درمی‌آید که فعالیت‌های آموزشی هنوز جریان دارد و یادگیری دانش‌آموزان در حال... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه درمورد پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} در گذشته امتحان وسیله‌ای بود که منحصراً برای غربال کردن دانش‌آموزان در پایان هریک از مقاطع تحصیلی و انتخاب مستعدترین افراد... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه با موضوع تعاریف مفاهیم و اصطلاحات و مفاهیم و اصطلاحات

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} 1- عدم مهارت کافی دبیران این درس به روش‌ها و فنون و نحوه تدریس و آموزش مناسب و متناسب با نیاز و تخصص این رشته. 2- نقص در سیستم... ادامه مطلب

ادامه نوشته