اثرات پوشش های خوراکی و اسانس های گیاهی در نگهداری وکیفیت مغز گردو- قسمت ۳۲

% CV ۱/۷ ۶/۱۰ ۱۴ *میانگین هایی که در هر ستون دارای حروف مشترک می باشند…

اثرات پوشش های خوراکی و اسانس های گیاهی در نگهداری وکیفیت مغز گردو- …

در تحقیقی Ozcan و همکاران در سال ۲۰۱۱ اثر آنتی اکسیدانی اسانس های گیاهی دارچین، زرماری…

اثرات پوشش های خوراکی و اسانس های گیاهی در نگهداری وکیفیت مغز گردو- قسمت ۲۰

۶- تکنولوژی ساده تولید فیلم و پوشش های خوراکی۷- افزایش دهنده ارزش تغذیه ای مواد غذایی…