برچسب: مقاله عملکرد خانواده

دانلود پایان نامه با موضوع طرحواره های ناسازگار اولیه و طرحواره های ناسازگار

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} 10-اطاعت11-ایثار12- بازداری هیجانی13- معیار سرسختانه14- استحقاق15- خویشتن داری/خود انظباطی ناکافی الگوهای ناسازگار... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه با موضوع سازگاری اجتماعی و عملکرد خانواده

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} چندین مطالعه اثر خودکنترلی رادرمحل کاربررسی کرده وبه این نتیجه رسیده اندکه افرادباخودکنترلی بالابیشترین مهارت اجتماعی... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه با موضوع ویژگی های روان سنجی و عملکرد خانواده

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} به میزان مشارکت و همکاری اعضا در خانواده گفته می شود. سؤالاتی که خرده مقیاس آمیزش عاطفی را در تست ابزار سنجش خانواده اندازه... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه با موضوع تجزیه وتحلیل آماری و منبع کنترل بیرونی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} لیسن و جونز(2000 ، به نقل از زائریان، 1386) در یک مطالعه به این نتیجه رسیدند که بین اضطراب حالت، کمالگرایی، فقدان خودکنترلی،... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه با موضوع درماندگی آموخته شده و بهزیستی روانشناختی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} دیدگاه شناختی از دیدگاه شناختی انسان سازگار به کسی اطلاق می شود که توانایی و قدرت پردازش صحیح اطلاعات را داراست و چون قادر به... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه با موضوع تعریف مهارت های اجتماعی و دانش آموزان دبیرستانی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} الف) تعریف مفهومی متغییرهای پژوهشیسازگاری از رفتار مفید و موثر آدمی در تطبیق با محیط فیزیکی و روانی، به گونه ای است که تنها... ادامه مطلب

ادامه نوشته

دانلود پایان نامه درباره ویژگی های شخصیت و روانشناسی عمومی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} – مک گراوا، ف(بی تا). روان شناسی خانواده موفق. (ترجمه شریعت باقری، م). (1388). تهران:نشر دانژه. – موسوی، ط. (1388). اثر بخشی آموزش... ادامه مطلب

ادامه نوشته

دانلود پایان نامه ارشد درباره طرحواره های ناسازگار اولیه و اختلال شخصیت وسواسی جبری

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} سام خانیانی نوش زاد؛ یکه یزدان دوست رخساره؛ اصغرنژادفرید علی اصغر. بررسی الگوهای ذهنی طرحواره ای کمال گرایی و تایید خواهی در... ادامه مطلب

ادامه نوشته

دانلود پایان نامه درباره وابستگی به مواد مخدر و بهزیستی روان‌شناختی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} رستمی و همکاران(1388)، در پژوهشی با عنوان سبک دلبستگی زوجین در حال طلاق، سبک دلبستگی زوجین طلاق‏ به صورت فرآیندی در قالب... ادامه مطلب

ادامه نوشته