برچسب: مقاله سازگاری اجتماعی

ناسازگاری اجتماعی و اضطراب و افسردگی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} مربی و دانش آموز در مورد انشای نوشته شدهی دانش آموز در پیش آزمون بحث میکنند.سومالگوسازی راهبردمربی چگونگی استفاده از راهبرد... ادامه مطلب

ادامه نوشته

دانلود پایان نامه با موضوع نظریه کنترل اجتماعی هیرشی و بزهکاری اطفال و نوجوانان

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} درفرآیند به کارگیری این تکنیک، بهتر است از رویکرد ابهام زدایی استفاده کرد. به جای اینکه بیماران برداشت کنند که مادرحال سفر... ادامه مطلب

ادامه نوشته

یادگیری مادام العمر و مهارتهای اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} سازمان آموزش و پرورش از مهمترین وزیربنایی ترین سازمانهای یک کشور می باشد. زیرا با انسان و تعلیم و تربیت آن سروکار دارد.... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه با موضوع خودکنترلی و استاندارد

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} همانگونه که جدول شماره 4- 5 نشان می دهد، مقدار همبستگی بین خودکنترلی و سازگاری 091/0 گزارش شد که معادل 1/9 درصد همبستگی بین... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه با موضوع تجزیه وتحلیل آماری و منبع کنترل بیرونی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} لیسن و جونز(2000 ، به نقل از زائریان، 1386) در یک مطالعه به این نتیجه رسیدند که بین اضطراب حالت، کمالگرایی، فقدان خودکنترلی،... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه با موضوع طرحواره های ناسازگار اولیه و عوامل مربوط به خانواده

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} سازگاری از رفتار مفید و موثر آدمی در تطبیق با محیط فیزیکی و روانی، به گونه ای است که تنها با تغییرات محیطی همرنگی نکرده و به... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه با موضوع تعریف مهارت های اجتماعی و دانش آموزان دبیرستانی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} الف) تعریف مفهومی متغییرهای پژوهشیسازگاری از رفتار مفید و موثر آدمی در تطبیق با محیط فیزیکی و روانی، به گونه ای است که تنها... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه با موضوع انسان موجودی اجتماعی است و تعریف مهارت های اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} تفاوت های گروه های قومی، سن و جنس در سازگاری اجتماعی نوجوانان در پژوهشی توسط مری بسیل (2011) مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه این... ادامه مطلب

ادامه نوشته

مقاله درمورد دانلود مسئولیت پذیری اجتماعی و سازگاری خانوادگی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} – بر احساس تنهایی و نومیدی خویش فایق آیند.– در مواقع ناکامی ، توانایی لازم را برای حفاظت روحی وروانی خویش داشته... ادامه مطلب

ادامه نوشته