دسته بندي علمی – پژوهشی : اثرات پوشش های خوراکی و اسانس های گیاهی در نگهداری وکیفیت مغز گردو- قسمت ۳۶

CV% ۴/۶ ۲/۱۴ ۴/۱۵ *میانگین هایی که در هر ستون دارای حروف مشترک می باشنداز نظر…

اثرات پوشش های خوراکی و اسانس های گیاهی در نگهداری وکیفیت مغز گردو- قسمت ۳۲

% CV ۱/۷ ۶/۱۰ ۱۴ *میانگین هایی که در هر ستون دارای حروف مشترک می باشند…

سايت مقالات فارسی – اثرات پوشش های خوراکی و اسانس های گیاهی در نگهداری وکیفیت مغز …

(اثر پوشش های خوراکی همراه با اسانس های گیاهی برکمیت و کیفیت مغز گردو)۴-۲-۱- کاهش وزننمونه…

اثرات پوشش های خوراکی و اسانس های گیاهی در نگهداری وکیفیت مغز گردو- …

۶۷/۳ اسید اولئیک ۱۸:۱c ۲۲/۱۳ اسید لینولئیک ۱۸:۲c ۴/۶۲ اسید لینولنیک ۱۸:۳c ۱۸/۱۵۱۸:۰ مجموع (%) ۹۸/۹۹…

اثرات پوشش های خوراکی و اسانس های گیاهی در نگهداری وکیفیت مغز گردو- …

در تحقیقی Ozcan و همکاران در سال ۲۰۱۱ اثر آنتی اکسیدانی اسانس های گیاهی دارچین، زرماری…

سامانه پژوهشی – اثرات پوشش های خوراکی و اسانس های گیاهی در نگهداری وکیفیت مغز گردو- …

به دست آورده شد.۳-۵-۳- استخراج و اندازه گیری روغن کل مغز گردوبرای استخراج روغن کل مغز…

پژوهش – اثرات پوشش های خوراکی و اسانس های گیاهی در نگهداری وکیفیت مغز گردو- قسمت …

(℃) گردو با پوست مغز گردو صفر۱۰۲۱ ۲۰- ۱۲۱۲- ۶۶- ۲ ۱۲- ۶۶- ۲۲- ۱ حداکثر…

اثرات پوشش های خوراکی و اسانس های گیاهی در نگهداری وکیفیت مغز گردو- قسمت ۲۰

۶- تکنولوژی ساده تولید فیلم و پوشش های خوراکی۷- افزایش دهنده ارزش تغذیه ای مواد غذایی…

منابع مقالات علمی : اثرات پوشش های خوراکی و اسانس های گیاهی در نگهداری وکیفیت مغز گردو- …

۳۰/۳۲ ۰۵/۰ ± گردو پالمتیک اسید ۰۷۹/۰ ۲۳/۹ ۰۳/۰ ± اولئیک اسید ۳۵۰/۰ ۹۲/۴۰ ۰۱/۰ ±…

منابع مقالات علمی : اثرات پوشش های خوراکی و اسانس های گیاهی در نگهداری وکیفیت مغز …

 ۲-۱-۵- برگ هابرگ اکثر گردوها مرکب با برگچه های متقابل و با دمبرگ بلند و معطر…